Tính chu kì của các vật $1$, $2$.

ĐỀ BÀI: Ba vật $A,B,C$ có khối lượng tương ứng là $400g,500g,700g$ được móc nối tiếp vào một lò xo ($A $nối với lò xo, $B$ nối với $A$, $C$ nối với $B$). Khi bỏ $C$ đi, thì hệ dao động với chu kỳ $T_{1} = 3 s$. Chu kỳ dao động của hệ khi chưa bỏ $C$đi $T$ và khi bỏ cả $C$ và $B$ đi $T_{2}$ lần lượt là:

A. $T = 2s; T_{2}=4s$

B. $T = 2s; T_{2}= 6s$.

C. $T = 4s; T_{2}= 2s$.

D. $T = 6s; T_{2}= 1s.$
 
Passion đã viết:
ĐỀ BÀI: Ba vật $A,B,C$ có khối lượng tương ứng là $400g,500g,700g$ được móc nối tiếp vào một lò xo ($A $nối với lò xo, $B$ nối với $A$, $C$ nối với $B$). Khi bỏ $C$ đi, thì hệ dao động với chu kỳ $T_{1} = 3 s$. Chu kỳ dao động của hệ khi chưa bỏ $C$đi $T$ và khi bỏ cả $C$ và $B$ đi $T_{2}$ lần lượt là:

A. $T = 2s; T_{2}=4s$

B. $T = 2s; T_{2}= 6s$.

C. $T = 4s; T_{2}= 2s$.

D. $T = 6s; T_{2}= 1s.$
Bài Làm
Gọi chu kì dao động của các vật $ABC,AB,A$ lần lượt là $T,T_1,T_2$
Ta có $$T= 2\pi \sqrt{\dfrac{m_a+m_b+m_c}{k}}=2 \pi \sqrt{\dfrac{1,6}{k}}$$
$$T_1=2\pi \sqrt{\dfrac{m_a+m_b}{k}}=2 \pi \sqrt{\dfrac{0,9}{k}}$$
$$ T_2=2\pi \sqrt{\dfrac{m_a}{k}}=2 \pi \sqrt{\dfrac{0,4}{k}}$$
Ta có $$\dfrac{T}{T_1}=\dfrac{4}{3} \Rightarrow T=4s$$
$$\dfrac{T_2}{T_1}=\dfrac{2}{3} \Rightarrow T=2s$$
Đáo án : C
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
L Tính chu kì dao động của thủy ngân trong bình Bài tập Dao động cơ 0
T Tính thời gian trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 1
Bibubo225 Tính chu kì dao động của con lắc 2 Bài tập Dao động cơ 0
L Thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì là 0,5s. Tính Vmax Bài tập Dao động cơ 4
VAN SI LUC Tính quãng đường đi được trong 3,5 chu kì Bài tập Dao động cơ 3
apple13197 Hãy tính chu kì của con lắc A Bài tập Dao động cơ 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Hãy tính chu kì dao động T của hệ hai vật? Bài tập Dao động cơ 3
Del Enter Tính chu kì dao động. Bài tập Dao động cơ 1
L Tính thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
Tiểu Minh Minh Tính chu kì dao động của con lắc khi nó dao động trong nước. Bài tập Dao động cơ 0
hoankuty Tính chu kì dao động của thanh. Bài tập Dao động cơ 2
thanh thương Tính chu kì dao động bé $T^{'}$ của con lắc khi đoàn tàu chuyển động với Bài tập Dao động cơ 1
dhdhn Tính chu kì dao động? Bài tập Dao động cơ 0
H Tính chu kì dao động của con lắc lò xo trong điện trường Bài tập Dao động cơ 2
H Tính chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 0
hang49 Tính chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Tính chu kì sao động của con lắc? Bài tập Dao động cơ 2
T Tính chu kì dao động của vật? Bài tập Dao động cơ 6
hoangmac Tính chu kì của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 11
thichhocvatli Tính chu kì dao động của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Hãy tính chu kì dao động $T$ của hệ hai vật. Bài tập Dao động cơ 0
N Công thức nào sau đây là không dùng để tính chu kì dao động điều hoà của chất điểm? Bài tập Dao động cơ 2
P Tính chu kì của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 1
T Tính chu kì dao động của mỗi vật? Bài tập Dao động cơ 4
To_Be_The_Best Tính chu kì T' (CLĐ trong toa tàu) Bài tập Dao động cơ 2
D Vật đi tiếp 0,75s nữa thì quay lại M đúng một chu kì. Tính biên độ của dao động. Bài tập Dao động cơ 2
ashin_xman Con lắc dao động với chu kì $T'=xT$ Tính q theo x? Biện luận Bài tập Dao động cơ 0
Đá Tảng Tính chu kì của con lắc khi thang máy đứng yên. Bài tập Dao động cơ 3
dtdt95 Tính biên độ, chu kì và tần số góc Bài tập Dao động cơ 1
Demonhk Khối gỗ hình trụ dao động trong nước, tính chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
H Tính chu kì và độ lớn lực đàn hồi tại thời điểm $t=\frac{\pi}{20}$ Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tính chu kì con lắc đơn đặt trong thang máy chuyển động đi lên NDĐ Bài tập Dao động cơ 1
sparkling_star Tính chu kì của con lắc vướng đinh Bài tập Dao động cơ 2
boyvodanh97 Tính chu kỳ dao động Bài tập Dao động cơ 1
P Tính chu kỳ dao động của vật (biết va chạm giữa vật và sàn là hoàn toàn đàn hồi) Bài tập Dao động cơ 1
hoangmac Tính chu kỳ dao động của hệ Bài tập Dao động cơ 2
Đá Tảng Xác định biên độ và chu kỳ dao động của vật còn lại sau đó tính khoảng cách giữa 2 vật khi vật Bài tập Dao động cơ 2
Sao Mơ Tính chu kỳ dao động. Bài tập Dao động cơ 5
M Một vật thực hiện dao động điều hòa với chu kỳ $T=3,14s$ và biên độ $A=4m.$ Tính vận tốc khi vật đi Bài tập Dao động cơ 1
T Tính chu kỳ của con lắc khi đặt trong điện trường Bài tập Dao động cơ 2
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
thẳng tiến tớ FTU Lực đàn hồi thay đổi khoảng 2N đến 9N. Tính m Bài tập Dao động cơ 8
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
L Tính độ cứng lò xo Bài tập Dao động cơ 3
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top