Đề thi thử đại học lần 3 chuyên Thái Bình 2013 - 2014

Đề thi thử đại học lần 3 chuyên Thái Bình 2013 - 2014
Đề Lý : https://www.mediafire.com/?3ldlab11ca38utq
Đề Hóa :
http://www.mediafire.com/download/4da326p5qenhc22/Pictures(4).rar
Đề Toán :

Đáp án môn Lý của em :
1 D. . ----------- 16 B. . ----------- 31 D. . ----------- 46 B. . -----------
2 D. . ----------- 17 B. . ----------- 32 B. . ----------- 47 A. . -----------
3 C. . ----------- 18 B. . ----------- 33 C. . ----------- 48 C. . -----------
4 B. . ----------- 19 C. . ----------- 34 A. . ----------- 49 D. . -----------
5 C. . ----------- 20 A. . ----------- 35 A. . ----------- 50 D. . -----------
6 A. . ----------- 21 C. . ----------- 36 A. . ----------- 51 B. . -----------
7 A. . ----------- 22 B. . ----------- 37 A. . ----------- 52 D. . -----------
8 B. . ----------- 23 D. . ----------- 38 C. . ----------- 53 A. . -----------
9 D. . ----------- 24 D. . ----------- 39 B. . ----------- 54 C. . -----------
10 D. . ----------- 25 C. . ----------- 40 D. . ----------- 55 B. . -----------
11 A. . ----------- 26 A. . ----------- 41 A. . ----------- 56 C. . -----------
12 C. . ----------- 27 C. . ----------- 42 C. . ----------- 57 B. . -----------
13 A. . ----------- 28 B. . ----------- 43 A. . ----------- 58 A. . -----------
14 D. . ----------- 29 A. . ----------- 44 A. . ----------- 59 C. . -----------
15 D. . ----------- 30 D. . ----------- 45 B. . ----------- 60 D. . -----------
 
Last edited:
Đã upload đáp án !
1 D. _-_-_-_-_-_ 16 B. _-_-_-_-_-_ 31 D. _-_-_-_-_-_ 46 B. _-_-_-_-_-_
2 D. _-_-_-_-_-_ 17 B. _-_-_-_-_-_ 32 B. _-_-_-_-_-_ 47 A. _-_-_-_-_-_
3 C. _-_-_-_-_-_ 18 B. _-_-_-_-_-_ 33 C. _-_-_-_-_-_ 48 C. _-_-_-_-_-_
4 B. _-_-_-_-_-_ 19 C. _-_-_-_-_-_ 34 A. _-_-_-_-_-_ 49 D. _-_-_-_-_-_
5 C. _-_-_-_-_-_ 20 A. _-_-_-_-_-_ 35 A. _-_-_-_-_-_ 50 D. _-_-_-_-_-_
6 A. _-_-_-_-_-_ 21 C. _-_-_-_-_-_ 36 A. _-_-_-_-_-_ 51 B. _-_-_-_-_-_
7 A. _-_-_-_-_-_ 22 B. _-_-_-_-_-_ 37 A. _-_-_-_-_-_ 52 D. _-_-_-_-_-_
8 B. _-_-_-_-_-_ 23 D. _-_-_-_-_-_ 38 C. _-_-_-_-_-_ 53 A. _-_-_-_-_-_
9 D. _-_-_-_-_-_ 24 D. _-_-_-_-_-_ 39 B. _-_-_-_-_-_ 54 C. _-_-_-_-_-_
10 D. _-_-_-_-_-_ 25 C. _-_-_-_-_-_ 40 D. _-_-_-_-_-_ 55 B. _-_-_-_-_-_
11 A. _-_-_-_-_-_ 26 A. _-_-_-_-_-_ 41 A. _-_-_-_-_-_ 56 C. _-_-_-_-_-_
12 C. _-_-_-_-_-_ 27 C. _-_-_-_-_-_ 42 C. _-_-_-_-_-_ 57 B. _-_-_-_-_-_
13 A. _-_-_-_-_-_ 28 B. _-_-_-_-_-_ 43 A. _-_-_-_-_-_ 58 A. _-_-_-_-_-_
14 D. _-_-_-_-_-_ 29 A. _-_-_-_-_-_ 44 A. _-_-_-_-_-_ 59 C. _-_-_-_-_-_
15 D. _-_-_-_-_-_ 30 D. _-_-_-_-_-_ 45 B. _-_-_-_-_-_ 60 D. _-_-_-_-_-_
 
