Sau tgian ngắn nhất là bao lâu kể từ khi O1 bắt đầu dao động thì hình dạng 3 sợi dây giống hệt nhau

Bài toán
Cho 3 sợi dây cao su giống nhau dài 4 m căng thẳng nằm ngang song song cùng độ cao so với mặt đất có đầu là $O_1$;$O_2$;$O_3$. Tại thời điểm đầu tiên cho $O_1$ bắt đầu dao động đi lên với tần số 0,2 Hz. Sau đó 15s cho $O_2$ bắt đầu dao động đi lên với tần số 0,4 Hz. Tiếp sau đó 10s cho $O_3$ bắt đầu dao động đi xuống với tần số 0,5 Hz. Cả 3 sợi dây đều tạo thành sóng hình sin với cùng biên độ A và bước sóng 80 cm. Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu kể từ khi $O_1$ bắt đầu dao động thì hình dạng của 3 sợi dây giống hệt nhau
A. 40s
B. 42s
C. 42,5s
D. 45s
 
Bài toán
Cho 3 sợi dây cao su giống nhau dài 4 m căng thẳng nằm ngang song song cùng độ cao so với mặt đất có đầu là $O_1$;$O_2$;$O_3$. Tại thời điểm đầu tiên cho $O_1$ bắt đầu dao động đi lên với tần số 0,2 Hz. Sau đó 15s cho $O_2$ bắt đầu dao động đi lên với tần số 0,4 Hz. Tiếp sau đó 10s cho $O_3$ bắt đầu dao động đi xuống với tần số 0,5 Hz. Cả 3 sợi dây đều tạo thành sóng hình sin với cùng biên độ A và bước sóng 80 cm. Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu kể từ khi $O_1$ bắt đầu dao động thì hình dạng của 3 sợi dây giống hệt nhau
A. 40s
B. 42s
C. 42,5s
D. 45s
Trả lời: Bài đã được thảo luận tại:
http://vatliphothong.vn/t/5350/
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
B Biến thiên của pha tại M có biểu thức nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
Huy Cường Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 0
M Khoảng cách lớn nhất đoạn MN gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 2
L Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu từ khi $Ở_1$ bắt đầu dao động ba sợi dây có hình dạng giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
B Sau thời gian bao lâu thì ba điểm O, P, Q thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 5
NTH 52 Độ lệch pha cực đại giữa hai dao động đã cho gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm $M$và $N$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Khoảng cách từ A đến gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
ledinhthang98 X gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
shochia Biểu thức nào sau đây đúng Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng $\lambda $ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
V Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 1
jinsk7r Sau $2s$ nữa nghe được mức cường độ âm là? Bài tập Sóng cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Góc BAC có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Điểm M của BC không nhỏ hơn 70 dB. Giá trị đó gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Sóng cơ 2
Tinh Hoang ON không thể có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
A Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi(kể từ khi phát sóng) gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 5
A Giá trị cực đại của (a+b) gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Tần số $f$ có giá trị nào trong các giá trị sau? Bài tập Sóng cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách lớn nhất gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 2
C Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi gần giá trị nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 7
T Hỏi sau khi quay thì khoảng cách giữa hai nguồn đã bị thay đổi một khoảng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 3
GS.Xoăn Tỉ số $\delta=\dfrac{d_{max}}{d_{min}}$ có giá trị gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau Bài tập Sóng cơ 8
manhtri Góc $A_1$CO gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Cường độ âm gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 3
M Hỏi sau thời gian bao lâu thì ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2? Bài tập Sóng cơ 0
M Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ đến vị trí cân bằng? Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Giá trị $f_{0}$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 7
A Hỏi ống sáo có khả năng cộng hưởng những âm có tần số nào sau đây, biết tốc độ âm trong không khí v= Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Góc $A_1CO$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Mức cường độ âm tại A gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 4
A Tốc độ tuyền sóng trên mặt nước nhận giá trình trị nào sau dưới đây? Bài tập Sóng cơ 1
K Điểm M cách C một đoạn gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
lannhi Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm N hạ xuống thấp nhất? Bài tập Sóng cơ 1
Kate Spencer Thời điểm t liền sau đó li độ của M bằng +A Bài tập Sóng cơ 8
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng thời điểm ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất lần thứ 2014 là. Bài tập Sóng cơ 1
ngoha Sau thời gian t = 0,725 s thì trạng thái của điểm M là Bài tập Sóng cơ 6
chinhanh9 Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao lâu thì O,P,Q thẳng hàng? Bài tập Sóng cơ 21
NTH 52 Mức cường độ âm tại H gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Mức cường độ âm tại B’ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 4
thanh thương Kết luận nào sau đây là đúng ? Bài tập Sóng cơ 2
tkvatliphothong Cường độ âm tại A gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
X Kết luận nào sau đây chính xác nhất về tần số dđ của vật? Bài tập Sóng cơ 3
chinhanh9 Tỉ số nào sau đây đúng? Bài tập Sóng cơ 1
N Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất? Bài tập Sóng cơ 3
P Sau thời gian ngắn nhất bao lâu kể từ khi O2 bắt đầu dao động thì hình dạng của hai sợi dây giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
P Hỏi sau thời gian bao lâu thì ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2 Bài tập Sóng cơ 0
• ßáñħ Ðä »¼« Thời điểm $t_{2}$ liền sau đó có $u_{M}$ = +A là Bài tập Sóng cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top