Hãy xác định bước sóng những vạch quang phổ của nguyên tử hidro .

Bài toán
Giá trị năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hidro cho bởi công thức $ E_n = \dfrac{-Rh}{n^2}$ (R là 1 hằng số, n là 1 số tự nhiên). Cho biết năng lượng ion hóa của nguyên tử hidro là 13,6eV. Hãy xác định bước sóng những vạch quang phổ của nguyên tử hidro xuất hiện khi bắn phá nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản bằng chùm electron có động năng 12,5eV.


A. $ 0,1228 \mu m; 0,1028 \mu m; 0,6576 \mu m$

B. $ 0,1228 \mu m; 0,1027 \mu m; 0,6576 \mu m$

C. $ 0,1228 \mu m; 0,1028 \mu m; 0,6575 \mu m$

D. $0,1226 \mu m; 0,1028 \mu m; 0,6576 \mu m$
 

Quảng cáo

Top