Last edited:
Đã upload đáp án !
1 D. _-_-_-_-_-_ 16 B. _-_-_-_-_-_ 31 D. _-_-_-_-_-_ 46 B. _-_-_-_-_-_
2 D. _-_-_-_-_-_ 17 B. _-_-_-_-_-_ 32 B. _-_-_-_-_-_ 47 A. _-_-_-_-_-_
3 C. _-_-_-_-_-_ 18 B. _-_-_-_-_-_ 33 C. _-_-_-_-_-_ 48 C. _-_-_-_-_-_
4 B. _-_-_-_-_-_ 19 C. _-_-_-_-_-_ 34 A. _-_-_-_-_-_ 49 D. _-_-_-_-_-_
5 C. _-_-_-_-_-_ 20 A. _-_-_-_-_-_ 35 A. _-_-_-_-_-_ 50 D. _-_-_-_-_-_
6 A. _-_-_-_-_-_ 21 C. _-_-_-_-_-_ 36 A. _-_-_-_-_-_ 51 B. _-_-_-_-_-_
7 A. _-_-_-_-_-_ 22 B. _-_-_-_-_-_ 37 A. _-_-_-_-_-_ 52 D. _-_-_-_-_-_
8 B. _-_-_-_-_-_ 23 D. _-_-_-_-_-_ 38 C. _-_-_-_-_-_ 53 A. _-_-_-_-_-_
9 D. _-_-_-_-_-_ 24 D. _-_-_-_-_-_ 39 B. _-_-_-_-_-_ 54 C. _-_-_-_-_-_
10 D. _-_-_-_-_-_ 25 C. _-_-_-_-_-_ 40 D. _-_-_-_-_-_ 55 B. _-_-_-_-_-_
11 A. _-_-_-_-_-_ 26 A. _-_-_-_-_-_ 41 A. _-_-_-_-_-_ 56 C. _-_-_-_-_-_
12 C. _-_-_-_-_-_ 27 C. _-_-_-_-_-_ 42 C. _-_-_-_-_-_ 57 B. _-_-_-_-_-_
13 A. _-_-_-_-_-_ 28 B. _-_-_-_-_-_ 43 A. _-_-_-_-_-_ 58 A. _-_-_-_-_-_
14 D. _-_-_-_-_-_ 29 A. _-_-_-_-_-_ 44 A. _-_-_-_-_-_ 59 C. _-_-_-_-_-_
15 D. _-_-_-_-_-_ 30 D. _-_-_-_-_-_ 45 B. _-_-_-_-_-_ 60 D. _-_-_-_-_-_
Đáp án chính thức luôn à em
 
