C biến thiên Tần số góc $\omega $ của dòng điện trong mạch

Bài toán
Đặt điện áp $u=U_{0}\cos \left(\omega t\right)\left(V\right)$ vào 2 đầu cuộn dây nối tiếp với 1 tụ điện C có điện dung thay đổi được. Ban đầu tụ điện có dung kháng $100\Omega $, cuộn dây có dung kháng $50\Omega $. Giảm điện dung một lượng $\Delta C=\dfrac{10^{-3}}{8\pi }\left(F\right)$ thì tần số góc dao động riêng của mạch là $80\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$. Tần số góc $\omega $ của dòng điện trong mạch
A. $40\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
B. $60 \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
C. $100 \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
D. $50\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
 
Bài toán
Đặt điện áp $u=U_{0}\cos \left(\omega t\right)\left(V\right)$ vào 2 đầu cuộn dây nối tiếp với 1 tụ điện C có điện dung thay đổi được. Ban đầu tụ điện có dung kháng $100\Omega $, cuộn dây có dung kháng $50\Omega $. Giảm điện dung một lượng $\Delta C=\dfrac{10^{-3}}{8\pi }\left(F\right)$ thì tần số góc dao động riêng của mạch là $80\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$. Tần số góc $\omega $ của dòng điện trong mạch
A. $40\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
B. $60 \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
C. $100 \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
D. $50\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
$Z_{L}=\omega L=50\rightarrow L=\dfrac{50}{\omega }$

$Z_{C}=\dfrac{1}{\omega C}=100$

$\rightarrow LC=\dfrac{1}{2\omega ^{2}}$

$\omega '=80\pi =\dfrac{1}{\sqrt{L\left(C-\dfrac{10^{-3}}{8\pi }\right)}}$

Thế LC, L vào phương trình trên tìm được $\omega =40\pi $
 
$Z_{L}=\omega L=50\rightarrow L=\dfrac{50}{\omega }$

$Z_{C}=\dfrac{1}{\omega C}=100$

$\rightarrow LC=\dfrac{1}{2\omega ^{2}}$

$\omega '=80\pi =\dfrac{1}{\sqrt{L\left(C-\dfrac{10^{-3}}{8\pi }\right)}}$

Thế LC, L vào phương trình trên tìm được $\omega =40\pi $
Anh ơi lời giải của anh không ổn. Trường hợp thứ hai là anh cho mạch cộng hưởng rồi!
 

Quảng cáo

Top