Cảm kháng đoạn mạch AB gần giá trị nào nhất?

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều có gía trị hiệu dụng $U=90\sqrt{5}\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm điện trở $R$, cuộn cảm thuần $L$ ($L$ thay đổi được) và tụ điện $C$ mắc nối tiếp. Khi $Z_L=Z_{L_1}$ hoặc $Z_L=Z_{L_2}$ thì điện áp hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị và bằng $270\left(V\right)$. Biết rằng $3Z_{L_2}-Z_{L_1}=150\left(\Omega \right)$ và tổng trở của đoạn mạch $RC$ trong hai trường hợp là $100\sqrt{2} \left(\Omega \right)$ . Để điện áp hai đầu cuộn cảm cực đại thì cảm kháng của mạch $AB$ khi đó gần giá trị nào nhất?
A. 250
B. 100
C. 180
D. 300
Thử tài cao thủ vatliphothong chút :v
 
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều có gía trị hiệu dụng $U=90\sqrt{5}\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm điện trở $R$, cuộn cảm thuần $L$ ($L$ thay đổi được) và tụ điện $C$ mắc nối tiếp. Khi $Z_L=Z_{L_1}$ hoặc $Z_L=Z_{L_2}$ thì điện áp hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị và bằng $270\left(V\right)$. Biết rằng $3Z_{L_2}-Z_{L_1}=150\left(\Omega \right)$ và tổng trở của đoạn mạch $RC$ trong hai trường hợp là $100\sqrt{2} \left(\Omega \right)$ . Để điện áp hai đầu cuộn cảm cực đại thì cảm kháng của mạch $AB$ khi đó gần giá trị nào nhất?
A. 250
B. 100
C. 180
D. 300
Thử tài cao thủ vatliphothong chút :v
Em xin tiếp anh :D .
Theo đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta có :
$$\dfrac{Z_{L_1}}{\sqrt{R^2+\left(Z_{L_1}-Z_C\right)^2}} = \dfrac{Z_{L_2}}{\sqrt{R^2+\left(Z_{L_2}-Z_C\right)^2}} = \dfrac{3}{\sqrt{5}}$$
Khai thác cái này ta được hai dữ kiện :D
$$\begin{cases} \dfrac{1}{Z_{L_1}}+ \dfrac{1}{Z_{L_2}} = \dfrac{2Z_C}{R^2+Z_C^2} \\ Z_{L_1}+Z_{L_2}=\dfrac{9}{2}Z_C \end{cases}$$
Đến đây thu được $$Z_{L_1}Z_{L_2} = \dfrac{9.100^2}{2}$$
Kết hợp $3Z_{L_2} -Z_{L_1} =150$
Giải phương trình bậc 2 ta được $Z_{L_2} =150$
$$\Rightarrow Z_{L_1} =300$$
$$\Rightarrow Z_C = 100$$
$$\Rightarrow Z_{Lo} = \dfrac{R^2+Z_C^2}{Z_C} = \dfrac{2.100^2}{100} =200$$
Chọn C.
Có lẽ nào :D .
 
Có cao
Em xin tiếp anh :D .
Theo đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta có :
$$\dfrac{Z_{L_1}}{\sqrt{R^2+\left(Z_{L_1}-Z_C\right)^2}} = \dfrac{Z_{L_2}}{\sqrt{R^2+\left(Z_{L_2}-Z_C\right)^2}} = \dfrac{3}{\sqrt{5}}$$
Khai thác cái này ta được hai dữ kiện :D
$$\begin{cases} \dfrac{1}{Z_{L_1}}+ \dfrac{1}{Z_{L_2}} = \dfrac{2Z_C}{R^2+Z_C^2} \\ Z_{L_1}+Z_{L_2}=\dfrac{9}{2}Z_C \end{cases}$$
Đến đây thu được $$Z_{L_1}Z_{L_2} = \dfrac{9.100^2}{2}$$
Kết hợp $3Z_{L_2} -Z_{L_1} =150$
Giải phương trình bậc 2 ta được $Z_{L_2} =150$
$$\Rightarrow Z_{L_1} =300$$
$$\Rightarrow Z_C = 100$$
$$\Rightarrow Z_{Lo} = \dfrac{R^2+Z_C^2}{Z_C} = \dfrac{2.100^2}{100} =200$$
Chọn C.
Có lẽ nào :D .
Đợi mãi không có cao thủ nào giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này dưới 1 phút :))
 
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều có gía trị hiệu dụng $U=90\sqrt{5}\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm điện trở $R$, cuộn cảm thuần $L$ ($L$ thay đổi được) và tụ điện $C$ mắc nối tiếp. Khi $Z_L=Z_{L_1}$ hoặc $Z_L=Z_{L_2}$ thì điện áp hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị và bằng $270\left(V\right)$. Biết rằng $3Z_{L_2}-Z_{L_1}=150\left(\Omega \right)$ và tổng trở của đoạn mạch $RC$ trong hai trường hợp là $100\sqrt{2} \left(\Omega \right)$ . Để điện áp hai đầu cuộn cảm cực đại thì cảm kháng của mạch $AB$ khi đó gần giá trị nào nhất?
A. 250
B. 100
C. 180
D. 300
Thử tài cao thủ vatliphothong chút :v
Xin mạn phép đại ca
+$Z_{Lo}=\dfrac{R^{2}+Z_{C}^{2}}{Z_{C}}=\dfrac{20000}{Z_{C}}$ (1)