Đã upload đáp án !
1 D. _-_-_-_-_-_ 16 B. _-_-_-_-_-_ 31 D. _-_-_-_-_-_ 46 B. _-_-_-_-_-_
2 D. _-_-_-_-_-_ 17 B. _-_-_-_-_-_ 32 B. _-_-_-_-_-_ 47 A. _-_-_-_-_-_
3 C. _-_-_-_-_-_ 18 B. _-_-_-_-_-_ 33 C. _-_-_-_-_-_ 48 C. _-_-_-_-_-_
4 B. _-_-_-_-_-_ 19 C. _-_-_-_-_-_ 34 A. _-_-_-_-_-_ 49 D. _-_-_-_-_-_
5 C. _-_-_-_-_-_ 20 A. _-_-_-_-_-_ 35 A. _-_-_-_-_-_ 50 D. _-_-_-_-_-_
6 A. _-_-_-_-_-_ 21 C. _-_-_-_-_-_ 36 A. _-_-_-_-_-_ 51 B. _-_-_-_-_-_
7 A. _-_-_-_-_-_ 22 B. _-_-_-_-_-_ 37 A. _-_-_-_-_-_ 52 D. _-_-_-_-_-_
8 B. _-_-_-_-_-_ 23 D. _-_-_-_-_-_ 38 C. _-_-_-_-_-_ 53 A. _-_-_-_-_-_
9 D. _-_-_-_-_-_ 24 D. _-_-_-_-_-_ 39 B. _-_-_-_-_-_ 54 C. _-_-_-_-_-_
10 D. _-_-_-_-_-_ 25 C. _-_-_-_-_-_ 40 D. _-_-_-_-_-_ 55 B. _-_-_-_-_-_
11 A. _-_-_-_-_-_ 26 A. _-_-_-_-_-_ 41 A. _-_-_-_-_-_ 56 C. _-_-_-_-_-_
12 C. _-_-_-_-_-_ 27 C. _-_-_-_-_-_ 42 C. _-_-_-_-_-_ 57 B. _-_-_-_-_-_
13 A. _-_-_-_-_-_ 28 B. _-_-_-_-_-_ 43 A. _-_-_-_-_-_ 58 A. _-_-_-_-_-_
14 D. _-_-_-_-_-_ 29 A. _-_-_-_-_-_ 44 A. _-_-_-_-_-_ 59 C. _-_-_-_-_-_
15 D. _-_-_-_-_-_ 30 D. _-_-_-_-_-_ 45 B. _-_-_-_-_-_ 60 D. _-_-_-_-_-_
Câu 15: anh ra B; anh nghĩ dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì.
Câu 20:
Ở vị trí cân bằng lò xo dãn 1 đoạn: $\Delta _{l}=\dfrac{qE}{k}$; hay vật dao động với biên độ $\Delta _{l}$ khi chịu tác dụng của lực điện trường. Sau 3,5T vật đang ở vị trí lò xo dãn $2\Delta _{l}$. Vậy khi ngắt điện trường biên độ dao động mới là $A'=2\Delta _{l}$.
$$\rightarrow 2\Delta _{l}=8;\Delta _{l}=4\left(cm\right)$$
$$q=\dfrac{k\Delta _{l}}{E}=\dfrac{10.0,04}{2,5.10^{4}}=16\left(\mu C\right)$$
Đáp án B.
Câu 27:
Ta có:
$$\varphi _{1}-\varphi _{2}=\dfrac{2\pi }{3}$$
Khi vật 1 có li độ như giả thiết; chọn:
$$
\left\{\begin{matrix}
\varphi _{1}=\dfrac{5\pi }{6} & & \\
\varphi _{2}=\dfrac{\pi }{6} & &
\end{matrix}\right.$$
$$\rightarrow x_{2}=4. \cos \dfrac{\pi }{6}=2\sqrt{3}$$
$$\Rightarrow d=\sqrt{x_{1}^{2}+x_{2}^{2}}=\sqrt{15}$$
Đáp án D
Câu 36:
$$AB=\dfrac{\lambda }{4}\rightarrow \lambda =40\left(cm\right)$$
Dùng đường tròn lượng giác ta xác định được:
$$0,2=\dfrac{T}{4}\rightarrow T=0,8\left(s\right)$$
$$\Rightarrow v=\dfrac{\lambda }{T}=0,5 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$$
Đáp án C
Câu 40:
Chắc em nhầm với trường hợp 2 giá trị của n cho cùng 1 giá trị công suất hay cường độ dòng điện; viết biểu thức tính Uc thì thấy tử không phụ thuộc vào n. Nó giống như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán f biến thiên có 2 giá trị cho cùng 1 cường độ dòng điện. Nên đáp án A đúng.
:D Không biết anh nhầm ở đâu không.
 
