L biến thiên Pha ban đầu của u so với i

Bài toán
Cho đoạn mạch gồm R, L, C. L thay đổi được và $R=Z_{C}$. Đặt vào đoạn mạch trên một hiệu điện thế xoay chiều. Điều chỉnh L để khi đó công suất tiêu thụ $P=\dfrac{P_{max}}{2}$, khi đó pha ban đầu của u so với i
A. Sớm pha $\dfrac{\pi }{4}$
B. Sớm pha $\dfrac{\pi }{3}$
C. Trễ pha $\dfrac{\pi }{4}$
D. Trễ pha $\dfrac{\pi }{3}$
 
Bài toán
Cho đoạn mạch gồm R, L, C. L thay đổi được và $R=Z_{C}$. Đặt vào đoạn mạch trên một hiệu điện thế xoay chiều. Điều chỉnh L để khi đó công suất tiêu thụ $P=\dfrac{P_{max}}{2}$, khi đó pha ban đầu của u so với i
A. Sớm pha $\dfrac{\pi }{4}$
B. Sớm pha $\dfrac{\pi }{3}$
C. Trễ pha $\dfrac{\pi }{4}$
D. Trễ pha $\dfrac{\pi }{3}$
Ta có $P= \dfrac{U^{2}}{R}{\cos_{\varphi }}^{2}= \dfrac{U^{2}}{2R}$
$\Rightarrow \cos_{\varphi }= \dfrac{1}{\sqrt{2}}$
mà $R= Z_{C} \Rightarrow Z_{L}= 2R$
chọn A
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
khoaa8a Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 9
0 Biên độ và pha ban đầu của $u_{RC}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 1
KiềuPhong Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
lltrang Độ lệch pha giữa điệp áp và cường độ dòng điện khi C=C1 Bài tập Điện xoay chiều 1
phuchang Trong cách mắc hình sao hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha là? Bài tập Điện xoay chiều 3
T MPĐ Cuộn dây ở động cơ không đòng bộ ba pha. Bài tập Điện xoay chiều 2
hoàidien Để hiệu điện thế 2 đầu cùng pha với điện áp hai đầu R thì điện dung của tụ điện là: Bài tập Điện xoay chiều 2
lethisao Nối hai đầu ra của một máy phát điện xoay chiều một pha có 1 cặp cực vào hai đầu đoạn mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 3
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm L để hiệu điện thế 2 đầu RC trỡ pha hơn hiệu điện thế là 90 độ? Bài tập Điện xoay chiều 2
S Lệch pha Khi các điện áp tức thời uAM và uMB lệch pha nhau góc 90 độ thì hệ số tự cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
O Lệch pha Thay đổi C và độ lệch pha dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
O Lệch pha Độ lệch pha của các đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
L Độ lệch pha của điện áp 2 đầu đoạn mạch so với dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
G Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
P Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 1
N Truyền tải điện Hiệu điện thế 2 cực máy phát Bài tập Điện xoay chiều 2
A Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch AP và AB khi $R=R_{1}$ Bài tập Điện xoay chiều 8
H Độ lệch pha lớn nhất giữa điện áp của cuộn dây và đoạn mạch X bằng Bài tập Điện xoay chiều 9
T Truyền tải điện Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu điện thế hiệu d Bài tập Điện xoay chiều 0
T Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của mỗi pha của động cơ là Bài tập Điện xoay chiều 2
T Lệch pha Điện áp $u_{MN}$ lệch pha so với điện áp $u_{MP}$ một góc là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lệch pha của $\varphi_1$ có độ lớn là. Bài tập Điện xoay chiều 10
hoankuty Hỏi độ lệch pha giữa $u_{AM}$và $u_{MB}$ gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 16
M Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn đây và công suất của dòng 3 pha có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 6
BoythichFAP R biến thiên Khi góc lệch pha của $U_{AN}$ so với $U_{AB}$ cực đại thì hệ số công suất đoạn AN là? Bài tập Điện xoay chiều 12
iphodtv Lệch pha Độ lệch pha uMB với i là Bài tập Điện xoay chiều 0
P Độ lệch pha giữa điện áp của toàn mạch và dòng điện? Bài tập Điện xoay chiều 7
Nguyễn Thị Khánh Hà Pha của điện áp tức thời hai đầu điện trở R ở thời điểm t là: Bài tập Điện xoay chiều 3
S Lệch pha Giúp em tính lệch pha=120 độ Bài tập Điện xoay chiều 3
X Điện áp giữa 2 dây pha có gtri bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
Mai Bò Cường độ tức thời trong hai trường hợp lệch pha nhau 120 Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng f biến thiên Độ lệch pha giữa các điện áp khi $f$ thay đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng R biến thiên Độ lệch pha nhỏ nhất giữa cường độ dòng điện và điện áp hai đầu mạch. Bài tập Điện xoay chiều 5
L Lệch pha Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu AN so với điện áp hai đầu MB Bài tập Điện xoay chiều 8
Enzan Độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế hai đầu mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
Bo Valenca Xác định góc lệch pha $\varphi _1, \varphi_2$ giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với $i_1, i_2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
D MPĐ Cường độ dòng điện hiệu dụng qua tải nối với hai dây pha còn lại là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu Hỏi các giá trị $r_{1},r_{2},c_{1},c_{2}$ phải thỏa ãn điều kiện nào Bài tập Điện xoay chiều 1
O Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
missyou1946 Pha của dòng điện so với điện áp là Bài tập Điện xoay chiều 1
A Tìm công suất của tải khi dây pha bị đứt! Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu Ta phải cung cấp cho mạch một công suất là Bài tập Điện xoay chiều 2
inconsolable C biến thiên Thay đổi C để u cùng pha i thì mạch tiêu thụ công suất bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
Gem L biến thiên Tính độ lệch pha giữa $U_{L}$ và $U_{AB}$ khi $L=L_{2}$ ? Bài tập Điện xoay chiều 1
ShiroPin L biến thiên Tính độ lệch pha giữa $u_L$ và $u_{AB}$ khi $L=L_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
Phan Đức Hiếu C biến thiên Xác định góc lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 7
Heavenpostman MPĐ Trong máy phát điện xoay chiều một pha, suất điện động xoay chiều có tần số không phụ thuộc vào ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Đ Lệch pha Độ lệch pha giữa u và i Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top