Khoảng cách giữa 2 vật kể từ lúc va chạm đến lúc vật 1 đổi chiểu chuyển động lần đầu tiên là :

Bài toán
Một CLLX dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kì T= 2 $\prod$ (s). Vật nặng là một quả cầu có khối lượng $m_{1}$ . Khi lò xo có chiều dài cực đại và vật $m_{1}$ có gia tốc $- 2 cm/s^{^{2}}$ thì một quả cầu khối lượng $m_{2}= \dfrac{^{m_{1}}}{2}$ chuyển động dọc theo trục của lò xo đến khi và chạm đàn hồi xuyên tâm với $m_{1}$ và có hướng làm cho lò xo bị nén lại. Vận tốc của $m_{2}$ trước khi va chạm là $3.\sqrt{3}$$cm/s$. Khoảng cách giữa 2 vật kể từ lúc va chạm đến khi vật 1 đổi chiều chuyển động lần đầu tiên là
A. $3,63 cm $
B. $6 cm $
C. $9,63 cm $
D. $2,37cm $
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một CLLX dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kì T= 2 $\prod$ (s). Vật nặng là một quả cầu có khối lượng $m_{1}$ . Khi lò xo có chiều dài cực đại và vật $m_{1}$ có gia tốc $- 2 cm/s^{^{2}}$ thì một quả cầu khối lượng $^m{2}= \dfrac{^{m_{1}}}{2}$ chuyển động dọc theo trục của lò xo đến khi và chạm đàn hồi xuyên tâm với $m_{1}$ và có hướng làm cho lò xo bị nén lại. Vận tốc của $m_{2}$ trước khi va chạm là $3.\sqrt{3}$$cm/s$. Khoảng cách giữa 2 vật kể từ lúc va chạm đến khi vật 1 đổi chiều chuyển động lần đầu tiên là
A. $3,63 cm $
B. $6 cm $
C. $9,63 cm $
D. $2,37cm $
Lời giải

Gọi v1;v1';v2;v2' lần lượt là vận tốc của 2 vật m1 và m2 trước và sau va chạm, do m1 đang ở biên nên v1=0. Sau va chạm vật m2 bật lại và chuyển động thẳng đều vs vận tốc v2'
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng và bảo toàn động năng ta có:
$$
\left\{\begin{matrix}
m_{1}v_{1}+m_{2}v_{2}=m_{1}v_{1}'+m_{2}v_{2}' & & \\
v_{1}+v_{1}'=v_{2}+v_{2}' & &
\end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
\dfrac{m_{1}}{2}3\sqrt{3}=m_{1}v_{1}'+\dfrac{m_{1}}{2}v_{2}' & & \\
v_{1}'=3\sqrt{3}+v_{2}' & &
\end{matrix}\right.$$
$$
\Rightarrow \left\{\begin{matrix}
\left |v_{1}' \right |=2\sqrt{3} & & \\
\left |v_{2}^{'}\right |=\sqrt{3} & &
\end{matrix}\right.$$
Ở đây ta lấy độ lớn thôi, sau va chạm vật m1 dao động với biên độ mới
$A'^{2}=\sqrt{A^{2}+\left(\dfrac{v'}{\omega }\right)^{2}}=4(cm)$
Vật m1 đổi chiều khi nó chuyển động đến vị trí biên âm, quãng đường nó đi được từ khi va chạm đến khi đổi chiều chuyển động là:
$$S_{1}=A+A'=6(cm)$$
Quãng đường vật m2 đi được là:
$$S_{2}=(\dfrac{T}{4}+\dfrac{T}{12})v_{2}'=\dfrac{2\pi}{3} \sqrt{3}=3,63(cm)$$
$$\Rightarrow d=S_{1}+S_{2}=9,63(cm)$$
Đáp án C.
 
