Phần trăm sai số do tính động năng theo công thức cổ điển so với tính theo thuyết tương đối hẹp là:

Bài toán
Một êlectron chuyển động với tốc độ 0,8c (c là tốc độ ánh sáng). Sai số phần trăm do tính động năng theo công thức cổ điển so với tính theo thuyết tương đối hẹp là:
A. 80%
B. 80,8%
C. 19.2%
D. 130,2%
 
Bài toán
Một êlectron chuyển động với tốc độ 0,8c (c là tốc độ ánh sáng). Sai số phần trăm do tính động năng theo công thức cổ điển so với tính theo thuyết tương đối hẹp là:
A. 80%
B. 80,8%
C. 19.2%
D. 130,2%
Lời giải

$m=\dfrac{m_{o}}{\sqrt{1-\left(\dfrac{0,8c}{c}\right)^2}}=\dfrac{5}{3}m_{o}$
- theo cơ học cổ điển: $W_{1}=\dfrac{1}{2}.\dfrac{5}{3}.m_{o}.\left(0,8c\right)^2$
- Theo thuyết tương đối hẹp: $W_{2}=m_{o}c^2\left [ \dfrac{1}{\sqrt{1-\left( \dfrac{0,8c}{c} \right)^2}}-1 \right ]$ (SGK 12 258)
Rồi lấy (1)/(2) $\Rightarrow$ 80% A
 
Cho mình hỏi xíu nha, nếu mà theo thuyết cổ điển thì khối lượng phải là bất biến, tức là m0 chứ, tức là động năng phải là 0.5m0*v^2 chứ, sao lại là 0.5*5/3*m0*v^2?
 

Quảng cáo

Top