Điều gì sau đây đúng khi nói về phản ứng phân hạch hạt $_{92}^{235}\textrm{U}$?

Bài toán
Điều gì sau đây đúng khi nói về phản ứng phân hạch hạt $_{92}^{235}\textrm{U}$?
A. Tất cả các nơtrôn tạo thành sau phản ứng đều tiếp tục tạo ra phân hạch mới
B. Điều kiện xảy ra phản ứng là nhiệt độ rất cao
C. Mỗi phản ứng tỏa ra năng lượng bằng 200MeV
D. Sau phản ứng người ta mới biết được các hạt tạo thành
 
Bài toán
Điều gì sau đây đúng khi nói về phản ứng phân hạch hạt $_{92}^{235}\textrm{U}$?
A. Tất cả các nơtrôn tạo thành sau phản ứng đều tiếp tục tạo ra phân hạch mới
B. Điều kiện xảy ra phản ứng là nhiệt độ rất cao
C. Mỗi phản ứng tỏa ra năng lượng bằng 200MeV
D. Sau phản ứng người ta mới biết được các hạt tạo thành
Tớ nghĩ là D. vì phản ứng phân hạch có thể xảy ra theo nhiều hướng khác nhau nên không thể dự đoán trước sản phẩm
A. sai vì một số n bị hấp thụ hoặc giải phóng khổi khối chất
B. sai vì phản ứng nhiệt hạch mới cẩn nhiệt độ rất cao 10^9 K còn phân hạch thì không
C. sai vì khoảng 200MeV chứ không phải bằng 200MeV
 
Tớ nghĩ là D. vì phản ứng phân hạch có thể xảy ra theo nhiều hướng khác nhau nên không thể dự đoán trước sản phẩm
A. sai vì một số n bị hấp thụ hoặc giải phóng khổi khối chất
B. sai vì phản ứng nhiệt hạch mới cẩn nhiệt độ rất cao 10^9 K còn phân hạch thì không
C. sai vì khoảng 200MeV chứ không phải bằng 200MeV
Cảm ơn ha! :D
 

Quảng cáo

Top