Điểm gần nhất dao động ngược pha với nguồn nằm trên trung trực $AB$ cách nguồn $A$ một khoảng

Bài toán
Hai nguồn sóng $A$ và $B$ cách nhau một khoảng $50mm$ dao động trên mặt thoáng của một chất lỏng theo cùng một phương trình $x=5\sin \left(100\pi t\right)mm$. Vận tốc truyền sóng là $0,5 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Điểm gần nhất dao động ngược pha với nguồn nằm trên trung trực $AB$ cách nguồn $A$ một khoảng:
A. $25cm$
B. $30mm$
C. $28cm$
D. $32cm$

P/s: sao mình tính ra $25mm$ :(.
 
Bài toán
Hai nguồn sóng $A$ và $B$ cách nhau một khoảng $50mm$ dao động trên mặt thoáng của một chất lỏng theo cùng một phương trình $x=5\sin \left(100\pi t\right)mm$. Vận tốc truyền sóng là $0,5 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Điểm gần nhất dao động ngược pha với nguồn nằm trên trung trực $AB$ cách nguồn $A$ một khoảng:
A. $25cm$
B. $30mm$
C. $28cm$
D. $32cm$

P/s: sao mình tính ra $25mm$ :(.
Hình như trung điểm AB ngược pha đó_25mm :v
 
Bài toán
Hai nguồn sóng $A$ và $B$ cách nhau một khoảng $50mm$ dao động trên mặt thoáng của một chất lỏng theo cùng một phương trình $x=5\sin \left(100\pi t\right)mm$. Vận tốc truyền sóng là $0,5 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Điểm gần nhất dao động ngược pha với nguồn nằm trên trung trực $AB$ cách nguồn $A$ một khoảng:
A. $25cm$
B. $30mm$
C. $28cm$
D. $32cm$

P/s: sao mình tính ra $25mm$ :(.
Mình tính ra B không biết có đúng không
Gọi C là điểm gần nhất trên trung trực dao động ngược pha với nguồn
Đặt AC = d. Để C ngược pha với A thì d = $\left\lambda $
mà d> 25 $\Rightarrow$ k>0,75
Suy ra k min = 1. Thay vào thì được d = 30mm
 
