Quãng đường mà vật $m_{1}$ đi được kể từ lúc va chạm

Bài toán
Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kì $T=2\pi \left(s\right)$, quả cầu nhỏ có khối lượng $m_{1}$. Khi lò xo có độ dài cực đại và vật $m_{1}$ có gia tốc là $-2 \ \left(\text{cm}/\text{s}^2\right)$ thì một vật có khối lượng $m_{2}$ với ($m_{1}=2m_{1}$) chuyển động dọc theo trục của lò xo đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với vật $m_{1}$, có hướng làm lò xo nén lại. Biết tốc độ ngay trước lúc va chạm là $3\sqrt{3} \left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$. Quảng đường mà vật $m_{1}$ đi được kể từ lúc va chạm đến khi vật $m_{1}$ đổi chiều chuyển động lần thứ hai là:
A. $6cm$
B. $4cm$
C. $9,3cm$
D. $14cm$
 
Bài toán
Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kì $T=2\pi \left(s\right)$, quả cầu nhỏ có khối lượng $m_{1}$. Khi lò xo có độ dài cực đại và vật $m_{1}$ có gia tốc là $-2 \ \left(\text{cm}/\text{s}^2\right)$ thì một vật có khối lượng $m_{2}$ với ($m_{1}=2m_{1}$) chuyển động dọc theo trục của lò xo đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với vật $m_{1}$, có hướng làm lò xo nén lại. Biết tốc độ ngay trước lúc va chạm là $3\sqrt{3} \left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$. Quảng đường mà vật $m_{1}$ đi được kể từ lúc va chạm đến khi vật $m_{1}$ đổi chiều chuyển động lần thứ hai là:
A. $6cm$
B. $4cm$
C. $9,3cm$
D. $14cm$
$M_1=2m_2$ hay $m_2=2m_1$
 
Bài toán
Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kì $T=2\pi \left(s\right)$, quả cầu nhỏ có khối lượng $m_{1}$. Khi lò xo có độ dài cực đại và vật $m_{1}$ có gia tốc là $-2 \ \left(\text{cm}/\text{s}^2\right)$ thì một vật có khối lượng $m_{2}$ với ($m_{1}=2m_{1}$) chuyển động dọc theo trục của lò xo đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với vật $m_{1}$, có hướng làm lò xo nén lại. Biết tốc độ ngay trước lúc va chạm là $3\sqrt{3} \left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$. Quảng đường mà vật $m_{1}$ đi được kể từ lúc va chạm đến khi vật $m_{1}$ đổi chiều chuyển động lần thứ hai là:
A. $6cm$
B. $4cm$
C. $9,3cm$
D. $14cm$
Tính được biên mới là 4cm thôi. Còn đoạn sau không hiểu:pudency:
 
Bài toán
Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kì $T=2\pi \left(s\right)$, quả cầu nhỏ có khối lượng $m_{1}$. Khi lò xo có độ dài cực đại và vật $m_{1}$ có gia tốc là $-2 \ \left(\text{cm}/\text{s}^2\right)$ thì một vật có khối lượng $m_{2}$ với ($m_{1}=2m_{1}$) chuyển động dọc theo trục của lò xo đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với vật $m_{1}$, có hướng làm lò xo nén lại. Biết tốc độ ngay trước lúc va chạm là $3\sqrt{3} \left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$. Quảng đường mà vật $m_{1}$ đi được kể từ lúc va chạm đến khi vật $m_{1}$ đổi chiều chuyển động lần thứ hai là:
A. $6cm$
B. $4cm$
C. $9,3cm$
D. $14cm$
À đáp án D nhá . Chắc chắn:big_smile:
 
Bài toán
Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kì $T=2\pi \left(s\right)$, quả cầu nhỏ có khối lượng $m_{1}$. Khi lò xo có độ dài cực đại và vật $m_{1}$ có gia tốc là $-2 \ \left(\text{cm}/\text{s}^2\right)$ thì một vật có khối lượng $m_{2}$ với ($m_{1}=2m_{1}$) chuyển động dọc theo trục của lò xo đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với vật $m_{1}$, có hướng làm lò xo nén lại. Biết tốc độ ngay trước lúc va chạm là $3\sqrt{3} \left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$. Quảng đường mà vật $m_{1}$ đi được kể từ lúc va chạm đến khi vật $m_{1}$ đổi chiều chuyển động lần thứ hai là:
A. $6cm$
B. $4cm$
C. $9,3cm$
D. $14cm$
Chọn chiều dương trùng với chiều dãn của lò xo.

Vì va chạm hoàn toàn đàn hồi nên vận tốc của $m_{1}$ là:

$V=\dfrac{2.m_{2}.v}{m_{1}+m_{2}}$

$\Rightarrow V=2\sqrt{3} \left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$.

Khi đó, so với vị trí cân bằng mới thì vật ở vị trí $2 cm$.

