f biến thiên Giá trị hệ số công suất đó là

Bài toán
Cho đoạn mạch RLC với $\dfrac{L}{C}=R^{2}$, đặt vào hai đầu đoạn mạch trên điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos(\omega t)V$ (với U không đổi, $\omega $ thay đổi được). Khi $\omega =\omega _{1}$ và $\omega =\omega _{2}=9\omega _{1}$ thì mạch có cùng hệ số công suất, giá trị hệ số công suất đó là
A. $\dfrac{3}{\sqrt{73}}$
B. $\dfrac{2}{\sqrt{13}}$
C. $\dfrac{2}{\sqrt{21}}$
D. $\dfrac{4}{\sqrt{67}}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Cho đoạn mạch RLC với $\dfrac{L}{C}=R^{2}$, đặt vào hai đầu đoạn mạch trên điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos(\omega t)V$ (với U không đổi, $\omega $ thay đổi được). Khi $\omega =\omega _{1}$ và $\omega =\omega _{2}=9\omega _{1}$ thì mạch có cùng hệ số công suất, giá trị hệ số công suất đó là
A. $\dfrac{3}{\sqrt{73}}$
B. $\dfrac{2}{\sqrt{13}}$
C. $\dfrac{2}{\sqrt{21}}$
D. $\dfrac{4}{\sqrt{67}}$
Với $L=CR^2$ thì
$$\cos\varphi=\dfrac{1}{\sqrt{1+\dfrac{(\omega_{1}-\omega_{2})^2}{\omega_{1}\omega_{1}}}}=\dfrac{3}{\sqrt{73}}$$
Đáp án A.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Cho đoạn mạch RLC với $\dfrac{L}{C}=R^{2}$, đặt vào hai đầu đoạn mạch trên điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos(\omega t)V$ (với U không đổi, $\omega $ thay đổi được). Khi $\omega =\omega _{1}$ và $\omega =\omega _{2}=9\omega _{1}$ thì mạch có cùng hệ số công suất, giá trị hệ số công suất đó là
A. $\dfrac{3}{\sqrt{73}}$
B. $\dfrac{2}{\sqrt{13}}$
C. $\dfrac{2}{\sqrt{21}}$
D. $\dfrac{4}{\sqrt{67}}$
$\dfrac{L}{C}=R^{2}\Leftrightarrow Z_{L}.Z_{C}=R^{2}$
-Ta có khi cộng hưởng thì: $ \omega _{0}^{2}=\omega _{1}.\omega _{2}=9\omega _{1}^{2}$
và khi đó ta có: $Z_{L_{0}}=Z_{C_{0}}=R$
- Ta có khi $\omega =\omega _{1}$ thì:
$ \left\{\begin{matrix}
Z_{L}=\dfrac{R}{3} & \\
Z_{C}=3R
\end{matrix}\right.$
$\Rightarrow\cos\varphi =\dfrac{R}{\sqrt{R^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}}=\dfrac{R}{\sqrt{R^{2}+(\dfrac{R}{3}-3R)^{2}}}=\dfrac{3}{\sqrt{73}}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 5
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hệ số công suất toàn mạch lúc này gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Hệ số công suất có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 5
P Hệ số công suất của mạch MB gần giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch AB gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
tkvatliphothong f biến thiên Hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi $U_{Cmax}$ gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 8
GS.Xoăn Hộp đen Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị $f_0$ là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn Lệch pha Khi nối thêm cuộn cảm thuần $L$ thì hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất trong các giá tr Bài tập Điện xoay chiều 4
PrinceX f biến thiên Hệ số công suất mạch khi $f=160 Hz$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
P Hệ số côg suất của đoạn mạch có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Hỏi hệ số công suất của mạch $AB$ lớn nhất có thể trong $3$ lần thay đổi tần số đạt giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
tkvatliphothong f biến thiên Hệ số công suất của mạch khi đó $\textbf{gần giá trị nào nhất}$ sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 8
tkvatliphothong f biến thiên Hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
M Hệ số công suất của mạch có giá trị ? Bài tập Điện xoay chiều 6
Muộn f biến thiên Tìm giá trị của $f_{1}$ để hệ số công suất của đoạn mạch khi $U_{C_{max}}$ đạt giá trị lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 9
T L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch lúc này có giá trị xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
tkvatliphothong f biến thiên Hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 23
geomineq L biến thiên Hệ số công suất của mạch $AB$ khi $L = Lo$ có giá trị bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 9
tkvatliphothong Hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 2
tkvatliphothong Hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 9
tkvatliphothong Hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 5
tutsao3 Giá trị hệ số công suất của đoạn mạch đó là Bài tập Điện xoay chiều 6
BackSpace Giá trị của tần số để hệ số công suất bằng 1 là Bài tập Điện xoay chiều 2
A Hệ số công suất của mạch có giá trị ? Bài tập Điện xoay chiều 1
L Hệ số công suất của đoạn mạch ứng với các giá trị $R_{1}$ và $R_{2}$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
H C biến thiên Điều chỉnh C để tổng điện áp $U_{AB} +U_{AM}+U_{MB}$ đạt giá trị cực đại.Khi đó hệ số công suất là Bài tập Điện xoay chiều 2
T C biến thiên Điều chỉnh giá trị của tụ để giá trị ${{U}_{AN}}+{{U}_{NB}}$ đạt giá trị cực đại. Hệ số công suất củ Bài tập Điện xoay chiều 4
C f biến thiên Giá trị của hệ số công suất đó là Bài tập Điện xoay chiều 11
tkvatliphothong f biến thiên Giá trị của hệ số công suất là Bài tập Điện xoay chiều 5
Tăng Hải Tuân Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 4
N Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hỏi $U_0$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 0
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đạt QH Giá trị của UR Bài tập Điện xoay chiều 1
D Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: Bài tập Điện xoay chiều 0
U Lệch pha Biết $\varphi_1+\varphi_2=90^o$, giá trị của U là Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Tích Chu Nếu P1+P2=180 W thì P3 gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Lê Quang Hưng f biến thiên Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Nfjhfg L biến thiên Điện áp U gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tức thời Giá trị lớn nhất $|u_L-u_C|$ có thể đạt được gần giá trị nào nhất dưới đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top