Trên đoạn MN, số vị trí mà vân sáng hệ 1 trùng với vân tối hệ 2 là

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa young thực hiện đồng thời 2 bức xạ đơn sắ với khoảng vân trên màn ành lần lượt là $i_{1}=0.3mm$ và $i_{2}=0.4mm$. Trên màn quan sát, gọi M, N là 2 điểm ở cùng một phía sao với vâ trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 2.25mm và 6.75mm. Trên đoạn MN, số vị trí mà vân sáng hệ 1 trùng với vân tối hệ 2 là:
A. 4
B. 5
C. 3
D. 2
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa young thực hiện đồng thời 2 bức xạ đơn sắ với khoảng vân trên màn ành lần lượt là $i_{1}=0.3mm$ và $i_{2}=0.4mm$. Trên màn quan sát, gọi M, N là 2 điểm ở cùng một phía sao với vâ trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 2.25mm và 6.75mm. Trên đoạn MN, số vị trí mà vân sáng hệ 1 trùng với vân tối hệ 2 là:
A. 4
B. 5
C. 3
D. 2
Bài này không có ý nghĩa trong thực tế lắm
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa young thực hiện đồng thời 2 bức xạ đơn sắ với khoảng vân trên màn ành lần lượt là $i_{1}=0.3mm$ và $i_{2}=0.4mm$. Trên màn quan sát, gọi M, N là 2 điểm ở cùng một phía sao với vâ trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 2.25mm và 6.75mm. Trên đoạn MN, số vị trí mà vân sáng hệ 1 trùng với vân tối hệ 2 là:
A. 4
B. 5
C. 3
D. 2
Ta có: Sáng hệ 1 trùng tối hệ 2
$\Rightarrow \dfrac{k_{1}}{k_{2}+0,5}=\dfrac{4}{3}$
$\Rightarrow \dfrac{2k_{1}}{2k_{2}+1}=\dfrac{4}{3}=\dfrac{8}{6}=\dfrac{12}{9}$
Do vị trí sáng hệ 1 trùng tối hệ 2 nên $\dfrac{k_{1}}{k_{2}+0,5}$ không thể bằng $\dfrac{8}{6}$ được.
Suy ra:
Lần 1: ứng với $k_{1}=2; k_{2}=1$
$\Rightarrow x_{1}=2i_{1}=0,6mm$
Lần 2: ứng với $k_{1}=6; k_{2}=4$
$\Rightarrow x_{2}=6i_{1}=1,8mm$
$\Rightarrow \Delta x=1,8-0,6=1,2mm$
Suy ra vị trí tổng quát để sáng hệ 1 trùng tối hệ 2 là:
$x=x_{1}+n\Delta x=0,6+1,2n$
Cho $x$ chạy trong đoạn $2,25\leq x\leq 6,75$
Suy ra được có $4$ vị trí thỏa yêu cầu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365.
Chọn A.
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa young thực hiện đồng thời 2 bức xạ đơn sắ với khoảng vân trên màn ành lần lượt là $i_{1}=0.3mm$ và $i_{2}=0.4mm$. Trên màn quan sát, gọi M, N là 2 điểm ở cùng một phía sao với vâ trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 2.25mm và 6.75mm. Trên đoạn MN, số vị trí mà vân sáng hệ 1 trùng với vân tối hệ 2 là:
A. 4
B. 5
C. 3
D. 2
Lời giải

Sáng 1 trùng tối 2: $k_1$.$i_1$ = ($k_2$+0,5).$i_2$ suy ra $k_2=\dfrac{3. K_1 - 2}{4}$. (1)
Mặt khác: 2,25 <$k_1$. 0,3<6,67 suy ra 7,5<$k_1$<22,5 (2)
Từ (1) và (2) tìm được 4 điểm chọn A.
Bạn cần chú ý ở (1) ta thấy ngay $k_1$ = 2 thỏa mãn thì các k phải chênh lệch nhau 1 lượng = 4. Vì $k_2$ nguyên thì (3$k_1$-2) phải chia hết cho 4 tức là: $k_1$ = 2; 6; 10; 14; 18; 22 vậy chỉ có $k_1$=10; 14; 18; 22 thỏa mãn (2)
 