Câu 15: anh ra B; anh nghĩ dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì.
Câu 20:
Ở vị trí cân bằng lò xo dãn 1 đoạn: $\Delta _{l}=\dfrac{qE}{k}$; hay vật dao động với biên độ $\Delta _{l}$ khi chịu tác dụng của lực điện trường. Sau 3,5T vật đang ở vị trí lò xo dãn $2\Delta _{l}$. Vậy khi ngắt điện trường biên độ dao động mới là $A'=2\Delta _{l}$.
$$\rightarrow 2\Delta _{l}=8;\Delta _{l}=4\left(cm\right)$$
$$q=\dfrac{k\Delta _{l}}{E}=\dfrac{10.0,04}{2,5.10^{4}}=16\left(\mu C\right)$$
Đáp án B.
Câu 27:
Ta có:
$$\varphi _{1}-\varphi _{2}=\dfrac{2\pi }{3}$$
Khi vật 1 có li độ như giả thiết; chọn:
$$
\left\{\begin{matrix}
\varphi _{1}=\dfrac{5\pi }{6} & & \\
\varphi _{2}=\dfrac{\pi }{6} & &
\end{matrix}\right.$$
$$\rightarrow x_{2}=4. \cos \dfrac{\pi }{6}=2\sqrt{3}$$
$$\Rightarrow d=\sqrt{x_{1}^{2}+x_{2}^{2}}=\sqrt{15}$$
Đáp án D
Câu 36:
$$AB=\dfrac{\lambda }{4}\rightarrow \lambda =40\left(cm\right)$$
Dùng đường tròn lượng giác ta xác định được:
$$0,2=\dfrac{T}{4}\rightarrow T=0,8\left(s\right)$$
$$\Rightarrow v=\dfrac{\lambda }{T}=0,5 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$$
Đáp án C
Câu 40:
Chắc em nhầm với trường hợp 2 giá trị của n cho cùng 1 giá trị công suất hay cường độ dòng điện; viết biểu thức tính Uc thì thấy tử không phụ thuộc vào n. Nó giống như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán f biến thiên có 2 giá trị cho cùng 1 cường độ dòng điện. Nên đáp án A đúng.
:D Không biết anh nhầm ở đâu không.
Bạn xem giúp minh cau 27 với 39 dk khong cau 27 mình dk C với 39 D :v
 
Câu 15: anh ra B; anh nghĩ dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì.
Câu 20:
Ở vị trí cân bằng lò xo dãn 1 đoạn: $\Delta _{l}=\dfrac{qE}{k}$; hay vật dao động với biên độ $\Delta _{l}$ khi chịu tác dụng của lực điện trường. Sau 3,5T vật đang ở vị trí lò xo dãn $2\Delta _{l}$. Vậy khi ngắt điện trường biên độ dao động mới là $A'=2\Delta _{l}$.
$$\rightarrow 2\Delta _{l}=8;\Delta _{l}=4\left(cm\right)$$
$$q=\dfrac{k\Delta _{l}}{E}=\dfrac{10.0,04}{2,5.10^{4}}=16\left(\mu C\right)$$
Đáp án B.
Câu 27:
Ta có:
$$\varphi _{1}-\varphi _{2}=\dfrac{2\pi }{3}$$
Khi vật 1 có li độ như giả thiết; chọn:
$$
\left\{\begin{matrix}
\varphi _{1}=\dfrac{5\pi }{6} & & \\
\varphi _{2}=\dfrac{\pi }{6} & &
\end{matrix}\right.$$
$$\rightarrow x_{2}=4. \cos \dfrac{\pi }{6}=2\sqrt{3}$$
$$\Rightarrow d=\sqrt{x_{1}^{2}+x_{2}^{2}}=\sqrt{15}$$
Đáp án D
Câu 36:
$$AB=\dfrac{\lambda }{4}\rightarrow \lambda =40\left(cm\right)$$
Dùng đường tròn lượng giác ta xác định được:
$$0,2=\dfrac{T}{4}\rightarrow T=0,8\left(s\right)$$
$$\Rightarrow v=\dfrac{\lambda }{T}=0,5 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$$
Đáp án C
Câu 40:
Chắc em nhầm với trường hợp 2 giá trị của n cho cùng 1 giá trị công suất hay cường độ dòng điện; viết biểu thức tính Uc thì thấy tử không phụ thuộc vào n. Nó giống như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán f biến thiên có 2 giá trị cho cùng 1 cường độ dòng điện. Nên đáp án A đúng.
:D Không biết anh nhầm ở đâu không.
Câu 15 : Em nhìn nhầm đề . .. (Tưởng chọn câu sai) ! !!
(sui thật)
Câu 27: Em nghĩ em làm chuẩn rồi . ..
Câu 40 : Em nghĩ em làm đúng !
______________
Khác nhau có mỗi 5 câu thôi à anh ? Như thế em được những 9 điểm . .. Vui quá (cao hơn lần trước - được 8,8 điểm)
 
