Bài toán về hiệu điện thế hãm khi chiếu các tia sáng vào tế bào quang điện.

Bài toán
Chiếu lần lượt hai bức xạ hồng ngoại có bước sóng $\lambda_1=1,12\mu m$,$\lambda_2=1,80 \mu m$ vào tế bào quang điện được làm từ chất bán dẫn thì thấy có dòng điện chạy qua tế bào quang điện.Nếu thực hiện với ánh sáng có bước sóng $\lambda_1=1,12\mu m$ và nếu tăng hoặc giảm bước sóng của ánh sáng nhìn thấy một lượng nhỏ $\Delta \lambda=20nm$ thì hiệu thế hãm trong mỗi trường hợp tương ứng với $U_{h1},U_{h2}$.Giả thiết $\Delta \lambda << \lambda$ khi đó có thể sử dụng công thức :$(1+x)^n \approx 1+nx$.Trong các nhận xét sau ,nhận xét nào sau đây là đúng?
A. $U_{h1} < U_{h2}$ và $\Delta U_{h}=U_{h1}-U_{h2}=-30,9m V.$
B. $U_{h1} > U_{h2}$ và $\Delta U_{h}=U_{h1}-U_{h2}=30,9m V.$
C. $U_{h1} < U_{h2}$ và $\Delta U_{h}=U_{h1}-U_{h2}=-39,6m V.$
D. $U_{h1} > U_{h2}$ và $\Delta U_{h}=U_{h1}-U_{h2}=-30,9m V.$
 

Quảng cáo

Top