$M$ cách $C$ một đoạn gần nhất bằng bao nhiêu

Bài toán
Ba điểm $A,B,C$ là ba đỉnh của một tam giác đều có cạnh $9 cm$ trong đó $A,B$ là hai nguồn phát sóng cơ giống nhau có bước sóng $0,9 cm$. Điểm $M$ trên đường trung trực của $AB$ dao động cùng pha với $C$ và gần $C$ nhất thì phải cách $C$ một đoạn gần nhất là bao nhiêu?
A. $1,06 cm$
B. $0,06 cm$
C. $1,02 cm$
D. $0,02 cm$
 
Gọi phương trình sóng tại $A,B$ là:

$u_{A}=u_{B}=a.\cos \left(\omega t\right)$.

Do $\Delta ABC$ đều nên $AB=BC=CA=9 cm$.

Do đó :$u_{C}=2a.\cos \left(\omega t\right)$.

Tới đây, điểm M sẽ cung pha với cả 3 nguồn. Tức là điểm M thuộc trung trực OC của AB và M cùng pha với A, B. . . . M xa A nhất, M khác C.

$OA<>

$\Leftrightarrow 4.5

$\Leftrightarrow 5

$AC^{2}-AM^{2}=OC^{2}-MO^{2}$

$\Rightarrow OM=6,73 cm$

$\Rightarrow MC=OC-OM=1,06 cm$.

Nên chọn A.
P/S:có đúng không ta :v
 
Gọi phương trình sóng tại $A,B$ là:

$u_{A}=u_{B}=a.\cos \left(\omega t\right)$.

Do $\Delta ABC$ đều nên $AB=BC=CA=9 cm$.

Do đó :$u_{C}=2a.\cos \left(\omega t\right)$.

Tới đây, điểm M sẽ cung pha với cả 3 nguồn. Tức là điểm M thuộc trung trực OC của AB và M cùng pha với A, B. . . . M xa A nhất, M khác C.

$OA<><>

$\Leftrightarrow 4.5

$\Leftrightarrow 5

$AC^{2}-AM^{2}=OC^{2}-MO^{2}$

$\Rightarrow OM=6,73 cm$

$\Rightarrow MC=OC-OM=1,06 cm$.

Nên chọn A.
P/S:có đúng không ta :v
Bạn thử xét vị trí tương đối của điểm $M$ với tam giác $ABC$ nhé
 
Lời giải trên là khi M trong tam giác $ABC$. Còn với M ngoài tam giác $ABC$ thì:
$AC

$\Leftrightarrow 10

Gọi $MC=x$. Khi đó, ta có:

$AM^{2}-AC^{2}=\left(x+CM\right)^{2}-CM^{2}$

$\Leftrightarrow x=1,02 cm$.

P/s:chắc sẽ nhớ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này lâu lâu :v
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Lại Nam Anh Câu 37: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng... Bài tập Sóng cơ 0
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
Snow In June Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất cách A là? Bài tập Sóng cơ 5
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
M Khoảng cách lớn nhất đoạn MN gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 2
tigers maximus Khoảng cách của điểm dao động? Bài tập Sóng cơ 0
Đậu Hoàng Anh Khoảng cách MN nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 2
Đặng Ngọc Quỳnh Anh Tìm khoảng cách từ 1 phân tử đến vtcb Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Khoảng cách giữa bụng và nút sóng kề nhau có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
thao3112 Khoảng cách ngắn nhất từ N trên đoạn MA đến AB Bài tập Sóng cơ 5
NTH 52 Để một nguồn âm có công suất $P=P_1+P_2$ phải đặt nguồn này cách $O$ một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Khoảng cách từ A đến gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
lethisao Tính khoảng cách ngắn nhất từ N đến đường thẳng AB Bài tập Sóng cơ 0
Rosemary Pham Khi có sóng truyền qua,khoảng cách lớn nhất giữa B và A là Bài tập Sóng cơ 7
ĐỗĐạiHọc2015 Dao động với biên độ cực đại xa A nhất cách A là Bài tập Sóng cơ 1
V Tỉ số khoảng cách 2 điểm đến nguồn âm Bài tập Sóng cơ 1
V Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại. Bài tập Sóng cơ 13
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
manhktnd98 Khoảng cách từ M đến AB có thể là Bài tập Sóng cơ 10
K Khoảng cách MN là Bài tập Sóng cơ 1
Đ Khoảng cách giữa hai nguồn gần đúng bằng ??? Bài tập Sóng cơ 3
H Điểm M cách A 25cm, cách B 5 cm dao động với biên độ bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 8
M Điểm nằm trên AB cùng pha nguồn cách A đoạn lớn nhất Bài tập Sóng cơ 2
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
UyenUK Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm, dao động t Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách AB Bài tập Sóng cơ 1
Feel Again Khoảng cách MO là Bài tập Sóng cơ 1
N Tại điểm M gần điểm P nhất dao động với biên độ A thì khoảng cách MP là Bài tập Sóng cơ 1
never give up Điểm M gần B nhất có phương trình song $u= asin( 10\pi t)$ cách B một khoảng là? Bài tập Sóng cơ 1
caybutbixanh Mức cường độ âm lớn nhất ở khoảng cách 6m gân bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 7
shochia Khoảng cách giữa điểm dao động cực tiểu gần trung trực AB nhất với trung trực Bài tập Sóng cơ 1
Văn Long Lập công thức xác định khoảng cách từ O đến Mh Bài tập Sóng cơ 1
V Khoảng cách d tại 2 điểm lệch pha nhau 1 góc pi/4 ? Bài tập Sóng cơ 1
N Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AM cách A 1 khoảng xa nhất là ? Bài tập Sóng cơ 5
N Khoảng cách MP bằng ? Bài tập Sóng cơ 3
N Điểm mà tại đó phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn nhỏ nhất bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
N Khoảng cách BC là ? Bài tập Sóng cơ 1
Nguyễn Hương Ly Trên đoạn $O_1O_2$, điểm dao động cực đại gần nguồn nhất thì cách nguồn bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 5
N Khoảng cách CM là Bài tập Sóng cơ 2
N Khoảng cách từ M đến S1 là Bài tập Sóng cơ 1
H Khoảng cách AM là? Bài tập Sóng cơ 3
phanha11a1 M cách trung trực của AB một khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 9
minhtangv M cách AB một đoạn lớn nhất là? Bài tập Sóng cơ 9
minhtangv Xác định khoảng cách nhỏ nhất tới trung trực của AB Bài tập Sóng cơ 4
phanha11a1 Khoảng cách xa nhất giữa MN với AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
phanha11a1 Điểm gần trung trực của AB nhất cách trung trực một khoảng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
C Hai phần tử môi trường tại A và B cách nhau đoạn lớn nhất là ? Bài tập Sóng cơ 6
Hải Quân Khoảng cách AC bằng? Bài tập Sóng cơ 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top