L biến thiên Giá trị ZL1 bằng

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có dung kháng $Z_{C}=15(\Omega )$ và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi. Điều chỉnh L để cảm kháng lần lượt là $Z_{L}=Z_{L_{1}}$ và $Z_{L}=Z_{L_{2}}$ thì cường độ hiệu dụng qua mạch như nhau. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm khi $Z_{L}=Z_{L_{1}}$ gắp hai lần khi $Z_{L}=Z_{L_{2}}$. Giá trị $Z_{L_{1}}$ bằng
A. $50(\Omega )$
B. $150(\Omega )$
C. $20(\Omega )$
D. $10(\Omega )$
 
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có dung kháng $Z_{C}=15(\Omega )$ và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi. Điều chỉnh L để cảm kháng lần lượt là $Z_{L}=Z_{L_{1}}$ và $Z_{L}=Z_{L_{2}}$ thì cường độ hiệu dụng qua mạch như nhau. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm khi $Z_{L}=Z_{L_{1}}$ gắp hai lần khi $Z_{L}=Z_{L_{2}}$. Giá trị $Z_{L_{1}}$ bằng
A. $50(\Omega )$
B. $150(\Omega )$
C. $20(\Omega )$
D. $10(\Omega )$
Lời giải

L biến thiên, có 2 giá trị cho cùng 1 I ta có:
$$Z_{c}=\dfrac{Z_{L_1}+Z_{L_2}}{2}\leftrightarrow Z_{L_1}+Z_{L_2}=30$$
Do:
$$U_{L_1}=2U_{L_2}\rightarrow Z_{L_{1}}=2Z_{L_2}$$
$$
\Rightarrow \left\{\begin{matrix}
Z_{L_1}=20\Omega & & \\
Z_{L_2}=10\Omega & &
\end{matrix}\right.$$
Đáp án C.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

L biến thiên, có 2 giá trị cho cùng 1 I ta có:
$$Z_{c}=\dfrac{Z_{L_1}+Z_{L_2}}{2}\leftrightarrow Z_{L_1}+Z_{L_2}=30$$
Do:
$$U_{L_1}=2U_{L_2}\rightarrow Z_{L_{1}}=2Z_{L_2}$$
$$
\Rightarrow \left\{\begin{matrix}
Z_{L_1}=20\Omega & & \\
Z_{L_2}=10\Omega & &
\end{matrix}\right.$$
Đáp án C.
$U_{L_{1}}=2U_{L_{2}} \Rightarrow \dfrac{U.Z_{L_{1}}}{Z_{1}}=2.\dfrac{U.Z_{L_{2}}}{Z_{2}}$ như z chứ sao suy ra $$U_{L_1}=2U_{L_2}\rightarrow Z_{L_{1}}=2Z_{L_2}$$z c
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

L biến thiên, có 2 giá trị cho cùng 1 I ta có:
$$Z_{c}=\dfrac{Z_{L_1}+Z_{L_2}}{2}\leftrightarrow Z_{L_1}+Z_{L_2}=30$$
Do:
$$U_{L_1}=2U_{L_2}\rightarrow Z_{L_{1}}=2Z_{L_2}$$
$$
\Rightarrow \left\{\begin{matrix}
Z_{L_1}=20\Omega & & \\
Z_{L_2}=10\Omega & &
\end{matrix}\right.$$
Đáp án C.
Thay đổi L thì I cũng thay đổi luôn chứ bạn.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hỏi $U_0$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 0
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đạt QH Giá trị của UR Bài tập Điện xoay chiều 1
D Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: Bài tập Điện xoay chiều 0
U Lệch pha Biết $\varphi_1+\varphi_2=90^o$, giá trị của U là Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Tích Chu Nếu P1+P2=180 W thì P3 gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Lê Quang Hưng f biến thiên Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Nfjhfg L biến thiên Điện áp U gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tức thời Giá trị lớn nhất $|u_L-u_C|$ có thể đạt được gần giá trị nào nhất dưới đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
H Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải ban đầu gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
phượng nhím Giá trị nhỏ nhất của phi 1 + phi 2 gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 3
T Tỉ số R/ZL gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
Lê Quang Hưng Công suất lớn nhất có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Khi giá trị R tăng thì Bài tập Điện xoay chiều 4
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
hoàidien Giá trị R và C1 là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
ptnhungnp f biến thiên Giá trị của f3 xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 0
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Tuân f biến thiên Giá trị của f3 xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
T C biến thiên Giá trị của R là?? Bài tập Điện xoay chiều 0
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của $R_m$ và $P_m$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Điện áp hiệu dụng hai đầu AM là 400V, giá trị U là. Bài tập Điện xoay chiều 6
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Giá trị của ω0 gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Z C biến thiên Giá trị $U_{L_{max}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
T Giá trị của U gần giá trị nào nhất. Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị k gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 7
giolanh Tỉ số P/Po gần nhất giá trị nào sau đây Bài tập Điện xoay chiều 22
Văn Long C biến thiên Giá trị nào của C sau đây thì Uc=0.8Uc-max ? Bài tập Điện xoay chiều 7
L Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Giá trị Ucmax gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 6
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
Đ Giá trị điện áp 2 đầu điện trở khi L thay đổi ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nô BiTa Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 0
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 5
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
minhlamdc Giá trị của n là Bài tập Điện xoay chiều 9
phanha11a1 L biến thiên Giá trị của R là Bài tập Điện xoay chiều 2
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của n là. Bài tập Điện xoay chiều 0
Các chủ đề tương tự


















































Quảng cáo

Top