Chiết suất tuyệt đối của nước đối với ánh sáng lam là ?

Bài toán
Ánh sáng lam có bước sóng trong chân không và trong nước lần lượt là 0,4861µm và 0,3635µm. Chiết suất tuyệt đối của nước đối với ánh sáng lam là ?
 
Gọi $\lambda$ và $\lambda'$ lần lượt là bước sóng của ánh sáng lam trong chân không và trong nước, ta có:
$\lambda' = \dfrac{\lambda}{n}$
Từ đó thay số tìm được kết quả
 

Quảng cáo

Top