Thời gian khoan thép là

Bài toán
Người ta dùng một Laze hoạt động dưới chế độ liên tục để khoan một tấm thép. Công suất của chùm laze là $P = 10W$, đường kính của chùm sáng là $1 mm$. Bề dày tấm thép là $e = 2mm$ và nhiệt độ ban đầu là $30^0C$. Biết khối lượng riêng của thép $D = \dfrac{7800kg}{m^3}$; nhiệt dung riêng của thép $C = 448 \ \left(\text{J}/\text{}\right)kg.độ$; nhiệt nóng chảy của thép $L = 270k \ \left(\text{J}/\text{}\right)kg$ và điểm nóng chảy của thép $t_c = 1535^0C$. Thời gian khoan thép là
A. 1,56s
B. 1,16s
C. 0,86s
D. 2,78s
 
Bài toán
Người ta dùng một Laze hoạt động dưới chế độ liên tục để khoan một tấm thép. Công suất của chùm laze là $P = 10W$, đường kính của chùm sáng là $1 mm$. Bề dày tấm thép là $e = 2mm$ và nhiệt độ ban đầu là $30^0C$. Biết khối lượng riêng của thép $D = \dfrac{7800kg}{m^3}$; nhiệt dung riêng của thép $C = 448 \ \left(\text{J}/\text{}\right)kg.độ$; nhiệt nóng chảy của thép $L = 270k \ \left(\text{J}/\text{}\right)kg$ và điểm nóng chảy của thép $t_c = 1535^0C$. Thời gian khoan thép là
A. 1,56s
B. 1,16s
C. 0,86s
D. 2,78s
Bài làm:
Thể tích thép nấu chảy:
$$V=\dfrac{\pi d^2}{4} e=1,57.10^{-9}.$$
Khối lượng thép cần nấu chảy:
$$m=pV=122,46.10^{-7}.$$
NHiệt lượng càn thiết bằng tổng nhiệt lượng đưa thép đến nóng chảy và nhiệt làm chuyển thể :
$$Q=mc \Delta t +m L =11,563 .$$
Thời gian khoan thép:
$$t=\dfrac{Q}{P} \approx 1,16 s.$$
Chnj $B$.
 

Quảng cáo

Top