+$Z_{RC}^{2}=R^{2}+Z_{C}^{2}=100^{2}+100^{2}$

$\Rightarrow$ $R=Z_{C}=100\left(\Omega \right)$ :))

+Thay lên (1) $\Rightarrow$ $Z_{Lo}=200\left(\Omega \right)$

^^! Có lẽ có lẽ nào

s2_la cho tui xin cái biểu diễn ra $Z_{L_1}+Z_{L_2}=\dfrac{9}{2}Z_{C}$
đi chú
 
Xin mạn phép đại ca
+$Z_{Lo}=\dfrac{R^{2}+Z_{C}^{2}}{Z_{C}}=\dfrac{20000}{Z_{C}}$ (1)

+$Z_{RC}^{2}=R^{2}+Z_{C}^{2}=100^{2}+100^{2}$

$\Rightarrow$ $R=Z_{C}=100\left(\Omega \right)$ :))

+Thay lên (1) $\Rightarrow$ $Z_{Lo}=200\left(\Omega \right)$

^^! Có lẽ có lẽ nào

s2_la cho tui xin cái biểu diễn ra $Z_{L_1}+Z_{L_2}=\dfrac{9}{2}Z_{C}$
đi chú
Đây là cho số đẹp, chứ cho số xấu không làm thề này được đâu :))
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Cho đoạn mạch xoay chiều có tần số 50Hz, chỉ có cuộn cảm thuần với cảm kháng 50. Tại thời điểm t1 cu Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tỷ số giữa dung kháng và cảm kháng của đoạn mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
QS. Nguyễn Minh Đức Mối liên hệ giữa điện trở thuần $R$ với cảm kháng $Z_L$ của cuộn dây và dung kháng $C$ của tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 7
Tinh Hoang Cảm kháng của cuộn dây bằng? Bài tập Điện xoay chiều 1
C Cảm kháng cuộn dây khi $f=f_{1} $ là Bài tập Điện xoay chiều 4
A Giá trị của cảm kháng khi $L=L_1$ là. Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty Hỏi khi đó,tỉ số giữa cảm kháng so với dung kháng gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Lệch pha Tính cảm kháng của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 4
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
M Tính cảm kháng cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
M Cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 8
NTH 52 Lệch pha Tỉ số giữa cảm kháng và dung kháng là? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Tức thời Giá trị cảm kháng của cuộn dây bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
0 MBA Tỷ lệ giữa điện trở thuần r và cảm kháng $Z_{L}$? Bài tập Điện xoay chiều 1
Halerm Dép Tính cảm kháng của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 0
Hoàng Phong Cảm kháng của cuộn dây khi còn ở tần số $f_1$ là Bài tập Điện xoay chiều 1
Tùng333 Cảm kháng của cuộn cảm là: Bài tập Điện xoay chiều 2
Cherry f biến thiên Tính cảm kháng của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
haruki Cảm kháng bằng bao nhiêu khi $U_{NB}$ cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 7
T Cảm kháng của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 8
A Tỉ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 3
rainmeteror MPĐ Nếu roto quay với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng? Bài tập Điện xoay chiều 1
•One-HicF MBA Tỉ số điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là? Bài tập Điện xoay chiều 4
T Tần số $f=50Hz$ và hiệu suất truyền nhiệt là $80$%. Cảm kháng của cuộn dây là : Bài tập Điện xoay chiều 1
Y Hệ số tự cảm L của cuộn dây và điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 2
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
huyhoang ML ND C biến thiên Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L..... Bài tập Điện xoay chiều 1
Đào Anh Thành Gía trị của f để hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm max Bài tập Điện xoay chiều 4
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
Tú Zô Điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ Bài tập Điện xoay chiều 0
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
G Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 2
N Độ tự cảm của cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 5
T Độ tự cảm của cuộn dây là : Bài tập Điện xoay chiều 3
S Lệch pha Khi các điện áp tức thời uAM và uMB lệch pha nhau góc 90 độ thì hệ số tự cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Hương Ly Suất điện động cảm ứng trên khung dây có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
CrapWolf Độ tự cảm của cuộn dây bằng? Bài tập Điện xoay chiều 8
L Tỉ số hệ số tự cảm của cuộn dây 1 và 2 là Bài tập Điện xoay chiều 3
O Điện trở R và độ tự cảm của cuộn dây là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 6
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
gabpaw Cường độ dòng điện qua cuộn cảm là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 0
phanha11a1 Điện áp hai đầu cuộn cảm bằng? Bài tập Điện xoay chiều 14
Hải Quân Giá trị của độ tự cảm lúc đó là? Bài tập Điện xoay chiều 4
A Độ tự cảm của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
xuanhoang281 f biến thiên Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top