Câu 15 : Em nhìn nhầm đề . .. (Tưởng chọn câu sai) ! !!
(sui thật)
Câu 27: Em nghĩ em làm chuẩn rồi . ..
Câu 40 : Em nghĩ em làm đúng !
______________
Khác nhau có mỗi 5 câu thôi à anh ? Như thế em được những 9 điểm . .. Vui quá (cao hơn lần trước - được 8,8 điểm)
Chú làm khiếp thật, thế này cày đề đến khi thi ĐH thì. .. Mình thi thì toàn thấp thấy kém:(
 
Em có làm lại rất chi tiết vào giấy A4 :
(ảnh up lên mediafire bị thu nhỏ lại . .. $\Rightarrow$ mờ)
Ảnh gốc :
1. http://www.mediafire.com/view/mov3h7l533dat4g/Scan-140127-0007.jpg
2. http://www.mediafire.com/view/07gsr6zp2y9a28e/Scan-140127-0008.jpg

Cau 27 em làm như vậy thì trục dao động của 2 trường hợp song song rồi.
Câu 40:
$$
U_{c}=\dfrac{\omega \phi \dfrac{1}{\omega c}}{\sqrt{R^{2}+\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right)^{2}}}$$
Tử số không đổi:
$$\rightarrow \left|\omega _{1}L-\dfrac{1}{\omega _{1} C} \right|=\left|\omega _{2}L-\dfrac{1}{\omega _{2}C} \right|$$

