Để có M có dao động với biên độ cực tiểu thì M cách B một đoạn lớn nhất bằng

Bài toán
Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau $30cm$ dao động ngược pha, cùng chu kì $0,01s$. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng $v=3 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại B. Để có M có dao động với biên độ cực tiểu thì M cách B một đoạn lớn nhất bằng
A. $148,5cm$
B. $97,5cm$
C. $20cm$
D. $10,56cm$
 
Bài toán
Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau $30cm$ dao động ngược pha, cùng chu kì $0,01s$. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng $v=3 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại B. Để có M có dao động với biên độ cực tiểu thì M cách B một đoạn lớn nhất bằng
A. $148,5cm$
B. $97,5cm$
C. $20cm$
D. $10,56cm$
Ta có:

$\lambda =3\left(cm\right)$.

Điểm M thỏa mãn sẽ thuộc cực tiểu gần trung trực của AB nhất. Nên là cực tiểu bậc 1. Do 2 nguồn ngược pha nên:

$MA-MB=\lambda $ và $MA^{2}-MB^{2}=AB^{2} $.

$\Rightarrow MB_{max}=148,5\left(cm\right)$A.
 

Quảng cáo

Top