Proton bay theo phương đường sức điện. Điện thế tại $A$ bằng $500V$. Hỏi điện thế tại điểm B?

Bài toán: Một proton bay theo phương của một đường sức điện, lúc proton ở điểm A thì vận tốc của nó bằng $2,5.10^4 m/s$. Khi bay đến $B$ vận tốc của proton bằng không. Điện thế tại $A$ bằng $500V$. Hỏi điện thế tại điểm B? cho biết proton có khối lượng $1,67.10^ -27kg$ và có điện tích $1,6.10^{ -19}c$
 
Phương Anh đã viết:
Bài toán : Một proton bay theo phương của một đường sức điện, lúc proton ở điểm A thì vận tốc của nó bằng $2,5.10^4 m/s$. Khi bay đến $B$ vận tốc của proton bằng không. Điện thế tại $A$ bằng $500V$. Hỏi điện thế tại điểm B? cho biết proton có khối lượng $1,67.10^ -27kg$ và có điện tích $1,6.10^{ -19}c$
Lời giải
Độ biến thiên động năng chính bằng công của lực điện trường :
\[\underbrace{\dfrac{mv_{B}^{2}}{2}}_{=0}-\dfrac{mv_{A}^{2}}{2}={{A}_{AB}}=q\left( {{V}_{A}}-{{V}_{B}} \right)\Rightarrow \boxed{ {{V}_{B}}=\dfrac{mv_{A}^{2}}{2q}+{{V}_{A}}.}\]
 
Last edited:

Quảng cáo

Top