Hỏi các điểm $P,Q$ nằm trên các đường dao động cực đại hay cực tiểu?

Bài toán
Tại 2 điểm $A$ và $B$ trên mặt chất lỏng có 2 nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình lần lượt là $u_{1}=a_{1}.\cos \left(30\pi t+\dfrac{\pi }{2} \right)$ và $u_{2}=a_{2}.\cos \left(30\pi t \right)$ . Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 60 cm/s. Hai điểm $P,Q$ thuộc hệ vân giao thoa có:$PA-PB=1 cm;QA-QB=3 cm$. Hỏi các điểm $P,Q$ nằm trên các đường dao động cực đại hay cực tiểu?
A. $P$ cực đại,$Q$ cực tiểu
B. $Q$ cực đại,$P$ cực tiểu
C. $P$,$Q$ thuộc về cực đại
D. $P$,$Q$ thuộc về cực tiểu
 
Bài toán
Tại 2 điểm $A$ và $B$ trên mặt chất lỏng có 2 nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình lần lượt là $u_{1}=a_{1}.\cos \left(30\pi t+\dfrac{\pi }{2} \right)$ và $u_{2}=a_{2}.\cos \left(30\pi t \right)$ . Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 60 cm/s. Hai điểm $P,Q$ thuộc hệ vân giao thoa có:$PA-PB=1 cm;QA-QB=3 cm$. Hỏi các điểm $P,Q$ nằm trên các đường dao động cực đại hay cực tiểu?
A. $P$ cực đại,$Q$ cực tiểu
B. $Q$ cực đại,$P$ cực tiểu
C. $P$,$Q$ thuộc về cực đại
D. $P$,$Q$ thuộc về cực tiểu
Bài làm:

Với hai nguồn vuông pha thì:
 • Điều kiện cực đại:

  $d_2-d_1=\left(k+0,25\right)\lambda $

 • Điều kiện cực tiểu:

  $d_2-d_1=\left(k+0,75\right)\lambda $

 • Từ dữ kiện Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán, P là cực đại, Q là cực tiểu. Chọn A.
 
Bài làm:

Với hai nguồn vuông pha thì:
 • Điều kiện cực đại:

  $d_2-d_1=\left(k+0,25\right)\lambda $

 • Điều kiện cực tiểu:

  $d_2-d_1=\left(k+0,75\right)\lambda $

 • Từ dữ kiện Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán, P là cực đại, Q là cực tiểu. Chọn A.
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 họ cho $d_{1}-d_{2}$ đó; nên B. đúng. Hi
 
Bài làm:

Với hai nguồn vuông pha thì:
 • Điều kiện cực đại:

  $d_2-d_1=\left(k+0,25\right)\lambda $

 • Điều kiện cực tiểu:

  $d_2-d_1=\left(k+0,75\right)\lambda $

 • Từ dữ kiện Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán, P là cực đại, Q là cực tiểu. Chọn A.
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 họ cho $d_{1}-d_{2}$ đó; nên B. đúng. Hi
Đáp án là A hay B ạ?
 
 • Điều kiện cực đại:

  $d_2−d_1=\left(k-0,25\right) \lambda$
 • Điều kiện cực tiểu:

  $d_2−d_1=\left(k-0,75\right) \lambda$
 • mới đúng chứ nhỉ và $d_2-d_1= . .. . + \left(\varphi _2 - \varphi_1\right)\dfrac{\lambda}{2\pi }$
$\varphi _2- \varphi _1= -\dfrac{1}{2}$

-------------
Chú ý thực hiện đúng nội quy !
Admin.
 • Điều kiện cực đại:

  d2−d1=(k-0,25)λ
 • Điều kiện cực tiểu:

  d2−d1=(k-0,75)λ
 • mới đúng chứ nhỉ và d2-d1= . . . . + (Phi2 -ph1)*landa/2pi
phi 2- phi 1= -1/2
 
