Muốn thu đc chỉ 3 vạch quang phổ thì động năng của e có giá trị ntn?

Bài toán
Dùng chùm electron bắn phá nguyên tử H ở trạng thái cơ bản. Muốn thu đc chỉ 3 vạch quang phổ thì động năng của e có giá trị ntn?
A. 12.1 - 12.75 eV
B. 12.2 - 12.76 eV
C. 12.3 - 12.76 eV
D. 12.4 - 12.75 eV
(Đáp án A)

Bài toán
Giá trị năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử H cho bởi công thức $E_{n} = \dfrac{R}{n^{2}} $ (R là hằng số, n là số tự nhiên). Năng lượng ion hóa của nguyên tử H là 13,6 eV. Xác định bước sóng những vạch quang quang phổ của nguyên tử H xuất hiện khi bắn phá nguyên tử H ở trạng thái cơ bản bằng chùm e có $W_{đ} $ = 12,5 eV.
(Đáp án là 0,1228 $\mu m$ - 0,1028 $\mu m$ - 0,6576 $\mu m$. Nhưng em tính nó không được chính xác như vậy. Mong mọi nguời chỉ giúp em. )
 
Bài toán
Dùng chùm electron bắn phá nguyên tử H ở trạng thái cơ bản. Muốn thu đc chỉ 3 vạch quang phổ thì động năng của e có giá trị ntn?
A. 12.1 - 12.75 eV
B. 12.2 - 12.76 eV
C. 12.3 - 12.76 eV
D. 12.4 - 12.75 eV
(Đáp án A)

Bài toán
Giá trị năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử H cho bởi công thức $E_{n} = \dfrac{R}{n^{2}} $ (R là hằng số, n là số tự nhiên). Năng lượng ion hóa của nguyên tử H là 13,6 eV. Xác định bước sóng những vạch quang quang phổ của nguyên tử H xuất hiện khi bắn phá nguyên tử H ở trạng thái cơ bản bằng chùm e có $W_{đ} $ = 12,5 eV.
(Đáp án là 0,1228 $\mu m$ - 0,1028 $\mu m$ - 0,6576 $\mu m$. Nhưng em tính nó không được chính xác như vậy. Mong mọi nguời chỉ giúp em. )
Lời giải :
Câu 1 :

Chỉ thu 3 vạch quang phổ thì nguyên tử sẽ nhảy 1-2; 1-3; 2-3
Vậy nguyên tử phải có năng lượng qua mức 3 và chưa lên mức 4
$\Rightarrow \dfrac{-13,6}{3^2}-\left(-13,6\right) < E < \dfrac{-13,6}{4^2}-\left(-13,6\right)$
Hay
$$12,1 < E < 12,75$$
Đáp án A
Câu 2
:
Phần dữ kiện dài phía trên tóm lại vẫn là công thức
$$E_n=\dfrac{-13,6}{n^2}$$
Khi bắn phá với chùm e có $W_đ=12,5\,\, eV$ thì :
$$12,5 > \dfrac{-13,6}{n^2} -\left(-13,6\right)$$
$\Rightarrow n \geq 3,5$ Vậy có các bước nhảy sau : 1-2,2-3,1-3
- Từ $1 \rightarrow 2$ :
$$\dfrac{hc}{\lambda_1}=\dfrac{-13,6}{2^2}-\left(-13,6\right)$$
$$\Rightarrow \lambda_1=0,122 \mu m$$
-Từ $2 \rightarrow 3$ :
$$\dfrac{hc}{\lambda_2}=\dfrac{-13,6}{3^2}-\dfrac{-13,6}{2^2}$$
$$\Rightarrow \lambda_2=0,6576 \mu m$$
-Từ $1\rightarrow 3$ :
$$\dfrac{hc}{\lambda}=\dfrac{-13,6}{3^2}-\left(-13,6\right)$$
$$\Rightarrow \lambda_3=0,1028 \mu m$$
Bạn chú ý nhân eV với giá trị $e=1,6.10^{-19}$
 

Quảng cáo

Top