Biên độ mới của lò xo:

$A=\sqrt{x^{2}+\dfrac{V^{2}}{\omega ^{2}}}$

$\Rightarrow A=4\left(cm\right)$.

Vật đổi chiều chuyển động lần 1 ở vị trí $-A$($2\rightarrow -A$) và lần 2 là ở vị trí $A$($-A\rightarrow A$).

$\Rightarrow s=1,5A+2A=14\left(cm\right)$. D.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Alitutu Quãng đường mà chất điểm đã đi qua sau 9,5 (s) kể từ lúc t = 0? Bài tập Dao động cơ 1
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Đức Anh6104 Sau 1s đi được 6cm hỏi sau 2013s đi được quãng đường bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
Phuonganh nguyen Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 Bài tập Dao động cơ 2
lethaopdf Ô tô đi được quãng đường là? Bài tập Dao động cơ 3
NFS.Poseidon Quãng Đường vật đi được trong khoảng thời gian \sqrt{2} s Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Ô tô đã đi được quãng đường xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
isala Tìm quãng đường đi được trong giây thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 1
O Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian pi/12 s đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
V Động năng của chất điểm sau đi dao động quãng đường 3S Bài tập Dao động cơ 5
H Quãng đường vật đi được sau ∆t =4s kể từ t=0 Bài tập Dao động cơ 3
H Quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi trong 1/3 chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 2
ghjcghj Quãng đường vật chuyển động cho tới khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 2
M Quãng đường đi được cho đến khi tạm dừng lại Bài tập Dao động cơ 4
shochia Quãng đường vật đi được là Bài tập Dao động cơ 5
caybutbixanh Quãng đường mà vật $m_1$ đi được từ lúc va chạm đến khi vật $m_1$ đổi chiều chuyển động ? Bài tập Dao động cơ 2
T Quãng đường ngắn nhất trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 3
Nguyễn Hương Ly Tính quãng đường vật $m_2$ đi được từ khi thả đế khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 5
caybutbixanh Tính quãng đường mà $m_1$ đi được sau $\frac{41}{60}$ giây kể từ khi thả Bài tập Dao động cơ 4
lethisao Thời gian ngắn nhất để vật đi hết quãng đường 8 $\sqrt{2}$ Bài tập Dao động cơ 3
Học Lý Khoảng thời gian bao nhiêu để vật đi được quãng đường là 99 cm Bài tập Dao động cơ 3
thienbinh98 Hỏi động năng của vật khi vật đi thêm quãng đg S nữa Bài tập Dao động cơ 3
N Khi đi được quãng đường 14 cm, vật có vận tốc là? Bài tập Dao động cơ 3
lyphaiduoc9 Quãng đường vật đi được trong 2 denta t tiếp theo Bài tập Dao động cơ 5
K Tính tọa độ của điểm xuất phát để trong thời gian $\dfrac{1}{15}s$ vật đi được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 3
NguyenMinhAnh Thời gian để quả cầu đi hết quãng đường 72 cm không thể là Bài tập Dao động cơ 3
William Trần An M đi được quãng đường bao nhiêu cho đến khi nó dừng lại lần đầu ? Bài tập Dao động cơ 0
A Trong khoảng thời gian 1s tiếp theo nữa vật đi được quãng đường có thể là : Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 8
P Vật đạt vận tốc lớn nhất sau khi đi được quãng đường? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 1
wrighty11 Khoảng thời gian ngắn nhất để đi quãng đường đó là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
VAN SI LUC Tính quãng đường đi được trong 3,5 chu kì Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ của con lắc đi được trong 0,4s là? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tính quãng đường bé nhất mà vật đi được Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tốc độ của vật sau khi đi quãng đường s=2cm: Bài tập Dao động cơ 5
M Trong qua trình dao động, quãng thời gian mà lực đàn hồi do lò xo tác dụng vào vật cùng chiều với lự Bài tập Dao động cơ 1
hankhue Quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ đi được trong 0,2s là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm $t_1=2,375(s)$ đến thời điểm $t_2=4,75(s)$ Bài tập Dao động cơ 6
Hải Quân Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm t=1/3s đến thời điểm t=8/9s là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi trong khoảng thời gian 0,75s vật đi được quãng đường ngắn nhất là. Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Quãng đường mà vật đi được trong 12,25 chu kì? Bài tập Dao động cơ 1
B Quãng đường vật đi được trong thời gian $1,4\Delta t$ không thể nhận giá trị nào dưới đây Bài tập Dao động cơ 1
minhtangv Xác định quãng đường Bài tập Dao động cơ 2
minhtangv Tính quãng đường cực đại Bài tập Dao động cơ 1
N Tốc độ của chất điểm ở cuối quãng đường cực tiểu nói trên là ( cm/s) Bài tập Dao động cơ 0
dhdhn Tốc độ trung bình trên quãng đường từ thời điểm ban đầu Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top