MBA Thắc mắc cường độ dòng điện trong máy biến áp

Câu hỏi
Có phải cường độ dòng điện tại mọi điểm trong cuộn sơ cấp hoặc thứ cấp là như nhau hay không?
 
Vậy nếu cuộn thứ cấp mắc thêm điện trở thì cường độ dòng điện đó như thế nào
Nếu mắc thêm điện trở bên thứ cấp thì:
+ Dòng bên cuộn thứ cấp là I2=U2/R
+ Dòng bên cuộn sơ cấp là I1=I2/K (voi K=U1/U2 là hệ số biến áp) (bỏ qua hao phí MBA)
Với máy hạ áp thì I1 luôn < I2; với máy tăng áp thì I1 luôn > I2

Nếu cuộn thứ cấp không mang tải thì dòng bên cuộn sơ cấp chỉ phụ thuộc vào tổng trở dây quấn sơ cấp
 

Quảng cáo

Top