Tín hiệu đưa đến angten phát biên thiên tần hoàn với tần số

Câu hỏi
Trong thông tin liên lạc bằng sóng điện từ, sau khi trộn tín hiệu âm tần có tần số $f_{a}$ với tín hiệu dao động cao tần f (biến điệu biên độ) thì tín hiệu đưa đến angten phát biên thiên tần hoàn với tần số
A. $f_{a}$ và biên độ như biên độ của dao động cao tần
B. f và biên độ như biên độ của dao động âm tần
C. f và biên độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số bằng $f_{a}
D. $f_{a}$ và biên độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số bằng f
 
Câu hỏi
Trong thông tin liên lạc bằng sóng điện từ , sau khi trộn tín hiệu âm tần có tần số $f_{a}$ với tín hiệu dao động cao tần f ( biến điệu biên độ) thì tín hiệu đưa đến angten phát biên thiên tần hoàn với tần số
A. $f_{a}$ và biên độ như biên độ của dao động cao tần
B. f và biên độ như biên độ của dao động âm tần
C. f và biên độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số bằng $f_{a}
D. $f_{a}$ và biên độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số bằng f
Lời giải

C.
Vì awngten phát, dùng sóng cao tần để cõng sóng âm tần đi. Biên độ sống cao tần biến thiên theo tần số sóng âm tần(C xem sgk ) nhé
 

Quảng cáo

Top