Lệch pha Tính hệ số công suất của đoạn mạch khi nối tắt tụ $\ C$

Bài toán
Đặt điện áp $\ u=U\sqrt{2}\cos \left(\omega t\right) \left(V\right)$vào hai đầu đoạn mạch $\ R, L, C$ mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Khi nối tắt tụ $\ C$ thì điệp áp hai đầu điện trở $\ R$ tăng lên gấp 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp này vuông pha với nhau. Hệ số công suất của mạch lúc sau là:
A. $\ \dfrac{\sqrt{3}}{2}$
B. $\ \dfrac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\ \dfrac{1}{\sqrt{5}}$
D. $\ \dfrac{2}{\sqrt{5}}$
 
Bài toán
Đặt điện áp $\ u=U\sqrt{2}\cos \left(\omega t\right) \left(V\right)$vào hai đầu đoạn mạch $\ R, L, C$ mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Khi nối tắt tụ $\ C$ thì điệp áp hai đầu điện trở $\ R$ tăng lên gấp 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp này vuông pha với nhau. Hệ số công suất của mạch lúc sau là:
A. $\ \dfrac{\sqrt{3}}{2}$
B. $\ \dfrac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\ \dfrac{1}{\sqrt{5}}$
D. $\ \dfrac{2}{\sqrt{5}}$
Giải:
Ta có : $\left|{\varphi }_{1} \right|+\left|{\varphi }_{2} \right|=\dfrac{\pi }{2}; {\varphi }_{1}<0;{\varphi }_{2}>0$
$\Rightarrow \tan{\varphi }_{1}.\tan{\varphi }_{2}=-1$
$\Rightarrow \dfrac{{Z}_{L}-{Z}_{C}}{R}.\dfrac{{Z}_{L}}{R}=1$
$\Rightarrow {Z}_{L}-{Z}_{C}=\dfrac{{R}^{2}}{{Z}_{L}}\left(1\right)$
${U}_{{R}_{2}}=2{U}_{{R}_{1}}\Rightarrow {Z}_{1}=2{Z}_{2}
\Rightarrow {R}^{2}+{\left({Z}_{L}-{Z}_{C}\right)}^{2}=4\left({R}^{2}+{{Z}_{L}}^{2}\right)\left(2\right)$

$\left(1\right)\left(2\right)\Rightarrow {Z}_{L}=\dfrac{R}{2}$
$\Rightarrow\cos{\varphi }_{2}=\dfrac{R}{{Z}_{2}}=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$

Chọn $D$
 
dan_dhv đã viết:
consong đã viết:
Đặt điện áp $\ u=U\sqrt{2}\cos (\omega t) (V)$vào hai đầu đoạn mạch $\ R, L, C$ mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Khi nối tắt tụ $\ C$ thì điệp áp hai đầu điện trở $\ R$ tăng lên gấp 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp này vuông pha với nhau. Hệ số công suất của mạch lúc sau là:
A. $\ \dfrac{\sqrt{3}}{2}$
B. $\ \dfrac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\ \dfrac{1}{\sqrt{5}}$
D. $\ \dfrac{2}{\sqrt{5}}$
Giải:
Ta có : $\left|{\varphi }_{1} \right|+\left|{\varphi }_{2} \right|=\dfrac{\Pi }{2}; {\varphi }_{1}<0;{\varphi }_{2}>0$
$\Rightarrow tan{\varphi }_{1}.tan{\varphi }_{2}=-1$
$\Rightarrow \dfrac{{Z}_{L}-{Z}_{C}}{R}.\dfrac{{Z}_{L}}{R}=1$
$\Rightarrow {Z}_{L}-{Z}_{C}=\dfrac{{R}^{2}}{{Z}_{L}}(1)$
${U}_{{R}_{2}}=2{U}_{{R}_{1}}\Rightarrow {Z}_{1}=2{Z}_{2}
\Rightarrow {R}^{2}+{({Z}_{L}-{Z}_{C})}^{2}=4({R}^{2}+{{Z}_{L}}^{2})(2)$

$(1)(2)\Rightarrow {Z}_{L}=\dfrac{R}{2}$
$\Rightarrow\cos{\varphi }_{2}=\dfrac{R}{{Z}_{2}}=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$

Chọn $C$
$\dfrac{1}{\sqrt{5}}$. Mình được thế này
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân R biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi R = R1: Bài tập Điện xoay chiều 8
please help Tính hệ số công suất sau? Bài tập Điện xoay chiều 6
PrinceX f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch tương ứng với $\omega_1$ và $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
BoythichFAP Tính hệ số công suất của AM khi xảy ra cộng hưởng? Bài tập Điện xoay chiều 6
minhdoan Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 3
L Lệch pha Tính hệ số công suất của mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Muộn Tức thời Tính hệ số công suất của mạch AM khi cộng hưởng. Bài tập Điện xoay chiều 2
hao.baobinh10 f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi đó Bài tập Điện xoay chiều 3
tramyvodoi Tính hệ số công suất của đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
N Hộp đen Tính hệ số công suất của mạch. Bài tập Điện xoay chiều 2
superstar Tức thời Tính hệ số công suất của đọan mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 4
Tăng Hải Tuân f biến thiên Tính hệ số công suất của đoạn mạch khi $\omega$ thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 2
T Tức thời [ĐH 2011] Tính hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
H Dùng giãn đồ vectơ tính hệ số công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân f biến thiên Khi $f = f_1$ hoặc $f=f_2 = 4f_1$ thì mạch có cùng hệ số công suất. Tính hệ số công suất của mạch. Bài tập Điện xoay chiều 6
S Lệch pha Tính hệ số công suất của đoạn mạch $AB$ khi chưa nối tắt tụ điện. Bài tập Điện xoay chiều 5
Tăng Hải Tuân C biến thiên Điều chỉnh $C$ để $U$ hai đầu cuộn dây đạt cực đại, tính hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 4
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
B Truyền tải điện Tính điện áp 2 đầu nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
D Tính dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 2
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
Z f biến thiên Tính f1, f2, f0 Bài tập Điện xoay chiều 9
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
Hasting L biến thiên Tính giá trị L khi $U_Dmax$ Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính giá trị cường độ hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
Klaproth Urani MPĐ Tính tốc độ quay của vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 0
L Mạch LrC . Tính $U_0$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
Quan_Tham Tính điện dung tụ điện? Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tính công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Lệch pha Tính cảm kháng của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Tức thời Tính điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t + 1/300 s Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Tính L và I ? Bài tập Điện xoay chiều 7
Hải Quân Hãy tính r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 0
M Tính cảm kháng cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
C Tính công suất? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Tính giá trị C' Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học MBA Tính điện áp đưa vào biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top