L biến thiên Điện áp hiệu dụng cực đại giữa hai đầu cuộn cảm là

Bài toán
Mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L có độ tự cảm thay đổi được và tụ điện C nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U=30\sqrt{2}V$ vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là $30V$. Điện áp hiệu dụng cực đại giữa hai đầu cuộn cảm là
A. $30\sqrt{2}V$
B. $120V$
C. $60\sqrt{2}V$
D. $60V$
 
Bài toán
Mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L có độ tự cảm thay đổi được và tụ điện C nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U=30\sqrt{2}V$ vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là $30V$. Điện áp hiệu dụng cực đại giữa hai đầu cuộn cảm là
A. $30\sqrt{2}V$
B. $120V$
C. $60\sqrt{2}V$
D. $60V$
Bài làm:
  • Thay đổi L để $U_{L_{max}}$ thì:

    $Z_L=\dfrac{Z_{C}^2+R^2}{Z_{C}} \rightarrow U_L=\dfrac{U_{C}^2+U_{R}^2}{U_{C}}$

  • Mặt khác:

    $U_{L}^2=U^2+U_{C}^2+U_{R}^2\rightarrow U_{C}^2+U_{R}^2=U_{L}^2-U^2$

  • Vậy $U_L$ là nghiệm của PT:

    $U_{L}^2-U_{L}U_{C}-U^2=0$

  • Thay số được $U_L=60V$. Chọn D.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
S Điện áp hiệu dụng trên MB bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
anhnguyen Thay C bởi tụ C' thì điện áp hiệu dụng trên tụ là 30V, khi đó điện áp hiệu dụng trên R Bài tập Điện xoay chiều 4
T Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là Bài tập Điện xoay chiều 2
Alitutu f biến thiên Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc vào R thì tần số góc Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu Lệch pha Điện áp hiệu dụng trên tụ điện và trên cuộn dây lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB bằng Bài tập Điện xoay chiều 5
D C biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở Bài tập Điện xoay chiều 3
D MBA Điện áp hiệu dụng ở 2 đầu cuộn thứ cấp Bài tập Điện xoay chiều 4
ngochaito Tính điện áp và công suất máy biến áp. Bài tập Điện xoay chiều 0
A Tìm điện áp 2 cuộn thứ cấp để hở! Bài tập Điện xoay chiều 2
D Truyền tải điện Điện áp truyền tải cần tăng lên bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 8
D f biến thiên Biểu thức điện áp giữa hai bản tụ Bài tập Điện xoay chiều 1
N Viết biểu thức cường độ dòng điện trước khi giảm điện dung Bài tập Điện xoay chiều 2
KiềuPhong Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Truyền tải điện Hiệu điện thế 2 cực máy phát Bài tập Điện xoay chiều 2
M MPĐ Cường độ dòng điện hiệu dụng trong dây trung hòa là Bài tập Điện xoay chiều 6
B Cường độ dòng điện hiệu dung qua mạch có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
Alitutu Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
Alitutu Hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi cấp điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là Bài tập Điện xoay chiều 11
Alitutu L biến thiên Giá trị của điện trở thuần $R$ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu Trong một giờ sử dụng, đèn thực sự tiêu thụ điện năng trong thời gian là Bài tập Điện xoay chiều 2
A Tìm cường độ dòng điện tối đa! Bài tập Điện xoay chiều 3
kephieudu Tức thời Tần số dòng điện đặt vào hai đầu mạch là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Alitutu C biến thiên Tần số góc $\omega $ của dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 5
Alitutu Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện thay đổi như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
Alitutu MPĐ Cường độ dòng điện qua các tải là Bài tập Điện xoay chiều 1
A MPĐ Khi máy quay với tốc độ $\sqrt{2} n$ vòng/phút thì công suất tiêu thụ điện là Bài tập Điện xoay chiều 6
D Cường độ dòng điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 1
D Điện dung của tụ là Bài tập Điện xoay chiều 2
D Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tỉ số $\dfrac{U_{0}}{\xi }$ bằng: (với U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ) Bài tập Điện xoay chiều 1
•One-HicF MPĐ Dòng điện hiệu dụng qua mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top