Tìm chỗ không đúng của câu đố ???

Vay bố $50$ ngàn, mẹ $50$ ngàn $\Rightarrow$ tổng là $100$ ngàn ,
Mua áo hết $97$ ngàn còn thừa $3$ ngàn
$1$ngàn dả bố còn $49$ ngàn.
$1$ ngàn dả mẹ còn $49$ ngàn.
$1$ ngàn dữ lại
Tính lại $49$ ngàn(còn nợ bố) + $49$ ngàn(còn nợ mẹ) + $1$ ngàn dữ lại = $99$ ngàn
Hỏi 1 ngàn kia đi đâu mất ??? :smile:) :)) :))
 
Huyền Đức đã viết:
Vay bố $50$ ngàn, mẹ $50$ ngàn $\Rightarrow$ tổng là $100$ ngàn ,
Mua áo hết $97$ ngàn còn thừa $3$ ngàn
$1$ngàn dả bố còn $49$ ngàn.
$1$ ngàn dả mẹ còn $49$ ngàn.
$1$ ngàn dữ lại
Tính lại $49$ ngàn(còn nợ bố) + $49$ ngàn(còn nợ mẹ) + $1$ ngàn dữ lại = $99$ ngàn
Hỏi 1 ngàn kia đi đâu mất ??? :smile:) :smile:) :smile:)
Số tiền ban đầu là 50k.2=100k
Sau khi mua áo còn 100-97=3k
Ku này giữ 1k và trả 2k kia cho bố mẹ.
Như vậy có thể tính: bố và mẹ mỗi người góp 49k nên tổng tiền là 98k. Mua hết 97k thì còn 1 k giữ lại.
Giờ thì chẳng còn 1k nào nữa rồi =))
 
Huyền Đức đã viết:
Vay bố $50$ ngàn, mẹ $50$ ngàn $\Rightarrow$ tổng là $100$ ngàn ,
Mua áo hết $97$ ngàn còn thừa $3$ ngàn
$1$ngàn dả bố còn $49$ ngàn.
$1$ ngàn dả mẹ còn $49$ ngàn.
$1$ ngàn dữ lại
Tính lại $49$ ngàn(còn nợ bố) + $49$ ngàn(còn nợ mẹ) + $1$ ngàn dữ lại = $99$ ngàn
Hỏi 1 ngàn kia đi đâu mất ??? :smile:) :smile:) :smile:)
Câu này có vấn đề: Tính lại $49$ ngàn(còn nợ bố) + $49$ ngàn(còn nợ mẹ) + $1$ ngàn dữ lại = $99$ ngàn
Tiền còn nợ + tiền đang có không thể bằng số tiền ban đầu được! :)
 
Vay bố $50$ ngàn, mẹ $50$ ngàn $\Rightarrow$ tổng là $100$ ngàn ,
Mua áo hết $97$ ngàn còn thừa $3$ ngàn
$1$ngàn dả bố còn $49$ ngàn.
$1$ ngàn dả mẹ còn $49$ ngàn.
$1$ ngàn dữ lại
Tính lại $49$ ngàn(còn nợ bố) + $49$ ngàn(còn nợ mẹ) + $1$ ngàn dữ lại = $99$ ngàn
Hỏi 1 ngàn kia đi đâu mất ??? :smile:) :)) :))
1 ngàn ở chỗ 49 + 49 - 97 = 1
 

Quảng cáo

Top