R biến thiên Kết luận nào sau đây đúng?

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều không đổi vào 2 đầu mạch AB gồm 2 đoạn mạch AM và MB. AM gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L nối tiếp với biến trở, đoạn MB chỉ có tụ C. Biết $Z_C=2Z_L$. Khi thay đổi điện trở đến các giá trị $R_1=230\Omega ,R_2=460\Omega , R_3=115\Omega $ thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu AM có giá trị lần lượt là $U_1 ; U_2 ; U_3$. Kết luận nào sau đây đúng?
A. $U_1< U_2< U_3$
B. $U_1 > U_2> U_3$
C. $U_1 = U_2= U_3$
D. $U_1 = U_3> U_2$
 
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều không đổi vào 2 đầu mạch AB gồm 2 đoạn mạch AM và MB. AM gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L nối tiếp với biến trở, đoạn MB chỉ có tụ C. Biết $Z_C=2Z_L$. Khi thay đổi điện trở đến các giá trị $R_1=230\Omega ,R_2=460\Omega , R_3=115\Omega $ thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu AM có giá trị lần lượt là $U_1 ; U_2 ; U_3$. Kết luận nào sau đây đúng?
A. $U_1< U_2< U_3$
B. $U_1 > U_2> U_3$
C. $U_1 = U_2= U_3$
D. $U_1 = U_3> U_2$
C.
${{U}_{AM}}=\dfrac{U\sqrt{{{R}^{2}}+Z_{L}^{2}}}{\sqrt{{{R}^{2}}+{{\left( {{Z}_{L}}-{{Z}_{C}} \right)}^{2}}}}=\dfrac{U}{\sqrt{1+\dfrac{Z_{C}^{2}-2{{Z}_{L}}{{Z}_{C}}}{{{R}^{2}}+Z_{L}^{2}}}}$ do $Z_{C} = 2Z_{L}$ suy ra $U_{AM}$ không phụ thuộc vào $R$
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
ghjcghj Kết luận nào là đúng Bài tập Điện xoay chiều 6
huynhcashin Lệch pha Kết luận nào sau đây đúng? Bài tập Điện xoay chiều 2
tkvatliphothong Chọn kết luận đúng về thời các thời điểm $U_L, U_C, U_R$ đạt cực đại Bài tập Điện xoay chiều 9
F Biến trở kết hợp w thay đổi ! Bài tập Điện xoay chiều 4
D L biến thiên Với giá trị nào của $L_{2}$ thì ta có kết quả: $Z_{AB}=Z_{AM}+Z_{MB}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
__Black_Cat____! MPĐ Kết quả nào sau đây không đúng? Bài tập Điện xoay chiều 5
N Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hỏi $U_0$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 0
D Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: Bài tập Điện xoay chiều 0
Tích Chu Nếu P1+P2=180 W thì P3 gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nfjhfg L biến thiên Điện áp U gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tức thời Giá trị lớn nhất $|u_L-u_C|$ có thể đạt được gần giá trị nào nhất dưới đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
H Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải ban đầu gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
phượng nhím Giá trị nhỏ nhất của phi 1 + phi 2 gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 3
T Tỉ số R/ZL gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
L Giá trị của ω0 gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Z C biến thiên Giá trị $U_{L_{max}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
T Giá trị của U gần giá trị nào nhất. Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị k gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 7
giolanh Tỉ số P/Po gần nhất giá trị nào sau đây Bài tập Điện xoay chiều 22
Văn Long C biến thiên Giá trị nào của C sau đây thì Uc=0.8Uc-max ? Bài tập Điện xoay chiều 7
lethisao Giá trị Ucmax gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 6
H Tại thời điểm nào đó Uc=40 vôn thì điện áp giữa 2 đầu mạch là bn? Bài tập Điện xoay chiều 2
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 5
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
Quan_Tham f biến thiên Giá trị đó gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 5
P Trong trường hợp nào thì $\varphi _i$ lớn hơn? Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên U0 gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hệ số công suất toàn mạch lúc này gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
L Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch là lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 5
hoankuty Hỏi giá trị của${{U}_{1}}-{{U}_{2}}$gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 6
hoankuty Hỏi giá trị $x+y$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 9
ĐỗĐạiHọc2015 Nước sôi trong thời gian $t_3$ gần đáp án nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 7
ĐỗĐạiHọc2015 Điện trở suất 2 dây lúc đâu gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Hỏi giá trị của U gần với giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị đó gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty f biến thiên Giá trị của $\cos \varphi $ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
H Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch có giá trị gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
A Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Điện xoay chiều 2
A Hộp đen Giá trị của R gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 1
A Giá trị của L gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 4
A Giá trị U gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Điện áp hai đầu mạch AB có dạng nào dưới đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Điện trở có trị số nào? Bài tập Điện xoay chiều 9
Hải Quân Điện áp hai đầu mạch AB có dạng nào dưới đây ? Bài tập Điện xoay chiều 6
H Truyền tải điện Phải dùng máy hạ áp như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top