 • Điều kiện cực đại với hai nguồn bất kỳ là: $d_{2}-d_{1}=\left(k+\dfrac{\varphi _{2}-\varphi _{1}}{2\pi }\right)\lambda $
 • Điều kiện cực tiểu với hai nguồn bất kỳ là :$d_{2}-d_{1}=\left(k+\dfrac{\varphi _{2}-\varphi _{1}}{2\pi }+\dfrac{1}{2}\right)\lambda $
Nên đáp án B đúng
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
letiendo2001 Câu hỏi về độ lệch pha Bài tập Sóng cơ 1
thuthuynguyen Hỏi tại $t_2=t_1+ 2.01$ s thì li độ bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
L Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu từ khi $Ở_1$ bắt đầu dao động ba sợi dây có hình dạng giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
B Hỏi thời gian ngắn nhất là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
N Hỏi vân giao thoa qua $M$ là vân nào? Bài tập Sóng cơ 9
D Hỏi có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng acăn 2 Bài tập Sóng cơ 0
T Hỏi sau khi quay thì khoảng cách giữa hai nguồn đã bị thay đổi một khoảng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 3
GS.Xoăn Hỏi bạn A nghe được âm có cường độ là bao nhiêu khi bạn ấy ném còn trúng cái bìa cứng? Bài tập Sóng cơ 4
Q Hỏi khi cả ba vòng đầu tiên chạy thì mức cường độ âm tại O là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
A Hỏi ống sáo có khả năng cộng hưởng những âm có tần số nào sau đây, biết tốc độ âm trong không khí v= Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Hỏi trên đoạn nối $2$ nguồn có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với 2 nguồn? Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Hỏi có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn nối $2$ nguồn? Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Hỏi trên đường tròn tâm $I$ bán kính $R=15(cm)$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại? Bài tập Sóng cơ 6
GS.Xoăn Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có mấy vị trí của mực nước chúng ta được âm rất nhỏ Bài tập Sóng cơ 5
hoankuty Hỏi có bao nhiêu điểm M cực đại và ngược pha với $S_{2}$ ? Bài tập Sóng cơ 24
skylinehermes Hỏi cường độ sáng tại O là tâm màn ảnh thay đổi như thế nào ? Bài tập Sóng cơ 0
huynhcashin Hỏi dây đàn đó có thể phát ra bao nhiêu hoạ âm có tần số trong khoảng 8 kHz -11kHz Bài tập Sóng cơ 6
dhdhn Hỏi trong khoảng giữa đoạn nối A và B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 9
hoankuty Hỏi thời gian ngắn nhất kể từ khi $O_{2}$ bắt đầu dao động thì hình dạng cảu 2 sợi dây giống nhau là Bài tập Sóng cơ 7
chinhanh9 Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao lâu thì O,P,Q thẳng hàng? Bài tập Sóng cơ 21
inconsolable Hỏi trên đoạn nối 2 nguồn có bao nhiêu điểm cực đại cùng phau với $u_2$? Bài tập Sóng cơ 2
litlleduck Hỏi M cách B một khoảng? Bài tập Sóng cơ 8
JDieen XNguyeen Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên $CD$ có 5 điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 1
A Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Hỏi phải thay đổi tần số bằng bao nhiêu để trên dây có 8 bụng sóng? Bài tập Sóng cơ 3
M Hỏi li độ điểm M cách O $2,5m$ tại thời điểm $2s$ Bài tập Sóng cơ 2
inconsolable Hỏi M cách B 1 khoảng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 9
N Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất? Bài tập Sóng cơ 3
superstar Hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ ,cùng pha với điểm M cách A một khoảng 1cm Bài tập Sóng cơ 1
P Hỏi sau thời gian bao lâu thì ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2 Bài tập Sóng cơ 0
inconsolable Tại thời điểm t2,li độ của A và C đều bằng +5,5 mm. Hỏi khi đó li độ của B là Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Hỏi trên đoạn nối 2 nguồn có bao nhiêu điểm cực đại dao động cùng pha với S1 Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Hỏi điểm B có thể lên cao nhất so với mặt nước là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì 3 điểm O, P, Q thẳng hàng? Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu kể từ khi $O_1$ bắt đầu dao động thì hình dạng của 3 sợi dâ Bài tập Sóng cơ 4
lam_vuong Hỏi người trong sân ga sẽ nghe tiếng còi tàu với tần số là bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 0
N Hỏi vào thời điểm nào sao đây vật có gia tốc bằng $15\pi (m/s^2)$: Bài tập Sóng cơ 3
ngocnhat95 Hỏi trên đoạn $S_1S_2$ có mấy điểm dao động cùng pha với $S_1$ Bài tập Sóng cơ 21
rainmeteror Hỏi mức cường độ âm lớn nhất mà loa có thể phát ra Bài tập Sóng cơ 1
P Hỏi người quan sát thấy sóng truyền có chu kì bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 2
ngocnhat95 Hỏi người đó nghe được âm có tần số là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
N Hỏi dàn nhạc giao hưởng đó có bao nhiêu người? Bài tập Sóng cơ 1
D Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên đoạn S3S4 có 5 điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 2
H Điểm M thỏa mãn MA - MB = 5 (m). Hỏi tại M ta nghe được âm như thế nào? Bài tập Sóng cơ 4
H Hỏi trên CD có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với 2 nguồn? Bài tập Sóng cơ 12
ashin_xman Hỏi đường cao hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên $S_{3}$,$S_{4}$ có 5 điểm dao động cực đại? Bài tập Sóng cơ 2
dreamhigh315 Hỏi đường cực đại gần nguồn $A$ nhất sẽ cách $A$ bao nhiêu cm? Bài tập Sóng cơ 3
N Các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là? Bài tập Sóng cơ 6
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
Tăng Hải Tuân Các phương OM và ON hợp với nhau một góc vào khoảng Bài tập Sóng cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top