Truyền tải điện Tìm tỉ số $\frac{I_{2}}{I_{1}}$

Bài toán
Điện năng từ một nhà máy được đưa đến nơi tiêu thụ nhờ các dây dẫn. Hiệu suất truyền tải là tỉ số giữa công suất tại nơi tiêu thụ nhận được và công suất truyền đi từ nhà máy điện. Ban đầu hiệu suất tải điện là 90% và cường độ dòng điện là $I_{1}$. Sau đó hiệu suất tải điện là 96% và cường độ dòng điện hiệu dụng là $I_{1}$. Biết hệ số công suất của mạch là 1, công suất nơi tiêu thụ nhạn được luôn không đổi và hao phí điện năng trong quá trình truyền tải la do tỏa nhiệt trên dây dẫn. Tính tỉ số $\dfrac{I_{2}}{I_{1}}$
A. 0,562
B. 0,338
C. 0,612
D. 0,632
 
Bài toán
Điện năng từ một nhà máy được đưa đến nơi tiêu thụ nhờ các dây dẫn. Hiệu suất truyền tải là tỉ số giữa công suất tại nơi tiêu thụ nhận được và công suất truyền đi từ nhà máy điện. Ban đầu hiệu suất tải điện là 90% và cường độ dòng điện là $I_{1}$. Sau đó hiệu suất tải điện là 96% và cường độ dòng điện hiệu dụng là $I_{1}$. Biết hệ số công suất của mạch là 1, công suất nơi tiêu thụ nhạn được luôn không đổi và hao phí điện năng trong quá trình truyền tải la do tỏa nhiệt trên dây dẫn. Tính tỉ số $\dfrac{I_{2}}{I_{1}}$
A. 0,562
B. 0,338
C. 0,612
D. 0,632
Thế thì làm thế này
$P'_{1}=90 \Rightarrow \Delta P_{2}=\dfrac{90.4}{96}=3,75$ và có $\Delta P_{1}=10 $ $\Rightarrow \dfrac{I_{2}}{I_{1}}=\sqrt{\dfrac{\Delta P_2}{\Delta P_1}}=0,612$
Chọn C.
 

Quảng cáo

Top