Lời giải

Gọi v1;v1';v2;v2' lần lượt là vận tốc của 2 vật m1 và m2 trước và sau va chạm, do m1 đang ở biên nên v1=0. Sau va chạm vật m2 bật lại và chuyển động thẳng đều vs vận tốc v2'
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng và bảo toàn động năng ta có:
$$
\left\{\begin{matrix}
m_{1}v_{1}+m_{2}v_{2}=m_{1}v_{1}'+m_{2}v_{2}' & & \\
v_{1}+v_{1}'=v_{2}+v_{2}' & &
\end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
\dfrac{m_{1}}{2}3\sqrt{3}=m_{1}v_{1}'+\dfrac{m_{1}}{2}v_{2}' & & \\
v_{1}'=3\sqrt{3}+v_{2}' & &
\end{matrix}\right.$$
$$
\Rightarrow \left\{\begin{matrix}
\left |v_{1}' \right |=2\sqrt{3} & & \\
\left |v_{2}^{'}\right |=\sqrt{3} & &
\end{matrix}\right.$$
Ở đây ta lấy độ lớn thôi, sau va chạm vật m1 dao động với biên độ mới
$A'^{2}=\sqrt{A^{2}+\left(\dfrac{v'}{\omega } \right)^{2}}=4(cm)$
Vật m1 đổi chiều khi nó chuyển động đến vị trí biên âm, quãng đường nó đi được từ khi va chạm đến khi đổi chiều chuyển động là:
$$S_{1}=A+A'=6(cm)$$
Quãng đường vật m2 đi được là:
$$S_{2}=(\dfrac{T}{4}+\dfrac{T}{12})v_{2}'=\dfrac{2\pi}{3} \sqrt{3}=3,63(cm)$$
$$\Rightarrow d=S_{1}+S_{2}=9,63(cm)$$
Đáp án C.
Cậu giải thích giúp tớ tại sao thời gian từ lúc va chạm tới lúc m1 đổi chiều chuyển động là $\dfrac{T}{4}+\dfrac{T}{12}$.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
P Khi vật lên cao nhất lần đầu tiên, khoảng cách giữa vật nặng và giá đỡ Bài tập Dao động cơ 1
B Hỏi sau thời gian ngắn nhất la bn kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 15cm Bài tập Dao động cơ 1
lethaopdf Khoảng cách lớn nhất giữa 2 vật nhỏ của con lắc là Bài tập Dao động cơ 4
0 Thời điểm khoảng cách giữa hai vật cực đại lần thứ 2014 Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Khi vật $A$ở vị trí cao nhất thì vật $B$ chưa chạm đất, khoảng cách giữa hai vật? Bài tập Dao động cơ 1
G Khoảng cách giữa hai vật là Bài tập Dao động cơ 3
Mến Khoảng cách lớn nhất giữa hai hình chiếu của hai dao động trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ của hai con lắc là Bài tập Dao động cơ 4
ghjcghj Tính từ lúc $t=0$, khoảng cách giữa hai vật lớn nhất vào thời điểm nào Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách giữa các mũi kim là lớn nhất và nhỏ nhất. Bài tập Dao động cơ 1
Dongtocxu Khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài max Bài tập Dao động cơ 0
shochia Khoảng cách giữa 2 vật Bài tập Dao động cơ 0
ghjcghj Tính tỉ số khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách nhỏ nhất giữa chúng là bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 5
Mờ Rờ Light Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để khoẳng cách giữa hai vật theo phương Ox là 6cm? Bài tập Dao động cơ 1
Like Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa $m_{1}$ và $m_{2}$ là bao n Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ trong quá trình dao động có giá trị gần giá trị nào nhất ... Bài tập Dao động cơ 8
hoankuty Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 3
NguyenMinhAnh Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa 2 vật m1, m2 Bài tập Dao động cơ 6
P Khoảng cách lớn nhất giữa vật thứ nhất và vật thứ hai trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 0
V Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vật dao dộng điều hòa Bài tập Dao động cơ 9
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách giữa tàu và mục tiêu khi đó gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
BoythichFAP Khoảng cách giữa A và B?? Bài tập Dao động cơ 1
dhdhn Khoảng cách giữa hai vật khi lò xo có chiều dài tự nhiên lần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Quốc Hưng Khoảng cách giữa hai chất điểm bằng? Bài tập Dao động cơ 17
Q Xác định độ lệch pha giữa hai dao động và khoảng cách lớn nhất giữa chúng? Bài tập Dao động cơ 2
N Khoảng cách giữa hai nguồn là AB = 4$\lambda$ . Số điểm dao động với biên độ 1,5a trên đoạn AB là Bài tập Dao động cơ 1
V Khoảng cách giữa 2 vật m,M Bài tập Dao động cơ 9
H Khoảng cách giữa 2 vật Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 4
minhtangv Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối tâm hai sóng có độ dài là Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Khoảng cách giữa hai vật kể từ lúc va chạm đến khi $\mathsf{m_1}$ đổi chiều chiều chuyển động lần đầ Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Biết mọi thời điểm ta luôn có $x_1.v_1+x_2.v_2=0$. Khoảng cách giữa 2 chất điểm là Bài tập Dao động cơ 3
GS.Xoăn Tìm khoảng cách cực đại giữa hai vật Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Giá trị nhỏ nhất của khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm theo phương Ox gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 6
thoheo Tìm khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 2
Xuân Thành Khoảng cách giữa hai chất điểm Bài tập Dao động cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Khi lò xo giãn cực đại lần thứ 3. Khoảng cách giữa 2 vật là Bài tập Dao động cơ 1
tam01235 Ở thời điểm lò xo có độ dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa m1 và m2 là Bài tập Dao động cơ 17
datanhlg Khoảng cách giữa hai vật? Bài tập Dao động cơ 1
N Tìm khoảng cách giữa 2 vật A và B Bài tập Dao động cơ 5
D Xác định khoảng cách giữa các chất điểm vào thời điểm thứ 2016 chúng có tốc độ bằng nhau Bài tập Dao động cơ 7
thanh thương Tìm khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài cực đại lần thứ nhất Bài tập Dao động cơ 2
minhdoan Khoảng cách giữa 2 vật khi đó bằng Bài tập Dao động cơ 3
tkvatliphothong Khoảng cách lớn nhất giữa N và P theo phương Ox là Bài tập Dao động cơ 12
chinhanh9 Tìm khoảng cách giữa hai vật sau thời gian ... kể từ lúc va chạm Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa 2 vật là Bài tập Dao động cơ 1
phaidodaihoc1996 Xác định khoảng cách giữa vị trí cân bằng mới và vị trí cân bằng cũ. Tính biên độ mới Bài tập Dao động cơ 6
_nala_ Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vật Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top