Để bình điện phân thu được là 3g trong 1h thì khi thay $R_1 = R_5$ bằng bao nhiêu?

ddddd.JPG

Bài toán
Cho $E= 12V, r = 1 \Omega, R_1= R_2 = R_3 = R_p = 3\Omega$. Biết $R_p$ là bình điện phân đựng dd CuSO4, cực dương là Cu. Để bình điện phân thu được là 1g trong 1h thì khi thay $R_1 = R_5$ bằng bao nhiêu?
 
Last edited:

Quảng cáo

Top