Chiếu 1 chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng $ \lambda =0,1027 (\mu m)$

Bài toán:
Chiếu 1 chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng $ \lambda =0,1027 (\mu m)$ qua khí hidro ở nhiệt độ và áp suất thích hợp thì chất khí này phát ra 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng $ \lambda_{1}< \lambda_{2}< \lambda_{3}$ biết $ \lambda_{3}=0,6563( \mu m)$, ứng với bức xạ đỏ. Năng lượng của nguyên tử hidro có biểu thức: $ E_{n}=\dfrac{-13,6}{n^2}( eV), n=1,2,3,...$. Giá trị của bước sóng $\lambda_{2}$ là:
A. Không đủ dữ kiện để tính.
B. $ 0,1876( \mu m)$
C. $ 0,1116( \mu m)$
D. $ 0,1216(\mu m)$
 
levietnghials đã viết:
Bài toán
Chiếu 1 chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng $ \lambda =0,1027 (\mu m)$ qua khí hidro ở nhiệt độ và áp suất thích hợp thì chất khí này phát ra 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng $ \lambda_{1}< \lambda_{2}< \lambda_{3}$ biết $ \lambda_{3}=0,6563( \mu m)$, ứng với bức xạ đỏ. Năng lượng của nguyên tử hidro có biểu thức: $ E_{n}=\dfrac{-13,6}{n^2}( eV), n=1,2,3,...$. Giá trị của bước sóng $\lambda_{2}$ là:
A. Không đủ dữ kiện để tính.
B. $ 0,1876( \mu m)$
C. $ 0,1116( \mu m)$
D. $ 0,1216(\mu m)$
Lời giải
Một vật hấp thụ bức xạ nào thì có thể phát ra bức xạ đó ($\lambda \leq \lambda^{'}$),vậy $\lambda_1 =0,1027 \mu m$.
Với ba bức xạ liên tiếp trong dãy banme thì :$\dfrac{1}{\lambda}=\dfrac{1}{\lambda_2}+\dfrac{1}{\lambda_3} \to \lambda=\dfrac{\lambda_2 .\lambda_3 }{\lambda_2+\lambda_3}=0,1216 \mu m \to \boxed{D}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
B Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,78 μm. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Nhận xét nào sau đây là đúng? Nếu chiếu chùm tia hồng ngoại vào một tấm kẽm tích điện âm thì: Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Đ Nếu chiếu đồng thời 2 bức xạ trên thì hiệu điện thế hãm có độ lớn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
banana257 Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số $f$ vào quả cầu trên thì điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Annapham95 Sau đó ngừng chiếu xạ nguyên tử hiđrô đã phát xạ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Đ Để các êlectron có vận tốc ban đầu cực đại là $\sqrt{2} v$thì phải chiếu bức xạ có bước sóng bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Xác định bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu vào bề mặt kim loại Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
lam_vuong Hỏi nếu chiếu riêng tần số $f$ vào quả cầu kim loại trên (đang trung hòa điện) thì điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
D Số photon chiếu vào pin trong mỗi giây? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
T Số photon chiếu tới pin trong mỗi giây Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số f vào quả cầu kim loại trên thì điện thế cực đại của quả cầu là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
kiemro721119 Tính công thoát và độ tăng diệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện giữa hai lần chiếu. Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Bài toán về hiệu điện thế hãm khi chiếu các tia sáng vào tế bào quang điện. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
datanhlg Công suất của chùm tia X do ống phát ra là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Nguyên tử hiđrô đó có thể hấp thụ tối đa bao nhiêu loại phôtôn trong các chùm trên ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
H Tính công suất chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
superstar Tính khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng và công suất của chùm laze Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
L Hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với các chùm bức xạ có tần số Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Nếu dùng chùm sáng có tần số 3f thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
S Chùm sáng có đường kính 0,9mm. Cường độ chùm sáng là Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Hải Quân Số các bức xạ khả dĩ mà nguyên tử hyđrô có thể phát ra là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
Mai Bò Hiệu điện thế hãm $U_{h}$ đối với bức xạ trên là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Khối lượng động của photon ứng với bức xạ này là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
superstar Tính số photon của bức xạ ngắn nhất phát ra trong 4 phút Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
K Bước sóng của bức xạ kích thích phải thỏa điều kiện Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
datanhlg Tỉ số giữa tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất mà proton của đám khí có thể bức xạ phát ra? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
Muộn Khối khí có thể phát ra bức xạ nào nữa dưới đây? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
P Bức xạ có bước sóng ngắn nhất là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Đinh Văn Tùng Số bức xạ với loại bức xạ khác nhau thế nào ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
P Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ do nguyên tử phát ra là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Đ Công suất bức xạ của mặt trời $P=4.10^{26}$. Số phản ứng xảy ra trong thời gian 1 giờ bằng bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Đ Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
lam_vuong Bước sóng ngắn nhất có thể tìm thấy từ 3 bức xạ này là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
S Số bức xạ nhìn thấy trong dãy Banme Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
ashin_xman Bước sóng của bức xạ trên là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Bước sóng ngắn nhất trong số các bức xạ đó là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Tính tần số của bức xạ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Số các bức xạ tối đa mà nguyên tử có thể phát ra là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
T Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng $\lambda '$ thì hiệu điện thế hãm bây giờ là $-U_h -2V$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
T Nếu thay bức xạ trên bởi bức xạ đơn sắc khác có giá trị bước sóng $\lambda '=\frac{\lambda }{n}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
adamdj Bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
NTH 52 Số bức xạ không gây hiệu ứng quang điện là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top