Trên màn ta thu được vân

Bài toán
Khi thực hiện giao thoa với ánh sáng đơn sắc trong không khí, tại điểm A trên màn ta được vân sáng bậc 3. Giả sử thực hiện giao thoa với ánh sáng đơn sắc đó trong chất lỏng có chiết suất $n=\dfrac{5}{3}$ thì tại điểm A trên màn ta thu được
A. Vẫn là vân sáng bậc 3
B. Vân sáng bậc 5
C. Vân tối thứ 3
D. Vân tối thứ 5
 
Bài toán
Khi thực hiện giao thoa với ánh sáng đơn sắc trong không khí, tại điểm A trên màn ta được vân sáng bậc 3. Giả sử thực hiện giao thoa với ánh sáng đơn sắc đó trong chất lỏng có chiết suất $n=\dfrac{5}{3}$ thì tại điểm A trên màn ta thu được
A. Vẫn là vân sáng bậc 3
B. Vân sáng bậc 5
C. Vân tối thứ 3
D. Vân tối thứ 5
Lời giải

$$x_{3}=3I_{1}$$
$$x_{n}=kI_{n}=k\dfrac{I_{1}}{n}=\dfrac{3}{5}I_{1}$$
Do cùng tại 1 điểm A nên:
$$x_{3}=x_{n}\leftrightarrow 3I_{1}=k\dfrac{3I_{1}}{5}\rightarrow k=5$$
Vậy đáp án B. thỏa mãn.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
shochia Trên màn đặt song song và cách mặt phân giác 2 m, thu được giải màu rộng Bài tập Sóng ánh sáng 2
A Khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất thu được trên màn là: Bài tập Sóng ánh sáng 0
Hải Quân Tính khoảng cách giữa vết sáng đỏ và vết sáng tím thu được trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 10
X Tính khoảng cách giữa vết sáng đỏ và tím thu đc trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 0
P Khoảng vân thu được trên màn là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
triminhdovip137 Xác định bề rộng dải phổ thu được trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 0
K Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
nguyenvanthe Nếu tăng khoảng cách giữa 2 khe thêm 5% và giảm khoảng cách từ 2 khen đến màn là 3% thì khoảng vân giao thoa trên màn là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Số vân sáng trên màn có màu cùng với vân sáng trung tâm là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
Bibubo225 Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 7
K Trên màn quan sát thấy trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 4 vân Bài tập Sóng ánh sáng 1
seiji asakawa Khoảng vân trên màn có thay đổi không? Bài tập Sóng ánh sáng 1
A Số vân quan sát đc trên màn là Bài tập Sóng ánh sáng 5
apple13197 Trên bề rộng L= 2,34 mm của màn ảnh, số vân sáng màu có $\lambda _{2} =0,585 \mu m$ quan sát thấy là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Kate Spencer Khi đó vân trung tâm trên màn M dời đi một đoạn bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 1
0 Giả sử bề rộng trường giao thoa đủ lớn, quan sát trên màn sẽ Bài tập Sóng ánh sáng 0
cuonghp96 Hệ vân trên màn M sẽ là Bài tập Sóng ánh sáng 0
S Trên màn giao thoa không tồn tại vị trí mà ở đó có Bài tập Sóng ánh sáng 3
highhigh Khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân tối xuất hiện trên màn là Bài tập Sóng ánh sáng 3
B Tính khoảng cách từ vân trung tâm tới vân sáng màu lam thứ 7 trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
Lê Mai Xuân Giao thoa với thấu kính Bi-ê. Tìm độ rộng của vùng giao thoa trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 5
D Vị trí trên màn quan sát phần quang phổ bắt đầu chồng lên nhau cách vân trung tâm khoảng là Bài tập Sóng ánh sáng 3
Orics Tính $\lambda $ và số vân sáng quan sát được trên màn ứng với hai bức xạ trên? Bài tập Sóng ánh sáng 0
V Trên màn có số vạch mà cường độ sáng triệt tiêu là Bài tập Sóng ánh sáng 2
D Khoảng vân và tổng số vân sáng quan sát được trên màn $(E)$ thay đổi như thế nào? Bài tập Sóng ánh sáng 0
tien dung Trên màn trong khoảng giua hai vân sáng liên tiếp có mầu giống mầu vân trung tâm ta quan sát được ba Bài tập Sóng ánh sáng 5
Iukk Số vân sáng trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
Love_is_so_vague Trên màn quan sát đủ rộng, số màu của hệ vân giao thoa là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
tien dung Độ dịch chuyển của vân trên màn là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
$\pi^{2}$ Chiều rộng của quang phổ trên màn là bao nhiêu và thay đổi như thế nào khi cho lăng kính dao động Bài tập Sóng ánh sáng 1
LeLinh Vùng chồng lên nhau giữa quang phổ ánh sáng trắng bậc hai và bậc ba trên màn có bề rộng là Bài tập Sóng ánh sáng 2
ShiroPin Khoảng cách ngắn nhất từ vân sáng bậc 6 của ánh sáng lam đến vân tối xuất hiện trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 5
wtuan159 Khoảng vân giao thoa trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 2
Đ Nếu ta chắn một trong hai khe một tâm thủy tinh màu vàng thì trên màn quan sát Bài tập Sóng ánh sáng 2
P Tìm số vân tối trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 3
Cherry Trên màn quan sát được vân sáng cùng màu với vân trung tâm gần nhất cách nó Bài tập Sóng ánh sáng 1
LeLinh Số vân sáng thấy được trên màn là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
2 Khoảng vân giao thoa quan sát được trên màn sau khi đặt bản mặt song song có giá trị? Bài tập Sóng ánh sáng 14
ShiroPin Vùng chồng lên nhau giữu quang phổ ánh sáng bậc hai và bậc ba trên màn có bề rộng Bài tập Sóng ánh sáng 2
Kẻ Chung Tình NHN Số vân sáng quan sát được trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 4
tkvatliphothong Tìm số vân sáng quan sát được trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 19
tkvatliphothong Số vạch sáng tối đa quan sát được trên màn là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 13
L Trên màn quan sát, số bức xạ cho vân tối tại điểm M cách vân trung tâm 2,7 cm là Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Trên màn quan sát, ở cùng một phía so với vân trung tâm, vân tối thứ 5 của bức xạ có bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Tại M trên màn có hiệu khoảng cách từ M đến $S_{1},S_{2}$ là 5µm, tìm tần số lớn nhất của bức xạ cho Bài tập Sóng ánh sáng 2
lam_vuong Khoảng cách ngắn nhất giữa các vị trí trên màn có 2 vân sáng của 2 bức xạ trùng nhau là Bài tập Sóng ánh sáng 1
lvcat Điều kiện để có giao thoa trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 5
ashin_xman Chiều rộng của quang phổ trên màn là bao nhiêu và thay đổi như thế nào ? Bài tập Sóng ánh sáng 8
N Dịch màn quan sát một đoạn 50cm theo hướng ra 2 khe Y-âng thì số vân sáng trên đoạn MN giảm so với Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Trên màn hứng vân giao thoa rộng 10mm (hai mép màn đối xứng qua vân sáng trung tâm) có bao nhiêu vân Bài tập Sóng ánh sáng 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top