Tốc độ truyền sóng trên dây là

Bài toán
Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định. A là nút, B là bụng gần A nhất với $AB=18cm$. M là điểm trên dây cách B $12cm$. Biết trong một chu kì sóng, khoảng thời gian mà độ lớn $V$ dao động của phần tử B nhỏ hơn $V_{max}$ của M là $0,1s$. Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A. $3,2 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
B. $5,6 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
C. $4,8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
D. $2,4 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
 
$\lambda=78cm$
M cách B $\dfrac{\pi }{3} \Rightarrow$ trong chu kì khoảng thời gian mà độ lớn $V$ dao động của phần tử B nhỏ hơn $V_{max}$ của M là $\dfrac{2\pi }{3}$ ( vẽ vòng tròn thấy) suy ra $T \Rightarrow f$ có $\lambda \Rightarrow v=2.4 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
 
Bài toán
Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định. A là nút, B là bụng gần A nhất với $AB=18cm$. M là điểm trên dây cách B $12cm$. Biết trong một chu kì sóng, khoảng thời gian mà độ lớn $V$ dao động của phần tử B nhỏ hơn $V_{max}$ của M là $0,1s$. Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A. $3,2 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
B. $5,6 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
C. $4,8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
D. $2,4 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
Lời giải

$$AB=\dfrac{\lambda }{4}\Rightarrow \lambda =72\left(cm\right)$$
$$A_{M}=A_{B}\left| \sin \dfrac{2\pi MA}{\lambda }\right|=A_{B}\sin \left|\dfrac{2\pi .12}{72} \right|$$
$$\Rightarrow A_{M}=0,5A_{B}$$
$$\rightarrow v_{M_{max}}=\omega A_{M}=\omega \dfrac{A_{B}}{2}$$
$$v_{B}=\omega \dfrac{A_{B}}{2}\leftrightarrow \left|x_{B} \right|=\dfrac{A_{B}\sqrt{3}}{2}$$
Trong 1 chu kì; khoảng thời gian để vật có tốc độ nhỏ hơn 1 nửa tốc độ cực đại là:
$$\Rightarrow t=4\dfrac{T}{12}=0,1\rightarrow T=0,3\left(s\right)$$
$$v=\dfrac{\lambda }{T}=2,4 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
huyhoang ML ND Một sóng dọc truyền từ phần từ M đến phân tử N với tốc độ 15 cm/s........ Bài tập Sóng cơ 0
tritanngo99 Tốc độ truyền sóng trên dây là: Bài tập Sóng cơ 1
Điên Plus Tăng tần số f và tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
SuMmer Cắt ngắn bớt sợi dây 21 cm thì trên dây chỉ còn 6 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
qunglinh2604 Tốc độ truyền sóng trên dây bằng Bài tập Sóng cơ 0
T Tốc độ truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 0
Văn Long Tốc độ truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
I Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng Bài tập Sóng cơ 1
N Tốc độ truyền sóng trên dây là ? Bài tập Sóng cơ 1
N Tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
P Tốc độ truyền sóng trên trên mặt nước trên là Bài tập Sóng cơ 6
0 Với tốc độ truyền sóng trên dây là v = 6 m/s, bước sóng λ > 10 cm. Tần số sóng là: Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là? Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Tốc độ truyền sóng trên sợi dây AB là? Bài tập Sóng cơ 2
HuyPro195 Tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 4
GS.Xoăn Tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 1
Kate Spencer Tốc độ truyền sóng trên dây? Bài tập Sóng cơ 4
Quyết Tâm Học Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng trên bằng ? Bài tập Sóng cơ 9
C Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là Bài tập Sóng cơ 1
21653781 Tốc độ truyền sóng là Bài tập Sóng cơ 1
A Tính giá trị của bước sóng $\lambda $ và tốc độ truyền sóng trên dây AB ? Bài tập Sóng cơ 1
A Tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 2
A Tốc độ truyền sóng trên dây là v= 4m/s, muốn có 8 bụng sóng thì tần số dao động phải là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 2
A Tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 1
A Tốc độ truyền sóng trên dây là : Bài tập Sóng cơ 2
A Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Tốc độ truyền sóng trên sợi dây AB là Bài tập Sóng cơ 2
A Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 6
A Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là Bài tập Sóng cơ 1
A Tốc độ truyền sóng là Bài tập Sóng cơ 1
A Tốc độ truyền sóng v và bước sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 1
A Tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 1
21653781 Tốc độ truyền sóng trên mặt thủy ngân là Bài tập Sóng cơ 2
Nguyễn Thị Khánh Hà Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng và tốc độ cực đại của phần tử vật chất môi trường Bài tập Sóng cơ 3
truongpham97 Tính tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 8
Kate Spencer Tìm tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng Bài tập Sóng cơ 3
D Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 7
thiên ân Tốc độ truyền sóng là Bài tập Sóng cơ 1
xuongrongnt Tính tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 4
missyou1946 Tốc độ truyền sóng là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
091031103 Hãy tìm khoảng AB nếu biết rằng cứ nhiệt độ tăng thêm 1K thì vận tốc truyền âm tăng thêm 0,5m/s Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Tần số của dong điện và tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 6
H Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là Bài tập Sóng cơ 2
inconsolable Tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 4
missyou1946 Tốc độ truyền pha của dao động trên mặt nước là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 2
Oneyearofhope Chọn đáp án đúng cho tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng. Bài tập Sóng cơ 11
Xu86 Tính tốc độ truyền sóng trên dây? Bài tập Sóng cơ 3
raudiep Tính tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 1
D Tốc độ truyền âm trong không khí bằng Bài tập Sóng cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top