Cách vị trí cân bằng của nó một đoạn

Bài toán
Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình uB = uA = acos10πt mm. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng 30 cm/s. Hai điểm cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có MA - MB = -2cm và NB - NA = 6cm. Tại thời điểm li độ của M là $\sqrt{2}$mm thì điểm N cách vị trí cân bằng của nó một đoạn
 
Bài toán
Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình uB = uA = acos10πt mm. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng 30 cm/s. Hai điểm cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có MA - MB = -2cm và NB - NA = 6cm. Tại thời điểm li độ của M là $\sqrt{2}$mm thì điểm N cách vị trí cân bằng của nó một đoạn
Bài làm:

Phương trình của điểm I bất kì:

$u_I=2a\cos \left(\pi \dfrac{IA-IB}{\lambda }\right)\cos \left(\omega -\pi \dfrac{IA+IB}{\lambda}\right)$

Từ đó có được:

$u_M=a\cos \left(\omega -\varphi \right);u_N=-2a\cos \left(\omega -\varphi \right)$

(vì M, N nằm cùng 1 elip nên $MA+MB=NA+NB$)

$x_M=\sqrt{2}\rightarrow x_N=-2\sqrt{2}$.

Vậy $ON=2\sqrt{2}$.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hang49 Tìm vị trí điểm thuộc trung trực $S_1S_2$ cách $S_1S_2$ một khoảng gần nhất? Bài tập Sóng cơ 1
raudiep Li độ của D cách vị trí cân bằng là Bài tập Sóng cơ 1
K Vị trí điểm M cách O là trung điểm S1S2 một đoạn ngắn nhất dao động với biên độ 5a? Bài tập Sóng cơ 1
D Phần tử D cách vị trí cân bằng của nó? Bài tập Sóng cơ 2
H Phần tử ở D cách vị trí cân bằng của nó là Bài tập Sóng cơ 6
H Phần tử tại D cách vị trí cân bằng của nó là? Bài tập Sóng cơ 1
P Tại thời điểm t=0,5s điểm M trên dây cách A 15cm đang ở vị trí nào, chuyển động theo chiều nào? Bài tập Sóng cơ 1
T Phần tử tại trung điểm cách vị trí cân bằng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 1
__Black_Cat____! Phần tử $D$ ở cách vị trí cân bằng của nó? Bài tập Sóng cơ 6
Lại Nam Anh Câu 37: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng... Bài tập Sóng cơ 0
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
Snow In June Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất cách A là? Bài tập Sóng cơ 5
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
M Khoảng cách lớn nhất đoạn MN gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 2
tigers maximus Khoảng cách của điểm dao động? Bài tập Sóng cơ 0
Đậu Hoàng Anh Khoảng cách MN nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 2
Đặng Ngọc Quỳnh Anh Tìm khoảng cách từ 1 phân tử đến vtcb Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Khoảng cách giữa bụng và nút sóng kề nhau có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
thao3112 Khoảng cách ngắn nhất từ N trên đoạn MA đến AB Bài tập Sóng cơ 5
NTH 52 Để một nguồn âm có công suất $P=P_1+P_2$ phải đặt nguồn này cách $O$ một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Khoảng cách từ A đến gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
lethisao Tính khoảng cách ngắn nhất từ N đến đường thẳng AB Bài tập Sóng cơ 0
Rosemary Pham Khi có sóng truyền qua,khoảng cách lớn nhất giữa B và A là Bài tập Sóng cơ 7
ĐỗĐạiHọc2015 Dao động với biên độ cực đại xa A nhất cách A là Bài tập Sóng cơ 1
V Tỉ số khoảng cách 2 điểm đến nguồn âm Bài tập Sóng cơ 1
V Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại. Bài tập Sóng cơ 13
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
manhktnd98 Khoảng cách từ M đến AB có thể là Bài tập Sóng cơ 10
K Khoảng cách MN là Bài tập Sóng cơ 1
Đ Khoảng cách giữa hai nguồn gần đúng bằng ??? Bài tập Sóng cơ 3
H Điểm M cách A 25cm, cách B 5 cm dao động với biên độ bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 8
M Điểm nằm trên AB cùng pha nguồn cách A đoạn lớn nhất Bài tập Sóng cơ 2
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
UyenUK Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm, dao động t Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách AB Bài tập Sóng cơ 1
Feel Again Khoảng cách MO là Bài tập Sóng cơ 1
N Tại điểm M gần điểm P nhất dao động với biên độ A thì khoảng cách MP là Bài tập Sóng cơ 1
never give up Điểm M gần B nhất có phương trình song $u= asin( 10\pi t)$ cách B một khoảng là? Bài tập Sóng cơ 1
caybutbixanh Mức cường độ âm lớn nhất ở khoảng cách 6m gân bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 7
shochia Khoảng cách giữa điểm dao động cực tiểu gần trung trực AB nhất với trung trực Bài tập Sóng cơ 1
Văn Long Lập công thức xác định khoảng cách từ O đến Mh Bài tập Sóng cơ 1
V Khoảng cách d tại 2 điểm lệch pha nhau 1 góc pi/4 ? Bài tập Sóng cơ 1
N Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AM cách A 1 khoảng xa nhất là ? Bài tập Sóng cơ 5
N Khoảng cách MP bằng ? Bài tập Sóng cơ 3
N Điểm mà tại đó phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn nhỏ nhất bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
N Khoảng cách BC là ? Bài tập Sóng cơ 1
Nguyễn Hương Ly Trên đoạn $O_1O_2$, điểm dao động cực đại gần nguồn nhất thì cách nguồn bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 5
N Khoảng cách CM là Bài tập Sóng cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top