Véc tơ vận tốc và gia tốc sẽ có cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian nà

Bài toán
Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình $x=A\cos \left(5\pi t+\dfrac{\pi }{2}\right)cm$. Véc tơ vận tốc và gia tốc sẽ có cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian nào (kể từ thời điểm ban đầu t=0) sau đây? (
A. 0,2(s)<>
B. 0<>
C. 0,3(s)<>
D. 0,1(s)<>
 
Bài toán
Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình $x=A\cos \left(5\pi t+\dfrac{\pi }{2}\right)cm$. Véc tơ vận tốc và gia tốc sẽ có cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian nào (kể từ thời điểm ban đầu t=0) sau đây? (
A. 0,2(s)<>
B. 0<>
C. 0,3(s)<>
D. 0,1(s)
A và v cùng chiều dương trục ox khi nó đi hết góc phần tư thứ 3 của đường tròn , ứng với $a>0, v>0$
mà T=0,4 nên đáp số là D . $0,1 < t <0,2$
 

Quảng cáo

Top