Vận tốc của e và số vòng quay của e

Bài toán
Nguyên tử hidro gồm một hạt nhân và một e quay xung quanh nó. Lực tương tác giữa e và hạt nhân là lực tương tác điện. Vận tốc của e khi nó chuyển động trên quỹ đạo có bán kính $r_{0}$=5,3.$10^{-11}$m (quỹ đạo K) số vòng quay của e trong một đơn vị thời gian có thể nhận những giá trị đúng nào sau đây? Cho: Hằng số điện k=9.$10^{9}$ $\dfrac{Nm}{C^{2}}$; e=1,6.$10^{-19}$; $m_{e}$=9,1.$10^{-31}$; h=6,625.$10^{-34}$
A. v=2,2.$10^{6}$ $\dfrac{m}{s}$, f=6,6.$10^{15}$Hz
B. v=2,2.$10^{4}$ $\dfrac{km}{s}$, f=6,6.$10^{18}$Hz
B. v=2,2.$10^{6}$ $\dfrac{m}{s}$, f=6,6.$10^{15}$Hz
D. Giá trị khác
 
Bài toán
Nguyên tử hidro gồm một hạt nhân và một e quay xung quanh nó. Lực tương tác giữa e và hạt nhân là lực tương tác điện. Vận tốc của e khi nó chuyển động trên quỹ đạo có bán kính $r_{0}$=5,3.$10^{-11}$m (quỹ đạo K) số vòng quay của e trong một đơn vị thời gian có thể nhận những giá trị đúng nào sau đây? Cho: Hằng số điện k=9.$10^{9}$ $\dfrac{Nm}{C^{2}}$; e=1,6.$10^{-19}$; $m_{e}$=9,1.$10^{-31}$; h=6,625.$10^{-34}$
A. v=2,2.$10^{6}$ $\dfrac{m}{s}$, f=6,6.$10^{15}$Hz
B. v=2,2.$10^{4}$ $\dfrac{km}{s}$, f=6,6.$10^{18}$Hz
B. v=2,2.$10^{6}$ $\dfrac{m}{s}$, f=6,6.$10^{15}$Hz
D. Giá trị khác
2 đáp án giống nhau kìa bạn
Lời giải
Khi chuyển động trên quỹ đạo K thì e coi chuyển động tròn đều.
$v=R\omega =2\pi Rf$
Thử $\dfrac{v}{2\pi f}$ coi cái nào bằng R.

Làm kiểu này mơ hồ quá
A.
 
2 đáp án giống nhau kìa bạn
Lời giải
Khi chuyển động trên quỹ đạo K thì e coi chuyển động tròn đều.
$v=R\omega =2\pi Rf$
Thử $\dfrac{v}{2\pi f}$ coi cái nào bằng R.

Làm kiểu này mơ hồ quá
A.
Ta có lực hút tính điện chính là lực hướng tâm:
$\dfrac{9.10^9e^2}{r^2}=\dfrac{mv^2}{2}\Rightarrow v$
 

Quảng cáo

Top