Vân sáng 1 trùng vơi vân tối 2 $\Leftrightarrow k_1 i_1 = \left(2k_2 + 1 \right) \dfrac{i_2}{2}$ suy ra $\dfrac{2k_2 +1 }{k_1} = \dfrac{3}{2}$ . $\Rightarrow 2k_2 + 1 = 3 \left( 2k_3 + 1 \right)$ Xét khoảng giá trị tìm được 4 điểm
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
B Tìm số vân sáng của bức xạ 1 trùng với số vân tối của bức xạ 2 trên đoạn MN? Bài tập Sóng ánh sáng 0
Huan Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
apple13197 Số vân sáng trên đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hải Quân Số vị trí trùng nhau của hai bức xạ trên đoạn AB là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
seiji asakawa Tính số vân sáng trên đoạn AB Bài tập Sóng ánh sáng 3
N Số vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu ? Bài tập Sóng ánh sáng 8
V Số vân sáng màu đỏ quan sát được trên đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Y Trên đoạn AB có 121 vân sáng.Số vân sáng trùng nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 7
M Tổng số vân sáng của 3 bức xạ quân sát được trên đoạn OM Bài tập Sóng ánh sáng 2
lam_vuong Hỏi trên đoạn MN số bức xạ trùng nhau của ba vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 8
N Dịch màn quan sát một đoạn 50cm theo hướng ra 2 khe Y-âng thì số vân sáng trên đoạn MN giảm so với Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Số điểm dao động với biên độ cực đại và số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD là? Bài tập Sóng ánh sáng 3
H Số vân cùng màu với vân trung tâm trên đoạn $MN$ là Bài tập Sóng ánh sáng 2
T Số vân sáng trên đoạn MN là? Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Số vân sáng quan sát được trên đoạn AB Bài tập Sóng ánh sáng 5
levietnghials Số vân sáng quan sát được trên đoạn $AB$ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hải Quân Trên đoạn PQ ta đếm được? Bài tập Sóng ánh sáng 2
A Trên đoạn AB có mấy vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân (kể cả A và B) Bài tập Sóng ánh sáng 10
Kate Spencer Khi đó vân trung tâm trên màn M dời đi một đoạn bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hải Quân Hỏi trên đoạn MN, với xM=10mm,xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau. Bài tập Sóng ánh sáng 29
Hải Quân Hỏi trên đoạn MN, với xM =10mm, xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 6
Hải Quân Trên đoạn MN , với xM =18 mm,xN=35 mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 5
ShiroPin Trên đoạn MN=30mm có bao nhiêu vân tối của bức xạ $\lambda_2$ trùng với vân sáng $\lambda_1$ Bài tập Sóng ánh sáng 7
N Hỏi trên đoạn MN với $x_{M}$= 10mm và $x_{N}$= 30mm có bao nhiêu vạch đen của 2 bức xạ trùng nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 3
N Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đai nằm trên đoạn thẳng AB là Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Trên đoạn MN = 30mm (M và N ở cùng một bên của vân sáng trung tâm O và OM = 5,5mm) có bao nhiêu vân Bài tập Sóng ánh sáng 2
thehiep Vân trung tâm trên màn dời một đoạn bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 1
K Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
nguyenvanthe Nếu tăng khoảng cách giữa 2 khe thêm 5% và giảm khoảng cách từ 2 khen đến màn là 3% thì khoảng vân giao thoa trên màn là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Số vân sáng trên màn có màu cùng với vân sáng trung tâm là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
Bibubo225 Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 7
C Hỏi trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân? Bài tập Sóng ánh sáng 1
shochia Trên màn đặt song song và cách mặt phân giác 2 m, thu được giải màu rộng Bài tập Sóng ánh sáng 2
VAN SI LUC Xác định số vân sáng trên miền giao thoa và $\frac{i_1}{i_2}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
A Khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất thu được trên màn là: Bài tập Sóng ánh sáng 0
A Số vạch sáng thu được trên buồng ảnh của máy quang phổ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
K Trên màn quan sát thấy trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 4 vân Bài tập Sóng ánh sáng 1
seiji asakawa Khoảng vân trên màn có thay đổi không? Bài tập Sóng ánh sáng 1
A Số vân quan sát đc trên màn là Bài tập Sóng ánh sáng 5
apple13197 Trên bề rộng L= 2,34 mm của màn ảnh, số vân sáng màu có $\lambda _{2} =0,585 \mu m$ quan sát thấy là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Hải Quân Tính khoảng cách giữa vết sáng đỏ và vết sáng tím thu được trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 10
N Số vân sáng quan sát được trên MN là Bài tập Sóng ánh sáng 2
Nguyễn Thị Khánh Hà Trên giao thoa trường có bề rộng 32,75mm có bao nhiêu vân sáng trùng nhau của cả hai bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
beyondthecloud Trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân? Bài tập Sóng ánh sáng 8
apple13197 Tính bước sóng của bức xạ trên Bài tập Sóng ánh sáng 1
0 Giả sử bề rộng trường giao thoa đủ lớn, quan sát trên màn sẽ Bài tập Sóng ánh sáng 0
Hoàng Phong Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là Bài tập Sóng ánh sáng 2
datanhlg Bề rộng trên trường giao thoa là? Bài tập Sóng ánh sáng 3
cuonghp96 Hệ vân trên màn M sẽ là Bài tập Sóng ánh sáng 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top