Con lắc đơn, tại vị trí dây hợp với phương thẳng đứng góc $30^0$, tính gia tốc của vật tại đó.

Bài toán : Tại nơi có $g=10m/s^2$, một con lắc đơn có chiều dài 1m dao động với biên độ góc $60^0$. Trong quá trình dao động, cơ năng của con lắc được bảo toán. Tại vị trí dây hợp với phương thẳng đứng góc $30^0$, tính gia tốc của vật tại đó.
A. $500 cm/s^2$
B. $1232 cm/s^2$
C. $732 cm/s^2$
D. $887 cm/s^2$
D
 
lvcat đã viết:
Bài toán : Tại nơi có $g=10m/s^2$, một con lắc đơn có chiều dài 1m dao động với biên độ góc $60^0$. Trong quá trình dao động, cơ năng của con lắc được bảo toán. Tại vị trí dây hợp với phương thẳng đứng góc $30^0$, tính gia tốc của vật tại đó.
$A. 500 cm/s^2$
$B.1232 cm/s^2$
$C.732 cm/s^2$
$D. 887 cm/s^2$

D
Lời giải : Ta có : $\ \begin{cases} a_{ht}=\dfrac{v^2}{R}=2g(\cos \alpha -\cos \alpha _0) \\\ a_{tt}=g.\sin \alpha \end{cases} \to a=\sqrt{a_{ht}^2 +a_{tt}^2}=887cm/s^2$
 

Quảng cáo

Top