C biến thiên Hệ số L và R có giá trị là? Tìm C để A chỉ cực đại?Bài toán
$u = 100\sqrt{2}\cos100\pi t$ , C biến thiên có 2 giá trị là $5.10^{-6}$ F và $7.10^-{6}$ F thì A đều chỉ 0,8 A .
a, Hệ số L và R có giá trị là ?
b, Tìm C để A chỉ cực đại ?
 


$u = 100\sqrt{2}\cos100\pi t$ , C biến thiên có 2 giá trị là $5.10^{-6}$ F và $7.10^-{6}$ F thì A đều chỉ 0,8 A .
a ,Hệ số L và R có giá trị là ?
b,Tìm C để A chỉ cực đại ?
Lời giải

$Z_{L}=\dfrac{Z_{C_1}+Z_{C_2}}{2}=546$

$$Z=R^{2}+\left( Z_{L} -Z_{C_1}\right)^{2}=80\Rightarrow R=85,69$$
 
$I_{max} \Leftrightarrow Z_C=Z_L\Leftrightarrow Z_C= \dfrac{Z_{C_1}+Z_{C_2}}{2}\Leftrightarrow \dfrac{1}{C}=\dfrac{1}{2}\left( \dfrac{1}{C_1} +\dfrac{1}{C_2}\right)\Rightarrow C=5,8.10^{-6}$
 

Quảng cáo

Top