Tức thời Hệ thức đúng là?

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos\left(\omega t+\varphi\right)$ vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn cảm L, biết điện trở có giá trị gấp 2 lần cảm kháng. Gọi $u_R$ và $u_L$ lần lượt là điện áp tức thời ở hai đầu điện trở R và cuộn cảm thần L ở cùng môt thời điểm. Hệ thức đúng là?
A. $5u_{R}^{2}+10u_{L}^{2}=8U^{2}$
B. $20u_{R}^{2}+5u_{L}^{2}=8U^{2}$
C. $10u_{R}^{2}+8u_{L}^{2}=5U^{2}$
D. $5u_{R}^{2}+20u_{L}^{2}=8U^{2}$
 
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos \left(\omega t+\varphi\right)$ vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn cảm L, biết điện trở có giá trị gấp 2 lần cảm kháng. Gọi $u_R$ và $u_L$ lần lượt là điện áp tức thời ở hai đầu điện trở R và cuộn cảm thần L ở cùng môt thời điểm. Hệ thức đúng là?
A. $5u_{R}^{2}+10u_{L}^{2}=8U^{2}$
B. $20u_{R}^{2}+5u_{L}^{2}=8U^{2}$
C. $10u_{R}^{2}+8u_{L}^{2}=5U^{2}$
D. $5u_{R}^{2}+20u_{L}^{2}=8U^{2}$
Đây là một biểu thức tổng quát
Ta có cái tổng quát đã đúng thì mọi trường hợp cụ thể đều đúng
Xét TH $u_L$ đạt max khi đó $u_R$ = 0(Do chúng vuông pha)
Xét về giá trị hiệu dụng $U_{R}^{2}+U_{L}^{2}=U^{2}$
Ta có $U _{R}=2U_{L}$
Suy ra $5U_{L}^{2}=U^{2}$
Suy ra $20u_{L}^{2}=8U^{2}$
Đáp án D
 
Last edited:
Đây là một biểu thức tổng quát
Ta có cái tổng quát đã đúng thì mọi trường hợp cụ thể đều đúng
Xét TH $u_L$ đạt max khi đó $u_R$ = 0(Do chúng vuông pha)
Xét về giá trị hiệu dụng $U_{R}^{2}+U_{L}^{2}=U^{2}$
Ta có $U _{R}=2U_{L}$
Suy ra $5U_{L}^{2}=U^{2}$
Suy ra $20u_{L}^{2}=8U^{2}$
Đáp án D
Nếu cho $U_{L}=0$
0.5$U_{R}=U_{L}$
Xét $U_{L}^{2} + U_{R}^{2}=U^{2}$
$\dfrac{5}{4}U_{R}^{2}=U^{2}$
$5U_{R}^{2}=4U^{2}$ chả có đáp án nào nhỉ?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Hệ thức đúng Bài tập Điện xoay chiều 2
C Hệ thức đúng là Bài tập Điện xoay chiều 1
C Hệ thức đúng là Bài tập Điện xoay chiều 0
Nguyễn Đình Huynh Hệ thức nào sau đây đúng: Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân L biến thiên Hệ thức nào dưới đây đúng? Bài tập Điện xoay chiều 5
Notanerd Truyền tải điện Tìm hệ thức đúng Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Hệ thức nào sau đây không đúng về công suất tiêu thụ của đoạn mạch? Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 f biến thiên Hệ thức nào sau đây là đúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Hệ thức nào sau đây là đúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 f biến thiên Hệ thức nào sau đây là đúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
mpmikisg Tìm hệ thức liên hệ đúng Bài tập Điện xoay chiều 3
ĐỗĐạiHọc2015 C biến thiên Khi $C=C_2$ thì điện áp hiệu dụng ở 2 đầu đoạn mạch AM bằng 200V. Hệ thức nào sau đây đúng. Bài tập Điện xoay chiều 1
O C biến thiên Chọn hệ thức đúng giữa R và L Bài tập Điện xoay chiều 5
L C biến thiên Chọn hệ thức đúng... Bài tập Điện xoay chiều 0
CryogenHan L biến thiên Biểu thức liên hệ đúng Bài tập Điện xoay chiều 7
tkvatliphothong f biến thiên Biểu thức liên hệ đúng là Bài tập Điện xoay chiều 13
tkvatliphothong MPĐ Biểu thức liên hệ đúng là Bài tập Điện xoay chiều 15
huynhcashin Lệch pha Chọn hệ thức đúng Bài tập Điện xoay chiều 19
tkvatliphothong f biến thiên Biểu thức liên hệ đúng là Bài tập Điện xoay chiều 1
O L biến thiên Biểu thức liên hệ đúng là Bài tập Điện xoay chiều 4
phituyetnhung Hệ thức nào sau đây đúng? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Hệ thức nào sau đây đúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
L f biến thiên Hệ thức đúng là: Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tìm hệ thức đúng Bài tập Điện xoay chiều 3
D L biến thiên Hệ thức đúng là Bài tập Điện xoay chiều 2
T Hệ thức giữa ur, ul va U là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Khi đó ta có hệ thức Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hệ thức liên hệ giữa R và C là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tức thời Hệ thức nào sau đây là sai Bài tập Điện xoay chiều 1
ʚN T Sɞ Hệ thức liên hệ nào sau phù hợp với mạch điện trên? Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong f biến thiên Biểu thức liên hệ giữa $f_1,f_2$ và $f_o$ là Bài tập Điện xoay chiều 4
Thanh THĐ Tìm hệ thức liên hệ Bài tập Điện xoay chiều 4
Nguyễn Duy Khôi Hệ thức liên hệ nào sau đây phù hợp với mạch điện? Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Duy Khôi Biểu thức liên hệ của R,L,C là: Bài tập Điện xoay chiều 4
chinhanh9 f biến thiên Tìm hệ thức liên hệ giữa các tần số Bài tập Điện xoay chiều 2
Gem Hệ thức liên hệ Bài tập Điện xoay chiều 1
chinhanh9 L biến thiên Tìm biểu thức liên hệ giữa $\varphi, \varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung f biến thiên Hệ thức liên hệ $\omega_0 , \omega_1 ,\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lam_vuong MPĐ Hệ thức liên hệ giữa $n_{0}$, $n_{1}$, $n_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 11
H L biến thiên Hệ thức liên hệ giữa $\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ là Bài tập Điện xoay chiều 3
anhthich274 Hệ thức cùng thứ nguyên với tần số góc Bài tập Điện xoay chiều 7
T f biến thiên Hệ thức liên hệ giữa $Z_{C1}, Z_{C2}$ và $Z_{C0}$ Bài tập Điện xoay chiều 2
kingkoong L biến thiên Tìm hệ thức liên hệ giữa $U, \ U_C, \ U_R, \ U_{L_{0}}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
T Chọn hệ thức sai trong các nhận xét sau? Bài tập Điện xoay chiều 1
thanhphuocphan L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L = L_0$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
Tăng Hải Tuân R biến thiên Hệ số công suất của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
Y Hệ số tự cảm L của cuộn dây và điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 2
nhungsnow C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi C=Co là: Bài tập Điện xoay chiều 7
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top