[Hsg Thanh Hóa 2012] Xác định khoảng vân trong giao thoa ánh sáng.

Bài toán :
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, thực hiện đồng thời với hai bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda_1 $ và $\lambda_2 $ , các khoảng vân tương ứng thu được trên màn quan sát là $i_1= 0,48(mm)$ và $i_2$. Hai điểm điểm $A, B$ trên màn quan sát cách nhau $34,56(mm)$ và $AB$ vuông góc với các vân giao thoa. Biết $A$ và $B$ là hai vị trí mà cả hai hệ vân đều cho vân sáng tại đó. Trên đoạn $AB$ quan sát được $109$ vân sáng trong đó có $19$ vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm. Tìm $i_2$.
A. $0,64 mm$.
B. $0,46 mm$.
C. $0,72 mm$.
D. $0,27 mm$.
 
Bài làm : Số vân sáng của bức xạ$\lambda_2$ trong vùng AB :$N_2$ = $\dfrac {AB}{i_2}$ + 1
Số vân sáng của bức xạ$\lambda_1$ trong vùng AB :$N_1$ = $\dfrac {AB}{i_1}$ + 1
Số vân trùng của 2 hệ vân: N = N[sub]1[/sub] + N[sub]2[/sub] - Số vạch sáng quan sát được
Hay 19 =$\dfrac {34,56. 10^ {-3 }}{0,48. 10^ -3}$ + $\dfrac {34,56. 10^ {-3 }}{i_2}$ -107
=> $i_2$ = 0,64 mm
 
JQADHD đã viết:
Bài làm : Số vân sáng của bức xạ$\lambda_2$ trong vùng AB :$N_2$ = $\dfrac {AB}{i_2}$ + 1
Số vân sáng của bức xạ$\lambda_1$ trong vùng AB :$N_1$ = $\dfrac {AB}{i_1}$ + 1
Số vân trùng của 2 hệ vân: N = N[sub]1[/sub] + N[sub]2[/sub] - Số vạch sáng quan sát được
Hay 19 =$\dfrac {34,56. 10^ {-3 }}{0,48. 10^ -3}$ + $\dfrac {34,56. 10^ {-3 }}{i_2}$ -107
=> $i_2$ = 0,64 mm
Bài làm của bạn sẽ rất là hoán chỉnh nếu như bạn có tiêu mục "Bài giải "cho Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giả của mình, lần sau bạn chú ý tí để cho Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 làm của mình chuẩn hơn nhé.
 

Quảng cáo

Top