Gía trị của R và $\omega$ tương ứng là?

Bài toán
Cho đoạn mạch xoay chiều AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế $u=U_0 \cos \left(\omega t\right) \left(V\right)$. Biến đổi C người ta thấy khi $C=C_1=10^-\dfrac{3 }{2\pi }$ thì dòng điện trong mạch điện trong mahcj trễ pha $\dfrac{\pi }{4}$ so với u_AB. Khi $C=C_2=10^-\dfrac{3 }{5\pi }$ thì $U_C=U_{C_{max}}$. Gía trị của R và $\omega $ tương ứng là?
 
Bài toán
Cho đoạn mạch xoay chiều AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế $u=U_0 \cos \left(\omega t\right) \left(V\right)$. Biến đổi C người ta thấy khi $C=C_1=10^-\dfrac{3 }{2\pi }$ thì dòng điện trong mạch điện trong mahcj trễ pha $\dfrac{\pi }{4}$ so với u_AB. Khi $C=C_2=10^-\dfrac{3 }{5\pi }$ thì $U_C=U_{C_{max}}$. Gía trị của R và $\omega $ tương ứng là?
Lời giải

$$\begin{cases} {\text{Với }} C=C_{1}: {\text{ }}Z_{L}-Z_{C_{1}}=R \\ {\text{Với }} C=C_{2}: {\text{ }} Z_{C_{2}}=\dfrac{R^{2}+Z_{L}^{2}}{Z_{L}} \\ {\text{Mặt khác }} C_{2}=\dfrac{2}{5}C_{1}\Rightarrow Z_{C_{2}}=\dfrac{5}{2}Z_{C_{1}} \end{cases}$$

Suy ra $3Z_{L}^{2}-5RZ_{L}-2R^{2}=0\rightarrow \begin{cases} R=\dfrac{1}{2}Z_{L}=Z_{C_{1}} \\ \omega ^{2}=\dfrac{2}{LC_{1}} \end{cases} $
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tích Chu f biến thiên Gía trị của $f_{1}$ là Bài tập Điện xoay chiều 1
Đào Anh Thành Gía trị của f để hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm max Bài tập Điện xoay chiều 4
hankhue Gía trị của R và điện trở trong của quạt lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 0
O Gía trị hiệu dụng của cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 9
highhigh Gía trị hiệu dụng của cường độ dòng điện qua tụ $C$ là Bài tập Điện xoay chiều 0
highhigh Gía trị ${{U}_{0}}$ là Bài tập Điện xoay chiều 2
datanhlg Gía trị R để công suất trên R đạt cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 1
datanhlg Gía trị $U_{AM}$? Bài tập Điện xoay chiều 8
Nguyễn Duy Khôi Khi điều chỉnh C, điện áp hai đầu A,M đạt cực đại. Gía trị R là: Bài tập Điện xoay chiều 4
datanhlg MBA Gía trị $P_{1}$ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hỏi $U_0$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 0
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đạt QH Giá trị của UR Bài tập Điện xoay chiều 1
D Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: Bài tập Điện xoay chiều 0
U Lệch pha Biết $\varphi_1+\varphi_2=90^o$, giá trị của U là Bài tập Điện xoay chiều 1
T R biến thiên Cực trị điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 0
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Tích Chu Nếu P1+P2=180 W thì P3 gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Lê Quang Hưng f biến thiên Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Nfjhfg L biến thiên Điện áp U gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tức thời Giá trị lớn nhất $|u_L-u_C|$ có thể đạt được gần giá trị nào nhất dưới đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
H Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải ban đầu gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
phượng nhím Giá trị nhỏ nhất của phi 1 + phi 2 gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 3
T Tỉ số R/ZL gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
Lê Quang Hưng Công suất lớn nhất có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Khi giá trị R tăng thì Bài tập Điện xoay chiều 4
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
hoàidien Giá trị R và C1 là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
M Công suất và cực trị công suất Bài tập Điện xoay chiều 4
M Công suất và cực trị công suất Bài tập Điện xoay chiều 3
ptnhungnp f biến thiên Giá trị của f3 xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 0
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Tuân f biến thiên Giá trị của f3 xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
T C biến thiên Giá trị của R là?? Bài tập Điện xoay chiều 0
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của $R_m$ và $P_m$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Điện áp hiệu dụng hai đầu AM là 400V, giá trị U là. Bài tập Điện xoay chiều 6
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Giá trị của ω0 gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Z C biến thiên Giá trị $U_{L_{max}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
T Giá trị của U gần giá trị nào nhất. Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị k gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 7
Các chủ đề tương tự


















































Quảng cáo

Top