Chuyển động nào sau đây của chất điểm là một dao động điều hòa ?

Câu hỏi
Chuyển động nào sau đây của chất điểm là một dao động điều hòa ?

A. Li độ dao động có biểu thức $x + 2 =\cos2\pi ft$
B. Lực tác dụng lên chất điểm luôn hướng về vị trí cân bằng
C. Chu kỳ dao động không thay đổi theo thời gian
D. Chất điểm không chịu tác dụng của ngoại lực
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu hỏi
Chuyển động nào sau đây của chất điểm là một dao động điều hòa ?

A. Li độ dao động có biểu thức $x + 2 =\cos2\pi ft$
B. Lực tác dụng lên chất điểm luôn hướng về vị trí cân bằng
C. Chu kỳ dao động không thay đổi theo thời gian
D. Chất điểm không chịu tác dụng của ngoại lực
Theo định nghĩa thì dao động điều hòa là dd có li độ của vật là hàm\cosin(sin) của thời gian. Nên chọn A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu hỏi
Chuyển động nào sau đây của chất điểm là một dao động điều hòa ?

A. Li độ dao động có biểu thức $x + 2 =\cos2\pi ft$
B. Lực tác dụng lên chất điểm luôn hướng về vị trí cân bằng
C. Chu kỳ dao động không thay đổi theo thời gian
D. Chất điểm không chịu tác dụng của ngoại lực
Theo định nghĩa thì dao động điều hòa là dd có li độ của vật là hàm\cosin(sin) của thời gian. Nên chọn A
Một số chỗ nó đang cãi nhau đó là tuần hoàn đó.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu hỏi
Chuyển động nào sau đây của chất điểm là một dao động điều hòa ?

A. Li độ dao động có biểu thức $x + 2 =\cos2\pi ft$
B. Lực tác dụng lên chất điểm luôn hướng về vị trí cân bằng
C. Chu kỳ dao động không thay đổi theo thời gian
D. Chất điểm không chịu tác dụng của ngoại lực
Chọn A vì đây là dạng phương trình li độ của dao động điều hòa.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu hỏi
Chuyển động nào sau đây của chất điểm là một dao động điều hòa ?

A. Li độ dao động có biểu thức $x + 2 =\cos2\pi ft$
B. Lực tác dụng lên chất điểm luôn hướng về vị trí cân bằng
C. Chu kỳ dao động không thay đổi theo thời gian
D. Chất điểm không chịu tác dụng của ngoại lực
Định nghĩa: Dao động mà có phương trình có dạng, tức là vế phải là hàm\cosin hay sin của thời gian nhân với hằng số, gọi là dao động điều hòa (sgk)
A. đúng là thỏa mãn điều kiện

B. sai vì dao động tắt dần có phương trình là $$x= A_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega t+\phi)$$, trong đó $A_0 e^{-\gamma t}$ không phải là một hằng số
C. sai vì trong dao động tắt dần, $T=const$
D. thì chắc là sai
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Định nghĩa: Dao động mà có phương trình có dạng, tức là vế phải là hàm\cosin hay sin của thời gian nhân với hằng số, gọi là dao động điều hòa (sgk)
A. đúng là thỏa mãn điều kiện

