Cho góc tới i tăng dần từ giá trị nhỏ nhất thì

Câu hỏi
Chiếu một chùm sáng song song tới lăng kính. Cho góc tới i tăng dần từ giá trị nhỏ nhất thì:
A. Góc lệch D tăng theo i
B. Góc lệch D giảm dần
C. Góc lệch D tăng tới một giá trị xác định rồi giảm dần.
D. Góc lệch D giảm tới một giá trị xác định rồi tăng dần.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Lý thuyết về góc lệch cực tiểu? Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
N Điều kiện góc tới i Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top