Cường độ dòng điện trong mạch chính và trong $R_2$ và $R_p$

View attachment 522
Bài toán
Cho $E= 12V, r = 1 \Omega, R_1= R_2 = R_3 = R_p = 3\Omega$. Biết $R_p$ là bình điện phân đựng dd CuSO4, cực dương là khác Cu.
Tính: a/ cường độ dòng điện trong mạch chính và trong $R_2$ và $R_p$
 

Quảng cáo

Top