Giá trị vận tốc cực đại của vật và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

Bài toán
Một vật đồng thời tham gia ba dao động điều hòa cùng phương có phương trình dao động: $x_{1}=2\sqrt{3} \sin \left(2\pi t+\dfrac{\pi }{3} \right) \left(cm\right)$, $x_{1}=2\sqrt{3} \sin \left(2\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right) \left(cm\right)$, $x_{1}=2\sqrt{3} \sin \left(2\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right) \left(cm\right)$. Giá trị vận tốc cực đại của vật và pha ban đầu của dao động tổng hợp là
A. $16\pi \ \left(\text{cm}/\text{s}\right) ; \dfrac{-\pi }{6}rad$
B. $16\pi \ \left(\text{cm}/\text{s}\right) ; \dfrac{\pi }{6}rad$
C. $12\pi \ \left(\text{cm}/\text{s}\right) ; \dfrac{\pi }{3}rad$
D. $12\pi \ \left(\text{cm}/\text{s}\right) ; \dfrac{-\pi }{6}rad$
 

Quảng cáo

Top