Sợi dây có thể chịu được sức căng lớn nhất là $\frac{10}{\sqrt{2}}$ . Tìm góc $\alpha $ lớn nhất.

Bài toán
Một vật buộc vào đầu một sợi dây dài 2m , sợi dây không dãn, không khối lượng, đầu còn lại treo vào một trục quay thẳng đứng. Cho trục quay quay với tốc độ góc $\omega$ thì trong quá trình vật chuyển động, dây hợp với phương thẳng đứng một góc $30^{\circ}$ . Lấy g = 10 $\dfrac{m}{s^{2}}$ , m= 5kg .
a) Tính sức căng sợi dây
b) Sợi dây có thể chịu được sức căng lớn nhất là $\dfrac{10}{\sqrt{2}}$ . Tìm góc $\alpha $ lớn nhất.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top