Tại một điểm O trong khoảng không gian có điện trường xoáy, đặt một electron thì electron sẽ:

Câu hỏi
Tại một điểm O trong khoảng không gian có điện trường xoáy, đặt một electron thì electron sẽ:
A. Không chuyển động
B. Chuyển động nhiều lần theo quỹ đạo tròn
C. Chuyển động một lần theo quỹ đạo kín
D. Chuyển động lặp lặp lại nhiều lần.
 
Câu hỏi
Tại một điểm O trong khoảng không gian có điện trường xoáy, đặt một electron thì electron sẽ:
A. Không chuyển động
B. Chuyển động nhiều lần theo quỹ đạo tròn
C. Chuyển động một lần theo quỹ đạo kín
D. Chuyển động lặp lặp lại nhiều lần.
Loại A vì điện tích đặt trong điện trường kiểu gì cũng chuyển động :3
Loại D vì không nói rõ quỹ đạo là như thế nào.
Loại C vì kiểu gì e đặt trong điện trường cũng chuyển động, trừ khi làm mất điện trường đi thì e mới không chuyển động nữa, cho nên chuyển động 1 lần là sai.
Vậy chọn B :P
 

Quảng cáo

Top