Các $e$ rời xa tấm kim loại đoạn xa nhất là

Bài toán
Một tấm kim loại có công thoát $3,74eV$ được chiếu bởi ánh sáng là $\lambda =0,083 \mu m$. Đặt tấm kim loại trong một điện trường đều cản chuyển động của $e$ có $E=\dfrac{1500V}{m}$. Các $e$ rời xa tấm kim loại đoạn xa nhất là
A. $7,5mm$
B. $9mm$
C. $8,5mm$
D. $10mm$
 
Các $e$ chịu điện thế hãm là:

$\varepsilon =A+\left|eU \right| \Rightarrow U=\dfrac{\varepsilon-A}{e}=11,2\left(V\right)$

Các $e$ chuyển động trong điện trường nên: $U=E.d \Rightarrow d=\dfrac{U}{E}=7,5\left(mm\right)$
 

Quảng cáo

Top