Tính $U_L$ trong trường hợp tháo dây nối

Bài toán
Cho mạch $RLC$ trong đó L là cuộn cảm thuần . Đặt vào 2 đầu mạch điện áp $220V-50hz$(mạch có tính dung kháng) . Khi nối tắt tụ C bằng 1 dây nối có điện trở không đáng kể thì hiệu điện thế 2 đầu mạch trễ pha so với $U_L$ góc \phi 1. Khi tháo dây nối ra thì hiệu điện thế toàn mạch sớm pha hơn $U_C$ góc $\varphi_2$ . Lúc đó$U_C=300V$ . Biết $\cot \varphi_1 + \cot \varphi_2 = \dfrac{-\tan \left(\varphi_1+\varphi_2\right)}{2}$. Tính $U_L$ trong trường hợp tháo dây nối
 
Cậu đánh latex thế nè thì người ta nhìn thấy đã không có cảm tình để đọc rồi đứng nói đến việc làm :(
Góp ý nếu có quá lời cho mình xin lỗi :sad::sad::sad::sad::sad:
 
Cho mạch RLC trong đó L là cuộn cảm thuần . Đặt vào 2 đầu mạch điện áp 220V-50hz(mạch có tính dung kháng) . Khi nối tắt tụ C bằng 1 dây nối có điện trở không đáng kể thì hiệu điện thế 2 đầu mạch trễ pha so với UL góc \phi 1 . Khi tháo dây nối ra thì hiệu điện thế toàn mạch sớm pha hơn UC góc $\phi 2$ . Lúc đó Uc=300V . Biết $\cotg \phi 1 + \cotg \phi 2 = \dfrac{-tg\left(\phi 1+\phi 2\right)}{2}$. Tính UL trong trường hợp tháo dây nối
Lời giải

capture2.GIF
Ta có:
$$
\left\{\begin{matrix}
\tan\varphi _{1}=\cot\phi _{1} & & \\
\tan\varphi _{2}=\cot\phi _{2} & &
\end{matrix}\right.$$
Lại có:
$$\cot\phi _{1}+\cot\phi _{2}=-0,5\tan\left(\phi _{1}+\phi _{2}\right)$$
$$\leftrightarrow \tan\varphi _{1}+\tan\varphi _{2}=0,5\tan\left(\varphi _{1}+\varphi _{2}\right)$$
$$\leftrightarrow \tan\varphi _{1}+\tan\varphi _{2}=0,5\dfrac{\tan\varphi _{1}+\tan\varphi _{2}}{1-\tan\varphi _{1}\tan\varphi _{2}}$$
$$\leftrightarrow \tan\varphi _{1}\tan\varphi _{2}=\dfrac{1}{2}$$
Đây chính là tính chất của f biến thiên cho Uc max.
$$\rightarrow U_{c}^{2}=U^{2}+U_{L}^{2}$$
$$\leftrightarrow U_{L}=\sqrt{U_{c}^{2}-U^{2}}=203,96\left(V\right)$$
 
Đề nghi ban nhan tran xem lai nôi quy post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của diễn và và mod Oneyearofhope sửa Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho các ban
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
P Tính tỉ số các giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng trong hai trường hợp trên Bài tập Điện xoay chiều 2
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 1 phút Bài tập Điện xoay chiều 4
boyvodanh97 Tính cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
nguyenvanthanh Tính cường độ dòng điện trong mạch trong quá trình dầu hạ xuống Bài tập Điện xoay chiều 0
N00ne MPĐ Tính số vòng dây mỗi cuộn trong phần ứng Bài tập Điện xoay chiều 2
ashin_xman C biến thiên Hãy tính tổng độ lệch pha của hiệu điện thế hai đầu mạch so với cường độ dòng điện trong mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
S Tính số vòng dây của mỗi cuộn dây trong phần ứng? Bài tập Điện xoay chiều 1
P Tính thể tích khí $H_2$ ở điều kiện tiêu chuẩn giải phóng ở điện cực trong thời gian 32 phút 10 giây Bài tập Điện xoay chiều 0
NTH 52 Tính điện lượng qua bình theo một chiều trong thời gian 16 phút 5 giây? Bài tập Điện xoay chiều 3
dreamhigh315 Tính theo Coulomb điện lượng tải qua bình trong $5$ phút Bài tập Điện xoay chiều 1
C Lệch pha Tính cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 2
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
B Truyền tải điện Tính điện áp 2 đầu nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
D Tính dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 2
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
Z f biến thiên Tính f1, f2, f0 Bài tập Điện xoay chiều 9
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
Hasting L biến thiên Tính giá trị L khi $U_Dmax$ Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính giá trị cường độ hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
Klaproth Urani MPĐ Tính tốc độ quay của vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 0
L Mạch LrC . Tính $U_0$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
Quan_Tham Tính điện dung tụ điện? Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tính công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
please help Lệch pha Tính cảm kháng của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Tức thời Tính điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t + 1/300 s Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Tính L và I ? Bài tập Điện xoay chiều 7
Hải Quân Hãy tính r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 0
M Tính cảm kháng cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
C Tính công suất? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân R biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi R = R1: Bài tập Điện xoay chiều 8
please help Tính hệ số công suất sau? Bài tập Điện xoay chiều 6
Hải Quân Tính giá trị C' Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học MBA Tính điện áp đưa vào biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tính số cặp cực của roto cũ. Bài tập Điện xoay chiều 4
Trà My HVCS f biến thiên Tính $\omega$ Bài tập Điện xoay chiều 3
PrinceX f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch tương ứng với $\omega_1$ và $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
shockvodoi97 f biến thiên Biểu thức tính $\cos \varphi $ là? Bài tập Điện xoay chiều 7
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top