Mình tính ra B không biết có đúng không
Gọi C là điểm gần nhất trên trung trực dao động ngược pha với nguồn
Đặt AC = d. Để C ngược pha với A thì d = $\left\lambda $
mà d> 25 $\Rightarrow$ k>0,75
Suy ra k min = 1. Thay vào thì được d = 30mm
Làm nhu bạn, k>2 chứ :v
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Snow In June Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất cách A là? Bài tập Sóng cơ 5
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
Đậu Hoàng Anh Tìm điểm cực đại gần đường trung trực nhất Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm $M$và $N$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
V Mức cường độ âm tại trung điểm của đoạn AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Sóng cơ 7
N Tại điểm M gần điểm P nhất dao động với biên độ A thì khoảng cách MP là Bài tập Sóng cơ 1
never give up Điểm M gần B nhất có phương trình song $u= asin( 10\pi t)$ cách B một khoảng là? Bài tập Sóng cơ 1
shochia Khoảng cách giữa điểm dao động cực tiểu gần trung trực AB nhất với trung trực Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Điểm M của BC không nhỏ hơn 70 dB. Giá trị đó gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Sóng cơ 2
N Điểm B gần M nhất dao động cùng pha với S và có biên độ 2mm thì BM là ? Bài tập Sóng cơ 1
Nguyễn Hương Ly Trên đoạn $O_1O_2$, điểm dao động cực đại gần nguồn nhất thì cách nguồn bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 5
phanha11a1 Điểm gần trung trực của AB nhất cách trung trực một khoảng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
A Điểm N dao động cùng pha với M gần M nhất cách M một đoạn có giá trị là bao nhiêu ? Biết AB = 16 cm Bài tập Sóng cơ 4
apple13197 Thời điểm ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2015 gần giá trị nào nhất (không kể khi t = 0) Bài tập Sóng cơ 8
T Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất; cách A là: Bài tập Sóng cơ 2
T Điểm M gần nhất trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ dao động cùng pha hai nguồn cách nguồn $S_1$ Bài tập Sóng cơ 2
please help Cách trung điểm của đoạn s2s2 một đoạn gần nhất là Bài tập Sóng cơ 6
T Điểm dao động cực đại trên đường tròn gần trung trực đoạn nối hai nguồn nhất? Bài tập Sóng cơ 1
C Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
A Nếu M và N là hai điểm gần nhau nhất dao động vuông pha với nhau và M cùng pha với O thì khoảng cách Bài tập Sóng cơ 1
P Tìm điểm $M_1$ gần $A$ nhất Bài tập Sóng cơ 1
K Điểm M cách C một đoạn gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
21653781 Điểm gần nhất cách nguồn A là? Bài tập Sóng cơ 4
Mai Bò Tốc độ dao động cực đại ở những điểm có cùng biên độ, ở gần nhau nhất và cách đều nhau Bài tập Sóng cơ 0
dungpro1511 Điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại gần S2 nhất, cách S2 một đoạn bằng Bài tập Sóng cơ 3
CryogenHan Điểm gần nhất trên trung trực của $S_1S_2$ dao động cùng pha với nguồn cách $S_1S_2$ là? Bài tập Sóng cơ 2
phaidodaihoc1996 Điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại gần S2 nhất cách S2 một đoạn là : Bài tập Sóng cơ 6
tien dung Điểm gần nhất trên đoạn thẳng S1S2 dao động cùng pha với nguồn là: Bài tập Sóng cơ 1
litieulong96 Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất mà giữa hai điểm M, N có giá trị gần đúng là Bài tập Sóng cơ 6
superstar Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần đúng nhất là Bài tập Sóng cơ 2
hang49 Tìm vị trí điểm thuộc trung trực $S_1S_2$ cách $S_1S_2$ một khoảng gần nhất? Bài tập Sóng cơ 1
hang49 Tìm trên trung trực $S_1S_2$ điểm $M_2$ gần nhất dao động cùng pha với $M_1$ Bài tập Sóng cơ 6
thanh thương Điểm M gần nhất trên trung trực $S_1S_2$ dao động cùng pha vs $S_1$ cách $S_1$ khoảng Bài tập Sóng cơ 7
A Tũn Khoảng cách của 2 điểm gần nhau nhất trên 0x mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable 2 điểm gần B nhất có biên độ dao động bằng 1 nửa biên độ dao động cực đại của sóng dừng cách nhau 1 Bài tập Sóng cơ 3
jeremy turner Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Điểm gần nhất dao động ngược pha với nguồn nằm trên đường trung trực $S_1S_2$ cách nguồn $S_1$ Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 M cách trung điểm O của AB gần nhất 1 khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 2
inconsolable Điểm gần trung trực của AB nhất cách trung trực 1 khoảng bằng: Bài tập Sóng cơ 0
inconsolable Trên đoạn AB điểm M dao động với biên độ 1cm cách trung điểm của AB 1 đoạn gần nhất là : Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 M cách điểm O của AB gần nhất 1 khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Điểm M trên AB dao động với biên độ cực đại gần trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng Bài tập Sóng cơ 4
Q Điểm đứng yên trên AB gần H nhất và xa H nhất cách H một đoạn là bao nhiêu cm? Bài tập Sóng cơ 2
Tungthanhphan Tìm trên đường trung trực của AB một điểm N gần M nhất dao động cùng pha với M Bài tập Sóng cơ 1
Tungthanhphan Điểm M gần B nhất có phương trình sóng $u=asin(10 \pi t)$ cách B một khoảng là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 3
tien dung Điểm M gần nhất trên trung trực của $S_1S_2$ dao động cùng pha với $u_1$ cách $S_1, S_2$ bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Tính khoảng cách từ I đến điểm M gần I nhất dao động cùng pha với I nằm trên trung trực của AB Bài tập Sóng cơ 2
C Trên đoạn OP điểm gần P nhất phần tử nước dđ cực đại cách P đoạn bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
K Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách trung trực của AB gần nhất một khoảng? Bài tập Sóng cơ 7
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top