$$\Rightarrow \omega _{1}\omega _{2}=\dfrac{1}{LC}$$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Đề thi thử THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An Môn Vật Lí Lần 3 năm 2018 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
thuynganhb Đề thi thử Lý trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
Trần Anh Tuấn Đề thi thử THPT QG Lần 1 Trường Chuyên ĐHSP 2016 ( kèm giải chi tiết ) Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 3
Trần Anh Tuấn Đề thi thử THPT QG Lần 2 Trường Chuyên KHTN 2016 ( kèm giải chi tiết ) Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 1
Trần Anh Tuấn Giải chi tiết đề thi thử THPT QG Lần 1 Trường Chuyên KHTN 2016 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 7
GS.Xoăn ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH LẦN 3 NĂM 2015 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 1
GS.Xoăn Đề thi thử THPT Quốc gia trường THPT Chuyên Đại học Vinh lần 2 năm 2015 môn Vật lí Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
rocklee213 1 số đề thi thử của của trường THPT 2015 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
Q Có ai có đề thi thử môn Vật lí trường THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An năm 2014 k? Cho mình xin với Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
C Xin đề thi thử 2015 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
B Đề thi thử THPT Lần 4 Bamabel Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 7
GS.Xoăn Đáp án chi tiết Đề thi thử đại học môn Vật lí trường THPT chuyên- Đại học Vinh năm 2015 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 4
B Đề thi thử THPT Lần 3-Bamabel Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 7
GS.Xoăn Tổng hợp lời giải một số câu khó trong đề thi thử THPT Quốc gia 2015 lần 2- Bamabel Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
GS.Xoăn Đề thi thử THPT Quốc gia Bamabel lần 2 2015 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 7
datanhlg Đề thi thử đại học môn Lý Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 5
Tăng Hải Tuân Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2014 lần 6 môn Vật lí Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 1
Tăng Hải Tuân Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2014 lần 5 môn Vật lí Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
Tăng Hải Tuân Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2014 lần 4 môn Vật lí Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
Tăng Hải Tuân Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2014 lần 3 môn Vật lí Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
Tăng Hải Tuân Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2014 lần 2 môn Vật lí Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
Tăng Hải Tuân Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2014 lần 1 môn Vật lí Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
T Các anh, chị, bạn bè trong diễn đàn có ai có đề thi thử môn lý lần 2 năm 2014 chuyên phan bội châu ? Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 34
tam01235 Xin đề thi thử chuyên KHTN lần 2 3 4 năm 2014 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
Oneyearofhope Đề thi thử đại học Vinh lần 3 2014 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2
Longdragon Đề thi thử lần 5 chuyên Thái Bình 2013-2014 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 4
geomineq Đề thi thử môn vật lý chuyên Phan Bội Châu lần 1-2014 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 22
JDieen XNguyeen Đề và lời giải chi tiết thi thử chuyên Vinh lần một năm 2014 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 4
Tăng Hải Tuân Đề thi thử lần 1 môn Vật lí - Vật lí tuổi trẻ - 2014 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 5
JDieen XNguyeen Đề thi thử vật lý tuổi trẻ năm 2014 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 1
tien dung Tổng hợp 1 số câu trong đề thi thử Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 5
V Đề thi thử đại học lần 2 chuyên Thái Bình 2013 - 2014 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 7
JDieen XNguyeen Tổng hợp đề thi thử vật lý phổ thông Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 1
datanhlg Tuyển tập đề thi thử vật lí của các trường phía Bắc đã tổng hợp Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 1
NTH 52 Đề thi thử môn vật lí lần 5/2011 trường chuyên Thái Bình Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 1
NTH 52 Đề thi thử đại học môn vật lí lần 3/2012 trường chuyên Thái Bình. Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
Oneyearofhope Đề thi thử lần 1 chuyên Thái Bình Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 7
V Đề thi thử đại học lần 1 chuyên Thái Bình 2013 - 2014 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2
San Bằng Tất Cả 17 đề thi thử Đại học năm 2011 - THPT Lạng Giang số 1 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
leduong Đề thi thử đại học lần 2 năm 2013 chuyên Vĩnh Phúc Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 6
NTH 52 Đề thi thử đại học môn vật lí lần 4, trường chuyên Thái Bình, năm 2012-2013 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 11
Xe Đạp Bạn nào có đề thi thử chuyên ĐHSP lần 6 k ? Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 7
leduong Đề thi thử đại học lần 4 năm 2013 chuyên Đại Học Vinh Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 11
thehiep Đề thi thử tháng 5 - 2013 Vật lí tuổi trẻ Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 8
Spin9x Bạn nào có đề thi thử đại học vật lý của Chuyên Quốc Học Huế lần 3 môn Lý cho tớ xin với . Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 1
leduong Đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 chuyên Vĩnh Phúc Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 8
NTH 52 Đề thi thử đại học lần 5, 2013, chuyên Thái Bình Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 75
leduong Đề thi thử trường THPT Chuyên Phan Bội Châu lần 2 năm 2013 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2
NTH 52 Đề thi thử lần 5 năm 2013 chuyên Sư phạm Hà Nội Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 25
leduong Đề thi thử trường THPT Chuyên Đại học Vinh lần 3 năm 2013 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 25
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top