B. sai vì dao động tắt dần có phương trình là $$x= A_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega t+\phi)$$, trong đó $A_0 e^{-\gamma t}$ không phải là một hằng số
C. sai vì trong dao động tắt dần, $T=const$
D. thì chắc là sai
Tks bạn, quá hay
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
P Nhận xét nào sau đây về sự thay đổi vị trí của vật trong quá trình chuyển động là đúng? Bài tập Dao động cơ 1
G Chứng minh chuyển động trên là dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
Tích Chu Trong thời gian t=2,5 s kể từ lúc chuyển động chất điểm cắt bao nhiêu vân cực đại. Bài tập Dao động cơ 2
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
Chettroi Khi bóng của người A đang chuyển động với tốc độ cực đại thì bóng của người B có tốc độ bằng Bài tập Dao động cơ 4
giolanh Tính thời gian chuyển động thẳng của vật kể từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng lần thất Bài tập Dao động cơ 1
ghjcghj Quãng đường vật chuyển động cho tới khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 2
caybutbixanh Quãng đường mà vật $m_1$ đi được từ lúc va chạm đến khi vật $m_1$ đổi chiều chuyển động ? Bài tập Dao động cơ 2
nobi nobisuke Tmin tính từ lúc bắt đầu chuyển động tốc độ tương đối giữa chúng lớn nhất Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Khi v= 10$\sqrt{10}$ cm/s và đang chuyển động chậm dần thì gia tốc của nó là: Bài tập Dao động cơ 4
F Hãy viết phương trình chuyển động của hệ hai vật m và m1 Bài tập Dao động cơ 1
K Xác định vị trí và chiều chuyển động. Bài tập Dao động cơ 14
N Số lần điểm M chuyển thành điểm dao động với biên độ cực đại là? Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Tính công nhỏ nhất cần phải thực hiện để làm cho vật chuyển động Bài tập Dao động cơ 2
X Tìm thời gian chuyển động Bài tập Dao động cơ 1
N Giá trị nhỏ nhất của OI để vật nhỏ có thể tiếp tục chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng... Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ bao nhiêu và đang chuyển động theo hướng? Bài tập Dao động cơ 4
maihoa Li độ và chiều chuyển động của vật Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hướng chuyển động của chất điểm và hướng gia tốc của nó ngược nhau là Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén 1,5cm là: Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Thế năng đàn hồi lớn nhất của lò xo có được trong quá trình vật m dao động mà thang máy chuyển động Bài tập Dao động cơ 7
N Tốc độ cực đại của vật sau chuyển động là Bài tập Dao động cơ 2
P Hỏi sau khi chạm đinh vât m tiếp tục chuyển động thì có góc lệch cực đại bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
P Hời gian ngắn nhất kể từ khi vật bắt đầu chuyển động tới lúc lò xo nén 2 cm là Bài tập Dao động cơ 4
H Vậy trong khoảng thời gian 2t (kể từ lúc chuyển động ) vật đi được quãng đường là bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 8
GS.Xoăn Biên độ dao động và động năng cực đại của con lắc khi xe chuyển động Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Khoảng cách giữa hai vật kể từ lúc va chạm đến khi $\mathsf{m_1}$ đổi chiều chiều chuyển động lần đầ Bài tập Dao động cơ 4
apple13197 Cơ năng của con lắc sau khi xe chuyển động bằng Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Trong 1/4T kể từ lúc bắt đầu chuyển động quãng đường vật đi được là? Bài tập Dao động cơ 2
O Mô tả chuyển động con lắc và tính vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 5
V Vận tốc cực đại của vật trong quá trình chuyển động là Bài tập Dao động cơ 3
Joyka Tốc độ cực đại của vật trong quá trình nó chuyển động theo chiều dương lần đâu tiên là Bài tập Dao động cơ 12
highhigh Đến thời điểm ${{t}_{2}}={{t}_{1}}+\frac{T}{4}$ thì vật đang chuyển động Bài tập Dao động cơ 4
highhigh Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng là? Bài tập Dao động cơ 2
Thảo Bùi Trong quá trình chuyển động thì độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng: Bài tập Dao động cơ 2
haninso Thời gian và quãng đường vật chuyển động từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 0
Nguyễn Duy Khôi Sau đó vật m chuyển động với biên độ là: Bài tập Dao động cơ 3
M Khi vật bắt đầu chuyển động phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
S Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng lại là Bài tập Dao động cơ 0
Iukk Vật chuyển động với độ lớn cực đại bằng Bài tập Dao động cơ 1
chinhanh9 Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng là? Bài tập Dao động cơ 5
thanh thương Tính chu kì dao động bé $T^{'}$ của con lắc khi đoàn tàu chuyển động với Bài tập Dao động cơ 1
H Hỏi sau ít nhất bao lâu hai con lắc cùng gặp nhau và cùng chiều chuyển động Bài tập Dao động cơ 1
P Tìm gia tốc cực đại của chuyển động cho từng mức năng lượng ấy.? Bài tập Dao động cơ 0
inconsolable Quãng đường vật nặng đi được sau va chạm đến khi $m_1$ đổi chiều chuyển động là: Bài tập Dao động cơ 1
phaidodaihoc1996 Khoảng cách giữa 2 vật kể từ lúc va chạm đến lúc vật 1 đổi chiểu chuyển động lần đầu tiên là : Bài tập Dao động cơ 3
San Bằng Tất Cả Tính khoảng thời gian (theo đồng hồ chạy đúng) chuyển động của thang máy từ mặt đất xuống đáy giếng. Bài tập Dao động cơ 0
Gem Tính thời gian kể từ lúc ban đầu chuyển động đến lúc m2 dừng lại Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top